LES PLANTES I EL MEDI

Com afecten els factors ambientals al creixement de les pebroteres?

LA VEU DELS ALUMNES

S’han tingut en compte els diferents suggeriments dels alumnes al llarg del projecte, amb l’objectiu que se’l sentin més propi. D’altra banda, han donat les seves opinions en un qüestionari d’avaluació final.

https://sites.google.com/site/plantesifactorsambientals/valoracio-del-projecte

Els alumnes han manifestat que els ha agradat molt treballar per projectes. Han valorat positivament el treball experimental en grups cooperatius, així com l’exposició oral adreçada a tots els altres companys. L’experiència ha estat satisfactòria i enriquidora.

LES PLANTES I EL MEDI

Com afecten els factors ambientals al creixement de les pebroteres?

AVALUACIÓ

En començar el projecte, s’han fet arribar als alumnes els criteris d’avaluació del disseny experimental i de l’exposició oral del treball.

A partir de rúbriques d’avaluació, s’han valorat els diferents aspectes del projecte, com ara el rigor científic, la correcció en la interpretació dels resultats, el disseny de la pàgina web i l’expressió oral i escrita.

A banda, els alumnes han fet una autoavaluació que els ha permès ser conscients dels seus aprenentatges. També s’han proporcionat eines de coavaluació.

https://sites.google.com/site/plantesifactorsambientals/criteris-d-avaluacio

https://sites.google.com/site/plantesifactorsambientals/autoavaluacio

 

LES PLANTES I EL MEDI

Com afecten els factors ambientals al creixement de les pebroteres?

PRODUCTE FINAL

Els alumnes que han participat en el projecte han creat un espai web amb diferents pàgines, cadascuna de les quals correspon a un disseny experimental diferent. A cada pàgina web es descriuen les variables, les etapes i els resultats del disseny experimental; a més, cada apartat s’il·lustra amb les fotografies que els alumnes han anat fent al llarg del projecte.

https://sites.google.com/site/plantesifactorsambientals/

D’altra banda, cada equip, va fer una presentació oral del seu treball a la qual van poder assistir la resta de companys i el professorat implicat en el projecte.

web

LES PLANTES I EL MEDI

Com afecten els factors ambientals al creixement de les pebroteres?

IMPLEMENTACIÓ

El present projecte es basa en la realització de cinc dissenys experimentals amb control de variables a fi de determinar la influència de diferents factors ambientals (llum, acidesa de l’aigua, salinitat, quantitat d’aigua de reg, i concentració de nutrients) sobre el creixement i el desenvolupament de les plantes.

 Al llarg del projecte es pretenen assolir els objectius següents:

 • Utilitzar el mètode científic.
 • Saber fer un bon disseny experimental.
 • Interpretar les dades obtingudes de l’observació, l’evidència i experimentació.
 • Saber emprar diferents eines TIC (pàgines web, presentacions de diapositives, vídeos…).
 • Expressar amb claredat les idees científiques, oralment i per escrit, utilitzant amb correcció el llenguatge científic i, quan sigui necessari, gràfics o diagrames.

S’han configurat cinc grups d’alumnes de quart d’ESO de l’Institut Castell del Quer. Aplicant el mètode científic, cada equip ha portat a terme un disseny experimental per conèixer els efectes d’un determinat factor ambiental sobre diversos grups de pebroteres de l’espècie Capsicum baccatum. 

Cada equip de treball, partint de deu pebroteres, ha establert quatre grups experimentals en els quals s’han variat els valors del factor ambiental objecte d’estudi. A més,  s’ha treballat amb un grup control que ha permès la comparació amb els resultats que s’obtenen en els grups experimentals.

Cada grup ha fixat totes les altres variables que podien afectar el creixement de les plantes: quantitat i tipus de terra, el volum d’aigua de reg, la temperatura, la humitat ambiental, etc.

Periòdicament, s’han fet observacions de l’estat de salut i de l’aspecte de les plantes, s’ha mesurat la longitud de les tiges i s’ha comptat el nombre de fulles. S’han enregistrat les dades mitjançant anotacions, fotografies i vídeos. Finalment, s’han realitzat gràfics amb les dades recopilades al llarg de l’experiment, i s’han analitzat els resultats obtinguts.

També s’ha fet una recerca a Internet sobre un problema mediambiental relacionat amb els efectes del factor ambiental estudiat. D’altra banda, s’ha cercat una notícia actual referent al tema treballat.

Al llarg del procés, els alumnes han posat per escrit les diferents etapes de la seva recerca en una pàgina web, així com els resultats obtinguts i les conclusions finals, per tal de treballar la competència lingüística escrita. També han preparat una presentació de diapositives, com a suport a l’exposició final del treball, en la qual s’ha valorat l’expressió oral.

 foto ph petita 2

LES PLANTES I EL MEDI

Com afecten els factors ambientals al creixement de les pebroteres?

METODOLOGIA

Com que el projecte es portarà a terme en un grup força homogeni de 18 alumnes es dóna llibertat als alumnes per configurar cinc equips de treball col·laboratiu, compostos per tres o quatre membres.

El professorat i l’alumnat estableixen les normes de treball en grups cooperatius en els diferents espai de treball (aula, laboratori i pati).

Tots els alumnes disposen d’ordinador a l’aula, per la qual cosa els alumnes de cada grup poden treballar simultàniament, desenvolupant el seu disseny experimental a les pàgines web d’un espai de Google Sites. A més a més, poden penjar i compartir diferents arxius (fotografies, vídeos, documents escrits, presentacions de diapositives…) mitjançant la plataforma oberta Google Drive. També poden cercar informació a Internet, anotant sempre les fonts consultades.

Per portar a terme la part pràctica del disseny experimental s’utilitzarà el laboratori i el pati de l’Institut. Al laboratori cada grup preparà el material necessari (diverses dissolucions per regar les pebroteres, capses folrades amb plàstic negre per tapar algunes mostres de plantes, etc.). Allà els diferents equips plantaran les pebroteres   i, després, les col·locaran en un espai del pati on es faran els tractaments oportuns, les observacions i l’enregistrament de resultats. Els alumnes podran fer ús del mòbil per fer fotografies o vídeos a fi d’observar l’evolució dels vegetals sotmesos a determinades condicions ambientals.

Al llarg del procés, cada grup fa ús d’un “diari de l’equip” en el qual els seus components anoten:

 • Les tasques realitzes
 • Què ha anat bé?
 • Què cal millorar?
 • Les tasques pendents

D’altra banda, es faciliten les diferents rúbriques d’avaluació als alumnes per tal que coneguin, en començar el projecte, el criteris d’avaluació del disseny experimental que han de portar a la pràctica i del qual han de deixar constància en una pàgina web; així com els criteris d’avaluació de l’exposició oral. També es donen eines d’autoavaluació del grup i coavaluació.

Es potencia el treball autònom dels diferents grups, de forma que el professorat només intervé quan apareixen conflictes, o bé quan cal orientar un equip cap una línia concreta de treball o d’investigació.

També es confecciona un qüestionari de valoració del projecte a fi de conèixer l’opinió dels alumnes en acabar el treball.

LES PLANTES I EL MEDI

Com afecten els factors ambientals al creixement de les pebroteres?

PLANIFICACIÓ

Des de les àrees de Biologia i Llengües plantegem un projecte basat en un disseny experimental que permeti treballar, en grups col·laboratius, els efectes de diferents factors ambientals sobre les plantes. Al mateix temps, es treballarà l’expressió escrita, la comunicació oral, i s’empraran diferents eines digitals.

S’exposa la proposta als alumnes, de forma cada grup de treball pensa en un factor ambiental que pugui afectar el creixement de les plantes i que sigui objecte d’estudi.

Les professores implicades en el projecte, juntament amb els alumnes, determinen els objectius que s’hauran d’assolir al llarg del procés.

L’alumnat, amb l’ajuda de la professora de Biologia, confecciona un esquema de les variables que cal tenir en compte i de les diferents fases d’un disseny experimental. També es fa un llistat del material necessari per portar a terme el projecte al laboratori i al pati (pebroteres, torratxes, terra, dissolucions, etc.). A més a més, es confecciona un calendari per establir, aproximadament, la durada de les diferents etapes del projecte.

Cada grup plantarà deu pebroteres, observarà al llarg de quatre setmanes els efectes d’un determinat factor ambiental en el creixement dels vegetals, enregistrarà els resultats mitjançant anotacions, fotografies i vídeos. Analitzarà els resultats i extraurà unes conclusions. A més a més caldrà cercar informació sobre un problema mediambiental relacionat amb l’estudi realitzat, i una notícia actual que permeti contextualitzar el tema treballat.

El producte final del projecte serà la creació d’un espai web en el qual cada grup haurà de fer-se càrrec d’una pàgina, desenvolupant el seu disseny experimental. Finalment, cada equip farà una exposició oral del seu treball, amb el suport d’una presentació de diapositives.

Comencem a planificar els projectes

Comencem a planificar els projectes següents:

 • Les plantes i el medi. Com afecten els factors ambientals a les pebroteres?
 • Espot publicitari

Amb aquesta proposta pretenem engegar dos projectes interdisciplinars que permetin a l’alumnat de 4t d’ESO plasmar els resultats de les seves recerques en els àmbits d’Economia i Biologia, en un format escrit o audiovisual seguint les directrius impartides a l’àrea de Llengua Catalana, tot fent ús d’eines digitals. Així, doncs, aquestes projectes permetran l’ ús competencial de la llengua en les matèries d’Economia i Biologia.

Per una banda, els alumnes d’Economia investigaran sobre el tema de Consum responsable de les TIC. A partir de les seves descobertes, elaboraran un espot publicitari per llançar un missatge d’ús adequat de les xarxes socials o dels jocs en línia. L’elaboració d’aquest espot permetrà treballar el llenguatge publicitari, inclòs dins el currículum de llengua.

Per altra banda, els alumnes de Biologia portaran a terme cinc dissenys experimentals amb variables controlades, a fi d’aplicar el mètode científic i comprovar l’efecte de diversos factors ambientals sobre les plantes. El producte final, consisteix en la creació d’un espai web en el qual es desenvoluparan els continguts, les etapes i els resultats obtinguts en cada disseny experimental, i una exposició oral amb el suport d’una presentació digital, per tal de treballar l’ús del llenguatge científic i els texts expositius, tant orals com escrits.