PROJECTE INTERDISCIPLINAR: “EL CAMINO DE SANTIAGO”

LA VEU DELS ALUMNES

L’alumnat ha fet una valoració molt bona del producte final, sobretot pel que fa a la sortida en tots els seus aspectes.

Pel que fa al treball escrit, s’ha fet una mica llarg en algunes temporades i han demanat més concreció i pautes. Les activitats orals han estat més ben valorades, també han après i s’han divertits amb els jocs de preguntes i respostes.

PROJECTE INTERDISCIPLINAR: “EL CAMINO DE SANTIAGO”

AVALUACIÓ

Mitjançant diverses rúbriques s’ha fet l’avaluació de:

 • Treball escrit (per apartats)
 • Confecció d’un joc de preguntes i respostes (tipus trivial)
 • Activitats orals (avaluació i coavaluació)
 • Una prova escrita (no de continguts sinó de procés)
 • Comentaris de text.
 • Valoració del treball en grup (avaluació, coavaluació i autoavaluació)

PROJECTE INTERDISCIPLINAR: “EL CAMINO DE SANTIAGO”

PRODUCTE FINAL

Al final del projecte, els alumnes han fet una part de la ruta del “Camino de Santiago” i han presentat una sèrie de productes finals.

 • Treball escrit en equip.
 • Diverses activitats orals i presentacions.
 • Diari de projecte.
 • Power Point de la sortida a La Rioja i Burgos, a llocs per on passa el camí francès.

A continuació, trobareu un vincle que permet obrir un recull de fotografies dels productes finals d’aquest projecte.

https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B4ajcCu_i6JOVWFiSU5hUHVVN0k/view?usp=sharing

 

PROJECTE INTERDISCIPLINAR: “EL CAMINO DE SANTIAGO”

IMPLEMENTACIÓ

S’estableixen el objectius següents:

 • OBJECTIUS COMUNS A TOTES LES ÀREES
 • Afavorir un aprenentatge motivador, que enforteixi l’autoconfiança a fi que els i les alumnes prenguin les seves pròpies decisions i aprenguin a actuar de forma independent.
 • Utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: recerca, elaboració i presentació, amb ajut dels mètodes tradicionals i l’aplicació de les noves tecnologies.
 • Fomentar la interacció i l’autonomia.
 • Assumir la doble responsabilitat d’aprendre i d’ajudar a aprendre mitjançant un treball col·laboratiu.
 • Estructurar un treball de gran envergadura
 • OBJECTIUS GENERALS DEL CAMINO DE SANTIAGO
 • Buscar l’origen i apogeu (XII-XIII)
 • Conèixer les etapes del “Camino de Santiago” amb les principals evidències històriques i artístiques de cadascuna.
 • Assenyalar en un mapa els diversos camins de Sant Jaume.
 • Fer una fitxa de les etapes del camí francès.
 • Conèixer el peregrí: motivacions, experiències personals, menú, vestit…
 • Realitzar el mapa de les etapes que van de Nájera a Burgos: Topografia, escales…Cap a finals del projecte es farà una sortida de 4 dies a aquest llocs: Nájera, Berceo, San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de la Calzada, Atapuerca i Burgos. Referenciar els monuments i espais d’interès.
 • Conèixer experiències personals de “caminants”
 • Cada grup profunditzarà en 5 etapes del camí francès. De cada una se’n buscaran: curiositats, pobles i ciutats, paisatges, llegendes, històries, personatges, monuments…
 • OBJECTIUS DE L’ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
 • Utilitzar la llengua castellana per expressar-se oralment i per escrit de la forma més adequada a cada situació de comunicació.
 • Utilitzar la llengua castellana com a instrument per a adquirir nous coneixements, per desenvolupar processos d’abstracció i per analitzar i interpretar la realitat.
 • Reconèixer i aplicar les normes lingüístiques del castellà, amb especial atenció a les ortogràfiques.
 • Reconèixer i ser capaç d’utilitzar els diferents tipus de texts i les seves estructures formals:
  • Diari de classe (cada dia el escriurà un membre del grup)
  • Descripció de paisatges, monuments …
  • Text expositiu.
 • Distingir les principals èpoques artístiques i literàries, els seus trets característics i els autors i obres més representatius.
 • Interpretar i emprar la lectura i l’escriptura com a formes d’enriquiment cultural, alhora que com a fonts de plaer personal, i fomentar l’hàbit de la lectura mitjançant texts adequats a l’edat.
 • Conèixer la música popular com una de les manifestacions de la cultura.
 • Comprendre que la transmissió oral és una font important per a la transmissió de manifestacions culturals.
 • Estudiar les cantigas com a principal manifestació de la música profana medieval, i la seva importància en el Camí de Santiago.
 • Conèixer llegendes que tenen relació amb les diferents etapes del Camí de Santiago.
 • Cercar i conèixer curiositats del Camí.
 • Veure com eren els Manuscrits. Cercar i intentar interpretar alguns fragments.
 • Conèixer els inicis de la literatura castellana i el context social i cultural en el qual es desenvolupa.
 • Conèixer els principals autors i obres de la Literatura castellana medieval.
  • Lectura i comentari de texts de Gonzalo de Berceo, mesteres de joglaria (Cantar del meu Cid) i clerecia.
  • Estudiar el romance com un dels principals cants narratius.
  • Buscar l’origen de la llengua castellana. Aparició de la Llengua castellana: glosas silenses y emilianenses. Característques de la llengua a l’època medieval y comparació amb l’actual.
 • Situar el naixement de les llengües romàniques en l’espai i el temps. Destacar i comparar algunes característiques de la seva evolució en comparació amb el castellà
 • Distingir les llengües romàniques en l’actualitat.
 • Conèixer alguns préstecs lingüístics: arabismes i gal·licismes.
 • Conèixer alguns texts de cant gregorià.
 • Llengua i cultura a l’Edat Mitjana. Els monestirs.
 • OBJECTIUS DE L’ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS
 • Conèixer i identificar les unitats de relleu principals de la Península Ibèrica.
 • Entendre els conceptes bàsics de geografia política de la Península Ibèrica.
 • Reconèixer les principals activitats agràries de determinades zones d’Espanya.
 • Relacionar els sectors econòmics més importants d’Espanya amb la seva geografia física i política.
 • Identificar la importància del jaciment d’Atapuerca dins el context de Prehistòria a Europa.
 • Identificar els trets bàsics de la societat medieval que van donar lloc al fenomen dels pelegrinatges.
 • Reconèixer els principals trets artístics de la Catedral de Santiago de Compostel.la i analitzar les pintures i escultures romàniques i gòtiques.
 • Conèixer, saber i ubicar les diferents etapes del Camí.
 • Descriure els principals monuments del Camí.
 • Identificar els diferents tipus de construccions inherents al Camí: esglésies, hospitals, etc.
 • Identificar i descriure diferents tipus de gràfics al•lusius a aspectes importants del Camí.
 • Identificar i descriure plànols amb les seves característiques més importants.
 • Utilitzar adequadament les fonts primàries.
 • Valorar el patrimoni històric artístic de les diverses Comunitats i d’Espanya.
 • Conèixer la influència francesa en el Camí de Santiago.

Per assolir els objectius prèviament definits del projecte s’han planificat, temporitzat i posat en pràctica una sèrie d’activitats diverses o iguals pels diferents grups de treball en funció del nivell de dificultat, com ara les següents:

 • Treball escrit sobre l’origen del camí, l’evolució del nombre peregrins al llarg dels anys, l’alimentació adequada durant les llargues rutes, els monuments, la gastronomia i els llocs d’interès cultural o turístic de les diferents poblacions del camí, la literatura i l’estructura social de l’època medieval.
 • Campionat de trivial, basat en preguntes i respostes sobre el Camino de Santiago.
 • Exposicions orals de diferents temes treballats al llarg del projecte.
 • Viatge al tram que va de Navarrete a Burgos, amb visites a San Millán de la Cogolla, Atapuerca i Burgos.
 • Recorreguts a peu de tres trams de 15, 21 i 23 quilòmetres respectivament.

El projecte es duu a terme en dues sessions setmanals d’octubre a finals de maig. Els alumnes porten a terme les diferents activitats treballant sempre en grups heterogenis col·laboratius. A mitjan del mes de maig es fa la sortida de quatre dies amb tots els alumnes.

PROJECTE INTERDISCIPLINAR: “EL CAMINO DE SANTIAGO”

METODOLOGIA

Es configuren grups heterogenis d’alumnes, promovent la importància de construir coneixements a partir de la interacció i l’ajuda entre els membres de l’equip de forma sistemàtica. Els alumnes, treballant de forma cooperativa i autònoma, hauran de superar diferents reptes al llarg del procés per tal de realitzar diferents productes finals: un treball escrit sobre els peregrins, la dieta adequada per fer el camí, la gastronomia, els costums, els llocs i monuments d’interès turístic i cultural de les principals de les poblacions de la ruta que seguiran els alumnes. També hauran de preparar exposicions orals, jocs de preguntes, i altres activitats relacionades amb les visites que realitzaran al llarg del Camino de Santiago.

PROJECTE INTERDISCIPLINAR: “EL CAMINO DE SANTIAGO”

PLANIFICACIÓ

Des de les àrees de LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA i de CIÈNCIES SOCIALS, a 3r d’ESO, es realitza un projecte de treball interdisciplinari, en què hi participen les àrees de MÚSICA i d’EDUCACIÓ FÍSICA, amb l’objectiu de contribuir a l’assoliment de les Competències bàsiques

Les característiques del projecte són:

Segons el tipus activitats d’aprenentatge i l’objectiu, aquest  és un projecte manipulatiu o constructiu que pretén treballar principalment continguts procedimentals i consolidar continguts conceptuals i valors relacionats amb el treball en equip.

Segons el nivell de participació i el procediment per triar el projecte es tracta d’un projecte tancat: es dóna al grup d’alumnes la temàtica a treballar, i aquest la desenvolupa de manera autònoma utilitzant la metodologia cooperativa.

Segons l’autonomia en la metodologia de treball es tracta d’un projecte parcialment definit pel docent. Els alumnes tenen certa autonomia en algunes tasques.

Segons la forma d’agrupament de l’alumnat, en aquest projecte es treballa amb grups base, formats per resoldre qüestions a llarg termini (un curs). En aquests grups cadascú sap la funció que té encomanada (per part del grup o del professorat) i de la que s’ha de responsabilitzar davant del grup i de la classe. A mida que avanci el projecte es valorarà si alguns d’aquests rols han de ser rotatius. Segons les característiques de l’alumnat es poden crear d’altres rols específics.

Els productes finals que els alumnes hauran de realitzar són els següents:

 • Treball escrit.
 • Joc de preguntes i respostes
 • Viatge al tram que va de Navarrete a Burgos, amb visites a San Millán de la Cogolla, Atapuerca i Burgos.
 • Recorreguts a peu de tres trams de 15, 21 i 23 quilòmetres respectivament.

Camino de Santiago

Institut Castell del Quer. Qui som?

L’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques de l’ INS Castell del Quer, el formem vuit professores i professors que tenim ganes de millorar la nostra tasca docent cercant i aplicant a l’aula els canvis, bàsicament  metodològics, que permetin treure de cada alumne/a allò millor que té,  treballant de manera que aprofundim en l’assoliment de les Competències Bàsiques, sobretot aquelles transversals, que sovint  queden oblidades del quefer diari a les aules.

La majoria de nosaltres ja hem treballat i/o treballem amb diversos grups d’alumnes i en diversos moments amb projectes de matèria o interdisciplinaris.

Pretenem que la participació en aquesta xarxa ens ajudi a sistematitzar, concretar i establir com a projectes de centre alguns dels que ja portem a terme:

 • El Camíno de Santiago   (3r d’ESO)
 • Teatre musical  (4t d’ESO)
 • Ús competencial de la llengua en Economia i Biologia  (4t d’ESO)