Com hem avaluat el projecte?

L’avaluació del projecte de l’espai ha estat contínua durant tot el projecte. S’han avaluat les diferents dimensions relacionades amb tots els àmbits d’aprenentatge.

 

A nivell de tot el Cicle inicial, s’han avaluat les següents dimensions. Ara bé, cada grup d’experts ha adaptat aquesta avaluació al seu treball concret.

 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Dimensió comunicació oral Entendre i memoritzar textos orals relacionats amb l’espai.
Realitzar l’exposició oral dels coneixements apresos de l’espai amb suport del power- point.
Explicar  la informació recollida a casa.
Interactuar oralmentd’acordamb lasituació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.
Dimensió comprensió lectora Llegir i comprendre diferents tipologies textuals relacionades amb l’espai.
Treball d’estratègies de lectura (fer hipòtesis, connexions,…)
Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixements.
Dimensió expressió escrita Producció de textos de tipología diversa: text del què sabem, crònica de la sortida al Cosmocaixa per parelles, notícia de la nit d’astronomia, conte col·lectiu,…

Utilització del programari informàtic per reescriure textos.

Reflexionar sobre la llengua:masculí i femení, la lletra r i s,

 

Revisar els textos per millorar-los i tenir cura de la seva presentació formal.

Dimensió literària Llegir poemes i conèixer alguns autors i autores més significatius de la literatura.

i tenir cura de la seva presentació formal.

Conèixer la biblioteca de l’ escola i la de Manlleu per a la utilització dels seus recursos.
Dimensió plurilingüe i intercultural Valorar i respectar les aportacions de tots els companys i companyes.

 

 

 

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI
Dimensió món actual Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilizar estratègies per cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
Dimensió salut i equilibri personal Conèixer les bones pràctiques per fer astronomia amb seguretat.
Dimensió tecnologia i vida quotidiana Utilitzar i dissenyar màquines simples en grup.
Dimensió ciutadania Participar en la vida col·lectiva de manera respectuosa i pacífica i exercitar satisfactòriament les responsabilitats que corresponen.
Respectar les opinions de tothom.
Actitud d’escoltar per aprendre el que expliquen els altres nens i nenes.

 

 

ÀMBIT D’EEDUCACIÓ ARTÍSTICA
Dimensió de percepció, comprensió i valoració. Percebre de manera conscient elements simple i evidents de l’entorn visual i sonor.
Utilitzar els elements bàsics dels llenguatges artístics.
Dimensió interpretació i producció Utilitzar els elements més bàsics del llenguatge visual i plàstic, algun procediment propi o proposat (modelatge).
Interpretar una peça musical cantant per imitació utilitzant elements i recursos el llenguatge musical.
Dimensió imaginació i creativitat Planificar i construir produccions artístiques amb diferents elements (coet).
Participar amb interès en la producció artística.

 

 

 

ÀMBIT MATEMÀTIC
Dimensió resolució de problemes Explicar un problema amb les seves paraules.

Fer preguntes de caire matemàtic i generar problemes que impliquen reconeixement d’un problema.

Dimensió raonament i prova Fer conjuntures matemàtiques en situacions quotidianes.

Justificar les afirmacions i els processos matemàtics.

Dimensió connexions Representa en forma de gràfic diversos nombres.
Dimensió comunicació i representació Descriu oralment amb frases simples.

 

 

 

ÀMBIT DIGITAL
Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge Planificar cerques bàsiques i, de manera pautada seleccionar la informació més adient.
Utilitzar eines bàsiques.
Obre i manté, amb pautes, la carpeta amb els seus documents.

 

 

 

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS
Dimensió personal Acceptar o rebutjar les opinions alienes després d’analitzar-les.
Argumentar les pròpies decisions.
Considerar les conseqüències de les accions pròpies i dels altres.
Dimensió interpersonal Respectar als companys.

Respectar als mestres.

Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

 

 

 

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Dimensió activitat física Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques amb l’ús d’estratègies ja conegudes.

 

Tanmateix, hem elaborat unes quantes rúbriques:

  • Per avaluar el treball cooperatiu de cada un dels grups d’exerts.
  • Per avaluar de material, informació i interès mostrat en el treball per projectes.
  • Per avaluar l’expressió oral de cada alumne durant la presentació oral dels grups d’experts a les altres classes.

Com a grup impulsor ens hem adonat que la rúbrica de material, la podem convertir en una rúbrica d’autoavaluació i n’hem de crear d’altres perquè els alumnes es puguin autoavaluar.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *