La veu dels alumnes

La valoració que fan els nens i nenes de la feina feta ha estat molt satisfactòria. Cadascun d’ells ha trobat el seu moment per poder donar la seva opinió i centrar-se en els propis interessos i motivacions. Aquest tipus de projecte promou que cada infant treballi al seu ritme. El treball per projectes ha afavorit que tots els nens es mostressin més motivats i implicats en el seu procés d’aprenentatge

Avaluació

Al llarg del projecte els mestres hem fet una avaluació formativa utilitzant graelles d’observació en treball en grup. Els propis alumnes s’han autoavaluat en algunes de les activitats cooperatives. També han fet una autoavaluació final del seu aprenentatge. Tanmateix pensem que de cara propers projectes seria interessant utilitzar altres mètodes d’autoavaluació i d’avaluació com el semàfor i les rúbriques. Creiem que ens va faltar tenir ben prevista i plantejada l’avaluació des d’un bon inici del projecte.

Producte final

El producte final han estat els jocs pintats a la pista entre tots, per tal que tots els nens i nenes de l’escola hi puguin jugar. Per part dels alumnes els ha suposat un repte col·lectiu haver de marcar la pista, pintar-ho… Han descobert que era més difícil del que pensaven i que ha calgut l’ajuda de tots. Per aconseguir-ho també ens han ajudat pares i mares de l’escola. Creiem que aquest projecte no ha estat un projecte científic sinó un projecte més encarat a l’aprenentatge i servei, ja que hem fet tot un procés d’aprenentatge que ens ha servit per fer un servei a la nostra escola.

https://goo.gl/photos/9s7LLdeuudq2KLju5

Implementació

El resultat final serà tindre la pista pintada, tot i així la manera d’arribar-hi i els jocs pintats s’ha adaptat al ritme i a les necessitats dels nens i nenes. Més que un procés de recollida d’informació, el què ells han anat fent ha estat debatre què calia fer i com fer-ho per tal d’obtenir els resultats esperats. A partir d’aquí, quan ha calgut han pensat a qui podien recórrer per ajudar-los, a on podien anar a buscar el material o com podien materialitzar la idea que tenien.

Al llarg del projecte els nens i nenes han utilitzat eines i estratègies de diferents àrees: plàstica, matemàtiques, llengua i medi. Pensem que els nens i nenes han estat conscients de què utilitzaven coneixements d’altres àrees perquè en certs moments fèiem reflexions de què havíem fet a altres àrees per tal de poder-ho aplicar.

Ens va anar molt bé una bona organització i coordinació prèvia. Ens vam preveure el calendari, qui participaria en el projecte segons la disponibilitat dels docents i què volíem aconseguir. També ha estat clau poder compartir un cop acabada la sessió on havíem arribat i què ens quedava per fer. Per poder fer aquesta coordinació és molt necessari que tothom tingui molt clar l’objectiu final.

https://goo.gl/photos/UdUkEecbQFUTgiGW8

 

Metodologia

Al llarg del projecte hem fet activitats en agrupacions diverses: individualment, en petit grup, grups cooperatius i gran grup. Els grups es formen depenent de les necessitats del moment. El grup cooperatiu són grups heterogenis, amb tasques assignades, establerts pels mestres i que ja s’utilitzen al llarg del curs.

Per organitzar-nos, l’equip de mestres vam dissenyar un calendari mensual on cada dimarts i dijous destinàvem les dues primeres hores del matí a fer treball per projecte. Vam creure molt important que tots els mestres poguéssim participar en els dos grups i, per tant, vam establir una rotació.

Pel que fa a l’organització de les activitats ens vam marcar un llistat breu de tasques a aconseguir cada setmana. Aquesta planificació inicial s’ha anat modificant al llarg de les sessions i s’ha adaptat al ritme de treball dels grups i a les noves idees que sorgien.

També hem trobat important que, almenys un cop per setmana, ens reunim els dos grups per posar en comú el treball realitzat, intercanviar idees i coneixements, fer reflexions i prendre decisions. Per altra banda, els mestres també hem anat estant en contacte per saber en tot moment en quin punt estàvem i cap a on podíem seguir.

https://goo.gl/photos/iUB3G7M1WPN47gZz8

 

Planificació

El nostre projecte es titula “ Un encàrrec per l’escola”. L’objectiu del projecte és escollir i aconseguir pintar uns jocs al terra de la pista per tal que els nens i nenes els puguin utilitzar i gaudir-ne. Aquest projecte no parteix tan dels interessos de l’escola sinó com d’una necessitat que hem observat per tal de poder millorar un espai comú i que se’l sentin més seu. Dit d’una altra manera, els nens i nenes es motivaran tot fent un servei a l’escola que quedarà allà perquè tots els seus companys i companyes en puguin treure profit.

En la sessió inicial van venir un grup de pares i mares del projecte “Fem Pati” per tal de fer-nos l’encàrrec. A partir d’aquí els nens i nenes van fer una pluja d’idees primer dins l’aula i després sobre el terreny. Allà els va quedar molt clar que l’objectiu final era tenir els jocs a la pista. A més a més, al llarg de les diferents sessions han anat quedant clars els objectius a curt i a llarg termini.

https://goo.gl/photos/4dtP3XcsiTUT2Y287