Com hem avaluat el projecte?

L’avaluació del projecte de l’espai ha estat contínua durant tot el projecte. S’han avaluat les diferents dimensions relacionades amb tots els àmbits d’aprenentatge.

 

A nivell de tot el Cicle inicial, s’han avaluat les següents dimensions. Ara bé, cada grup d’experts ha adaptat aquesta avaluació al seu treball concret.

 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Dimensió comunicació oral Entendre i memoritzar textos orals relacionats amb l’espai.
Realitzar l’exposició oral dels coneixements apresos de l’espai amb suport del power- point.
Explicar  la informació recollida a casa.
Interactuar oralmentd’acordamb lasituació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.
Dimensió comprensió lectora Llegir i comprendre diferents tipologies textuals relacionades amb l’espai.
Treball d’estratègies de lectura (fer hipòtesis, connexions,…)
Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixements.
Dimensió expressió escrita Producció de textos de tipología diversa: text del què sabem, crònica de la sortida al Cosmocaixa per parelles, notícia de la nit d’astronomia, conte col·lectiu,…

Utilització del programari informàtic per reescriure textos.

Reflexionar sobre la llengua:masculí i femení, la lletra r i s,

 

Revisar els textos per millorar-los i tenir cura de la seva presentació formal.

Dimensió literària Llegir poemes i conèixer alguns autors i autores més significatius de la literatura.

i tenir cura de la seva presentació formal.

Conèixer la biblioteca de l’ escola i la de Manlleu per a la utilització dels seus recursos.
Dimensió plurilingüe i intercultural Valorar i respectar les aportacions de tots els companys i companyes.

 

 

 

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI
Dimensió món actual Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilizar estratègies per cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
Dimensió salut i equilibri personal Conèixer les bones pràctiques per fer astronomia amb seguretat.
Dimensió tecnologia i vida quotidiana Utilitzar i dissenyar màquines simples en grup.
Dimensió ciutadania Participar en la vida col·lectiva de manera respectuosa i pacífica i exercitar satisfactòriament les responsabilitats que corresponen.
Respectar les opinions de tothom.
Actitud d’escoltar per aprendre el que expliquen els altres nens i nenes.

 

 

ÀMBIT D’EEDUCACIÓ ARTÍSTICA
Dimensió de percepció, comprensió i valoració. Percebre de manera conscient elements simple i evidents de l’entorn visual i sonor.
Utilitzar els elements bàsics dels llenguatges artístics.
Dimensió interpretació i producció Utilitzar els elements més bàsics del llenguatge visual i plàstic, algun procediment propi o proposat (modelatge).
Interpretar una peça musical cantant per imitació utilitzant elements i recursos el llenguatge musical.
Dimensió imaginació i creativitat Planificar i construir produccions artístiques amb diferents elements (coet).
Participar amb interès en la producció artística.

 

 

 

ÀMBIT MATEMÀTIC
Dimensió resolució de problemes Explicar un problema amb les seves paraules.

Fer preguntes de caire matemàtic i generar problemes que impliquen reconeixement d’un problema.

Dimensió raonament i prova Fer conjuntures matemàtiques en situacions quotidianes.

Justificar les afirmacions i els processos matemàtics.

Dimensió connexions Representa en forma de gràfic diversos nombres.
Dimensió comunicació i representació Descriu oralment amb frases simples.

 

 

 

ÀMBIT DIGITAL
Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge Planificar cerques bàsiques i, de manera pautada seleccionar la informació més adient.
Utilitzar eines bàsiques.
Obre i manté, amb pautes, la carpeta amb els seus documents.

 

 

 

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS
Dimensió personal Acceptar o rebutjar les opinions alienes després d’analitzar-les.
Argumentar les pròpies decisions.
Considerar les conseqüències de les accions pròpies i dels altres.
Dimensió interpersonal Respectar als companys.

Respectar als mestres.

Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

 

 

 

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Dimensió activitat física Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques amb l’ús d’estratègies ja conegudes.

 

Tanmateix, hem elaborat unes quantes rúbriques:

 • Per avaluar el treball cooperatiu de cada un dels grups d’exerts.
 • Per avaluar de material, informació i interès mostrat en el treball per projectes.
 • Per avaluar l’expressió oral de cada alumne durant la presentació oral dels grups d’experts a les altres classes.

Com a grup impulsor ens hem adonat que la rúbrica de material, la podem convertir en una rúbrica d’autoavaluació i n’hem de crear d’altres perquè els alumnes es puguin autoavaluar.

 

Com fem el projecte?

La metodologia de treball que hem utilitat per portar a terme el projecte ha estat paral·lel a un treball sistemàtic de les àrrees de català i matemàtiques.

La resta d’àrees han treballat aspectes relacionats amb el projecte de manera globalitzada, però en algunes ocasions, de manera sagmentada.

Alguns exemples:

 • Treball de camp: sortida cosmocaixa
 • Fer preguntes: què volem saber de l’espai
 • Repartiment de preguntes per grups d’experts.
 • Es munta un racó a la classe sobre el projecte.
 • Recollir informació a casa i a l’escola.
 • Experimentació

S’elaboren dossiers propis segons la demanda dels alumnes i segons el grup d’experts.

Planificació docent

Els mestres implicats en el projecte es troben abans d’iniciar el projecte per acordar:

– grups experts (grup-classe especialitzat amb un tema del projecte)

– timing

– què volem que aprenguin els nens del projecte

– avaluació, com els avaluarem

– sortides i activitats

– temporalització: del 10 de gener al 17 de març

Planifiquem el projecte de l’espai

Abans d’iniciar el projecte amb els alumnes les mestres de Cicle Inicial ens trobem per tal de consensuar diferents aspectes com:

 • criteris d’avaluació: què avaluarem
 • què volem que sàpiguen els nens del projecte
 • objectius del projecte
 • continguts del projecte
 • timing aproximat, concretament, aquest ha estat del 10 de gener al 17 de març
 • programació de la sortida prèvia
 • repartiment dels grups d’experts
 • activitats de llengua catalana comunes, per exemple: escriure un conte col·lectiu, treball de tipologies textuals, ortografia,…
 • activitats de matemàtiques comunes

 

Dins el projecte de l’espai, els nens/es seran els que diran què volen saber després d’haver anat a la sortida del Planetari del Cosmocaixa. A partir d’aquestes preguntes que faran els nens/es classificarem les preguntes per grups d’experts. Així cada grup serà responsable de contestar totes les preguntes que els companys els han fet.

En aquest cas del projecte de l’espai els grups d’experts han estat:

1rA: astronautes i naus espacials

1rB: la lluna

1rC: el sol

2nA: els planetes

2nB: altres cossos

2nC: les estrelles

Ara si, a partir d’aquí ja podem començar el projecte!

Ens hem inventat un conte

Dins l’àmbit artístic cada nen i nena de la classe ha dibuixat un extreterrestre. Cada classe ha votat el que els agradava més per fer de protagonista d’una història.

Dins l’àmbit de llengua, els nens i nenes s’han inventat un conte col·lectiu!

I, finalment han llegit i dibuixat  les diferents escenes dels contes i escolteu i mireu que bé que els ha quedat! Fins i tot, ho han enviat als Jocs Florals de Catalunya en la categoria de Conte Il·lustrat!

Nens i nenes de 1rA

Nens i nenes de 1rB

Nens i nenes de 1rC

 

El projecte de l’Espai al Cicle Inicial

A Cicle Inicial, al llarg del curs es porten a terme diversos projectes cooperatius, sis dels quals es fan conjuntament entre els nens i nenes de primer i de segon. Cada classe treballa un aspecte d’un tema comú per arribar a ser un grup d’experts.

Cada grup d’experts treballa segons el mètode científic: observació, formulació, d’hipòtesis, experimentació, recollida de dades i extracció de conclusions.

Els projectes que hem escollit aquest any són:

Primer trimestre: els aliments

Segon trimestre: l’espai

Tercer trimestre: cultures del món

Què volem saber 1B. fitxa nens

Al final del projecte es fa un treball de comunicació on els alumnes expliquen tot allò que han après als companys i/o als pares.

mde

mde

És una activitat molt enriquidora per a tothom i fa que hi hagi un gran nivell d’implicació per part de tots (pares, alumnes, mestres, etc.).

Què vol dir 140 kg?

Una nena ens ha explicat que el traje dels astronautes pesa 140kg i volem saber quan són 140 kg.

Fem hipòtesis de com podem saber quan són 140 kilograms:

 • Agafem moltes balnces.
 • Amb una balança i hi posem pedres.
 • Amb una balança hi posem 100 boles i a l’altre 40.
 • Agafem algu que pesi igual que un traje d’astronauta.
 • Pesar 140 llapis.
 • Posar caixes en una balança i pesar-les.
 • Podríem pesar-nos nosaltres.

Amb aquesta última idea de “pesar-nos nosaltres” decidim mirar quan pesem cadascun de nosaltres.

Llavors, veient que tos pesem de 20-30kg, hem pensat que necessitaríem una cosa que pessés molt per fer 140kgIMG_0393.

Un nen ha tingut la idea de sumar tots els kg dels nens i si sumem més del compte no podrà ser i haurem de mirar-ho amb menys nens.

 

Hem agafat una calculadora per sumar tots els kg dels nens de la classes i ens ha donat: 604kg.IMG_0397

Hem vist que el 604 és més gran que el 140.

Per tant, busquem nens que si sumem els seus pesos ens dongui 140kg.
IMG_0402

Grup implulsor Escola Pompeu Fabra

Des de ja fa un temps, a l’escola, es treballa per projectes, sobretot a l’etapa de Cicle Inicial. A nivell de claustre s’ha vist interessant el treball de la Xarxa de Competències per tal d’enriquir la nostra tasca pedagògica.

A l’Equip Impulsor som 13 mestres, sis de les quals són d’Educació Infantil, cinc de Cicle Inicial i una de Cicle Mitjà i una altra de Cicle Superior.

Presentarem el projecte cooperatiu de l’espai que es portarà a terme a Cicle Inicial (primer i segon). Cada classe treballarà un aspecte d’un tema comú per arribar a ser un grup d’experts i, finalment, exposarà la seva recerca als altres alumnes del cicle.

Escola Pompeu Fabra

L’escola Pompeu Fabra de Manlleu es va posar en funcionament el curs 1982-83. Actualment, és una de les tres escoles públiques de Primària de Manlleu. Té dues línies, tot i que en aquests moments hi ha 4 nivells triplicats (1r, 2n, 3r i 6è) .

L’escola està situada en un entorn privilegiat, a la part de llevant de la població, just al llindar del casc urbà. És una escola oberta a l’entorn natural, donat que el solar limita amb zona rural. A més, l’escola està envoltada d’un pati molt gran, amb zona arbrada, pati, pistes poliesportives, ecoaula i hort.

foto-pompeu

Pràcticament la totalitat dels alumnes de l’escola resideixen al municipi de Manlleu, procedents de tots els barris. Un petit percentatge de l’alumnat viu en municipis veïns: Masies de Roda, Roda de Ter, Sant Martí Sescorts….

La llengua vehicular a l’escola és el català, tant a les aules, com durant l’esbarjo o a les activitats extraescolars. La majoria dels alumnes del centre tenen com a llengua familiar el català o català/castellà indistintament. De la resta, un grup majoritari utilitzen com a llengua familiar l’àrab i/o amazig, tot i que comprenen i parlen català i/o castellà. També hi ha alumnes que utilitzen com a llengua habitual a casa altres idiomes: anglès, twí, xinès, romanès, polonès… Malgrat la diversitat lingüística, pràcticament no hi ha alumnes que no parlin ni català ni castellà.

El nivell sociocultural de les famílies de l’escola correspon a la classe mitjana: des d’alumnes amb pares amb professions lliberals fins a fills de famílies de nivell sociocultural i econòmic baix. La població estrangera a l’escola representa un 28% del total.

El Claustre de mestres està format, majoritàriament, per mestres definitius que resideixen a la comarca d’Osona. Aquestes dues característiques afavoreixen la continuïtat pedagògica i garanteixen la realització de projectes a mig i llarg termini.

L’Escola Pompeu Fabra de Manlleu és una escola pública, democràtica, catalana, oberta, laica, coeducativa, participativa i inclusiva.