AVALUACIÓ DE LA FESTA DE SANT JORDI

Amb el tema d’avaluació vam tenir una mica de debat. No sabíem quin tipus d’avaluació es volia fer i de què s’havia d’avaluar.

Els mestres que portaven el projecte endavant veien la necessitat de fer diferents tipus d’avaluació: una sobre el treball en grup, una altra sobre l’exposició de la proposta que havien estat planificant amb el grup i una tercera sobre l’activitat que van portar a terme el dia de Sant Jordi.

Un parell de mestres es van encarregar de dur a terme les diferents eines d’avaluació que necessitaven.

La de l’avaluació del treball en grup es feia al final de cada sessió i els ítems era sobre el respecte i l’entesa del grup a l’hora de treballar. Es va fer una graella amb la valoració de l’1 al 3 i hi havia un espai per explicar com havia funcionat la sessió. Aquesta manera d’avaluar era ràpida i servia per tenir una radiografia del dia a dia. Perquè sempre l’avaluació global és bona i no reflecteix el dia que no va tan bé.

Pel tema de l’exposició es va fer servir una rúbrica que ja es fa servir en alguns cursos de l’escola per avaluar les exposicions orals de diferents treballs. Aquí es mira més el to de veu, si s’explica o es llegeix, si s’amplia informació…

L’avaluació final de l’activitat es va fer valorant les diferents activitats que es van realitzar. Es van omplir en una graella model d’escola on hi apareix els objectius de l’activitat, les diferents accions que s’han de portar a terme, qui és el responsable de les accions i la valoració de alt, mitjà o baix segons ha anat.

D’aquesta manera hem treballat diferents eines d’avaluació i, a més, avaluant-se del procés i d’altres continguts més transversals i no tant curriculars.

PRODUCTE FINAL DE LA FESTA DE SANT JORDI

El producte final d’aquest projecte ha estat plantejat, des del principi, com un repte real, és a dir, un repte assumible pels alumnes, que exigia certa responsabilitat i implicació per part seva, i que a mitjà termini, es podrien comprovar els resultats del grau d’èxit de la festa en sí.

A més a més, el producte final té la característica intrínseca d’ésser un repte col·lectiu ja que sense la col·laboració de tots els membres la festa no es podria dur a terme. Per exemple, en el teatre de Sant Jordi inspirat amb Guillem I de Besalú cadascú es cuidava d’interpretar un paper diferent; les diferents activitats tematitzades segons trobadors, menjars suculents, torneig de cavallers i música i danses medievals també estaven dirigides per ells mateixos. Per tant, dins de cada grup de treball hi havia d’haver una bona coordinació entre els diferents membres del grup.

Cal destacar que el fet de distribuir les tasques tenint en compte els interessos de cada alumne ha incidit de manera positiva en el producte final ja que cadascú ha treballat des del camp que més motivat i predisposat estava i per tant més ganes d’aportar idees i executar-les tenia. Podem veure que el projecte no es tracta d’un únic model de producte si no que presenta varietat múltiple segons els interessos i les ganes que hi posin els alumnes. Per tant, inevitablement, el projecte ha integrat diferents moments de presentació i externalització de les idees ja que si bé cada grup es cuidava d’organitzar una part de la festa, es feia necessari que tots estiguessin al corrent del que estaven fent a fi de garantir certa coherència i unió entre tots els organitzadors.

Altrament, el fet de posar-se amb contacte amb els botiguers del poble per a fer les compres relatives al menjar o fer servir les noves tecnologies per consultar preus dels materials ha posat en valor el tracte cordial amb els botiguers del poble i el bon ús dels diners.

A nivell extern de l’escola també va participar l’alcalde del poble durant el repartiment de premis de punts de llibre organitzat amb la col·laboració de la biblioteca del poble.

Les famílies han tingut accés directe a la festa de la celebració de Sant Jordi. Han pogut gaudir de la festa i viure-la en primera persona. Creiem que el fet d’obrir-ho a les famílies potenciava encara més la motivació i les ganes de fer-ho bé dels alumnes. Aquest fet donava l’oportunitat als familiars de valorar la tasca dels alumnes i premiar el seu esforç abocat durant aquests mesos.

A mode de conclusió podem dir que en tot moment el procés d’aprenentatge ha estat encarat a la posada en escena del dia de la celebració de la festa de Sant Jordi; és a dir, en aquest sentit totes les decisions i accions que anaven fent havien de passar pel filtre de valorar si complirien o no amb l’objectiu final. Aquesta característica, donava seguretat als alumnes ja que la consigna era clara. Tot i que la consigna fos clara i es resumís amb poques paraules, entenem que suposava un repte complex ja que la consigna, implícitament portava associades l’adequació als elements com ara l’espai, temps, pressupost i adequació a les diferents edats dels participants de la festa. Per tant, globalment, creiem que ha estat un projecte creatiu on la imaginació hi ha tingut cabuda, però mai perdent de vista el fet de poder plasmar les idees en un escenari real.

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓ DE LA FESTA DE SANT JORDI

El projecte es realitza amb  les i els  alumnes de 4t d’educació primària durant el segon trimeste de curs.

A partir d’ un “centre d’interès” que afecta a la vida de l’escola (la celebració de la Festa de Sant Jordi), es busca una manera atractiva i motivadora per a introduir el tema (troballa de la missiva de Guillem I de Besalú), on es fa una petició expressa del QUÈ (per a dita Festa) i deixa obert, lliure el COM, i aquest document/activitat serveix de punt d’ inici, altament motivador, pels alumnes.

Les primeres activitats, de recerca, els alumnes van perfilant cap on anar, quin tipus d’informació cal buscar, a traves de les inquietuds i motivacions que els hi planteja la missiva rebuda inicialment.

Per parelles fan un treball de recerca d’informació a internet, al llibre de medi i a enciclopèdies i llibres de la biblioteca escolar.

Aquesta informació s’exposa al gran grup i genera  dubtes, preguntes, interrogants … que s’aniran perfilant en els quatre grups de treball què sorgeixen, grups ja “més específics”.

Les inquietuds dels alumnes dins de cada grup fa que el projecte agafi una direcció o una altre, ja que es van posant, per part dels alumnes membres del grup, diferents propostes i idees sobre la taula, desestimant algunes, per ells mateixos, per poc operatives i/o per la seva gran complexitat de realització, … i escollin altres de més funcionals i realitzables (com exemple les primeres propostes del grup de berenars, què es desestimen per costoses i de difícil posada en pràctica, etc.).

Com es veu es té molt en compte la competència: “Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.

Cada grup amb la guia-assessorament-suport dels professors aniran preparant les diferents activitats per la festa com:

Grup de torneig: cercar imatges de torneigs medievals, preparació organització del torneig de cavallers (espais, materials, normativa, nomenament de cavallers…), instàncies a direcció per saber el pressupost de la festa i com repartir les despesses en el material a comprar, instància a l’Ajuntament pel muntatge d’una tarima, …

Grup dels trobadors: propostes de contes a explicar als diferents cursos de P3 a 3r, distribució dels contes i a quin grup s’explica entre les parelles d’alumnes, escanejar il.lustracions dels contes; planificar  una història per representar-la a la diada i enllaçar-la amb la llegenda de Sant  Jordi (pluja d’idees, redactar-la, distribuir personatges, crear diàlegs, repartir personatges, preparar fotocòpies per memoritzar els diàlegs,  preparar decorats, espais,…).

Grup dels menjars: propostes de menjars que es pot fer en el berenar de la festa i com presentar-lo, també segons el pressupost pensar les idees i anar a comprar el material i productes necessaris. També cal planificar com preparar el berenar, els espais, el material necessari (les paradetes, taules, safates, utensilis de cuina,…).

Grup de la música: recerca per internet de músiques medievals i cancons que vagin bé per la celebració. També buscar músiques pels personatges que surten a la representació teatral, preparar un ball de l’edat mitjana per fer a la festa (buscar música, preparar passos, assajar-lo i representar-lo a la festa),…

Per  organitzar la festa el 21 d’abril cal planificar la diada i saber cada grup què ha de fer, qui ho fa , on ho fa i a quina hora. La festa vol ser molt participativa i durant el matí es faran diferents activitats;  a la tarda els alumnes de quart conviden a la resta d’alumnes de l’escola a la gran festa, i  aquesta estarà oberta a les famílies.

Amb tot el treball del projecte els mestres tenen en compte les competències bàsiques i els diferents continguts de les àrees d’aprenentatge, com es veu en el treball exposat anteriorment. A l’apartat d’avaluació també es comenten els aspectes que es tenen en compte.

implementacio 1

METODOLOGIA DE LA FESTA DE SANT JORDI

La tasca desenvolupada d’ara en endavant pretén seguir la línia del treball per projectes. El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir canals que puguin ajudar als nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat, en comptes de lliçons curtes i aïllades com s’ha fet sempre a l’escola tradicional”.

El projecte es portarà a terme en el grup de 4t d’educació primària de l’escola. Les diferents activitats a realitzar es porten a terme per parelles, petits grups i en gran grup. A l’hora de fer les parelles i petits grups es tenen en compte, per part de l’equip de mestres, els sociogrames elaborats segons el “projecte GRODE” (Grup de Recerca Orientació i Desenvolupament Educatiu de la UAB), amb el què, com escola, hi treballem al llarg d’aquest curs escolar 2016-17; ens ajuda i ens està donant bons resultats en confegir diferents parelles i grups de treball que ajuden a la millora del clima de treball, al bon rendiment i al respecte a la diversitat.

En quan als 4 grups de treball que es creen (grup del torneig, grup dels trobadors, grup dels menjars i grup de la música), sense ser-ho de “manera literal” es converteixen, a l’aprofundir en la recerca d’aspectes específics de cada un del seu tema, en “grups d’experts” que després ho exposen i comparteixen amb la resta de companys i membres dels altres grups. Aquests 4 grups, a partir de la pluja d’ idees prèvia i dins del mateix grup, s´assignen les tasques a fer, per sorteig entre els seus membres.

En quan a la temporització, la “finalització-concreció” de les activitats, ve marcada per la data del 21-04-2017, dia de la “posada en escena” de la “celebració de la Festa de Sant Jordi” a l’ escola, què a la vegada, tot i el treball “paral·lel/independent” dels grups, és el fil conductor que relaciona i dóna sentit a totes les activitats.

També cal assenyalar que de les inquietuds sorgides a l’inici del projecte, es deriva la realització d’una sortida conjunta al Santuari i cim de Bellmunt, on es comenta a la missiva, l’existència-localització del castell de Sa Reganyada.

A l’hora de portar a terme les tasques dels grups s’utilitzen diferents espais de treball, per fer posades en comú, contrastar idees, resoldre problemes, reflexionar, prendre decisions, buscar informació complementària, … Aquets espais són: l’aula del grup classe de quart, l’aula de reforç de Primària, l’aula d’informàtica i una taula del passadís. També hi ha activitats més funcionals/pràctiques què requereixen anar a fer la mesura, comprovació, delimitació … a l’espai concret on es duran a terme les activitats què es van dissenyant i per a la Festa de Sant Jordi, en els dos patis de l’ escola; el pati de dalt i el pati de baix (Parc Sant Jordi).

A mesura es va avançant en el disseny de les activitats, delimitació espai, … ells mateixos, i si cal amb el suport-orientació dels mestres, es fan/són conscients dels objectius inicials, els quals venien definits a la missiva inicial (petició expressa de celebrar un torneig, menges suculentes, bona música i trobadors què expliquin històries).

metodologia 1metodologia 5

JA HEM COMENÇAT EL PROJECTE!!!!

A partir de la necessitat d’organitzar la festa de Sant Jordi de l’escola, vam pensar que seria una bona idea fer servir el tema pel projecte de la Xarxa de Competències Bàsiques.

Vam tenir en compte els imprescindibles que haviem consensuat al principi de les reunions: ha de ser motivador i atractiu pels nens, hi ha d’haver una producció final,  s’ha de compartir, amb treball cooperatiu, obert, flexible i acompanyament del mestre,  ha de ser significatiu i funcional, en tot el procés hi ha d’haver diferents llenguatges, avaluació, autoavaluació i coavaluació, pla de treball.

El projecte consta de dues fases: un treball previ on es situin en l’època (música, àmbit social…) i una altra part on s’organitzarà la festa.

Per fer la motivació inicial, els nens i nenes de 4t de Primària, han trobat un cofre tancat a la finestra de la classe. Dins els cofre es troben un pergamí escrit pel comte Guillem I de Besalú.

fotopergamiA partir d’aquí, un cop llegit el pergamí, els alumnes fan una pluja d’idees sobre “Què en volem saber” i es plantegen 8 qüestions:

  1. Qui és en Guillem I de Besalú?
  2. On és el castell de “Sa Reganyada”
  3. On és Besalú?
  4. Què vol dir vassall?
  5. De quina època estem parlant?
  6. Com era un torneig de cavallers?
  7. Com era la música de l’època?
  8. Qui eren els trobadors?

Amb aquestes 8 preguntes, els nens i nenes es distribueixen en grups de 3 o 4 per poder respondre-les.

El tema d’avaluació ho tindrem en compte durant les diferents sessions i de maneres diferents (coavaluació, rúbrica, producte final…).

 

 

 

ESCOLA XANDRI DE SANT PERE DE TORELLÓ

Qui som?

Un grup de nou mestres de l’escola Josep Mª Xandri de Sant Pere de Torelló estem Inscrits a la formació de la xarxa de competències bàsiques. Ens trobem que el centre està  en un procés de canvi, d’aquí a dos cursos s’acaba el mandat actual de direcció i estem preparant des de l’inici d’aquest curs les línies bàsiques que volem per la nostra escola. És per aquest motiu, que el professorat que formem part del grup, hem vist que és un bon moment per fer la formació del treball de projectes  de la xarxa de competències bàsiques.

GRUP DE MESTRES

La gran majoria de mestres ja ha fet treballs per projectes, però no tothom ho entenia de la mateixa manera i per això vam decidir participar-hi. Estem veient que aquest assessorament pedagògic ens ofereix als professors la possibilitat d’entrar en debats pedagògics gràcies als articles, conferències, xerrades,… i ens permet decidir què volem dels treballs per projectes.

Actualment ja hem decidit “Els imprescindibles” que ha de tenir qualsevol projecte que es faci al centre. Per començar a posar en pràctica tota la formació que estem fent vam decidir que faríem un projecte de cara a organitzar una festa del centre; el tema que vam escollir és “La festa de sant Jordi” que farem al grup de 4t del centre.

Per fer la distribució de les tasques, vam analitzar com ho podíem fer. Vam veure que hi havia dos mestres que tenien molta intervenció en el grup de quart, i serien els encarregats de fer l’execució principal, i la resta ajudaríem en les tasques de planificació (blog, criteris d’avaluació, preparació materials, repartició de tasques als altres grups del centre per preparar la festa…).

Estem animats i pensem que farem una festa de Sant Jordi diferent, amb ambientació medieval i amb molta col·laboració de l’alumnat.