ENS ORGANITZEM PER FER DEL NOSTRE PATI UN ESPAI D’APRENENTATGE!

En ser un projecte  d’escola  s’han usat diversos criteris metodològics i organitzatius, segons el moment i l’activitat proposada: grup classe i grups intercicles. En la majoria d’activitats no han estat cooperatius.

Enguany a l’inici del projecte, els alumnes de CM i CS varen fer un treball individual contestant una enquesta sobre la preferència d’ambients al pati i millores per fer-lo un espai d’aprenentatge. Pel que fa als alumnes de EI i CI aquesta enquesta va ser col·lectiva. A partir d’aquests resultats es van escollir quins ambients i quines instal·lacions s’implementarien aquest curs.

D’altra banda la comissió medi ambiental (formada per mestres i alumnes) va visitar l’escola bressol i l’institut del poble per prendre model de les reformes als seus patis.

A partir d’aquí les informacions recollides varen ser comunicades a tota la comunitat educativa i es organitzar l’horari i agrupaments de les primeres intervencions.

En el projecte els arbres del pati de Cicle Inicial relacionat amb el primer, s’han fet agrupaments cooperatius d’intercicle. Aquesta part del projecte s’ha portat a terme a l’àrea de medi aplicant el mètode científic. La metodologia que s’ha usat ha estat la observació directe i amb instruments tecnològics i científics i uns quadres per recollir totes les dades.

En tot moment hem disposat de l’assessorament d’experts, tant pel muntatge d’instal·lacions com per el coneixement dels arbres.

AVALUEM LA FEINA FETA

xcb tria projecte

Arribat el moment de valorar la feina feta pel que fa a l’elaboració dels documents “Projectes pas a pas”, podem dir que estem molt contents del producte final. Creiem que reflecteix les estones de debat del grup impulsor i les aportacions del Claustre de mestres. Ens sembla que hem aconseguit que cadascun dels documents respongués als objectius marcats. Ens referim a un document guia que explica i il·lustra el treball per projectes del nostre centre, i també un document de síntesi que inclou de manera esquemàtica aquells elements que l’escola El Despujol considera claus i  necessaris en aquest context.

Ara només ens falta veure si realment els documents són vàlids quan els utilitzem el proper curs. Han de servir per acompanyar els docents en el treball per projectes, és a dir, han de poder resoldre alguns dubtes, facilitar la planificació, dissenyar l’avaluació, tenir recursos… i en definitiva aconseguir que el procés ens porti a aprendre més i millor.

LA VEU DELS ALUMNES

L’equip impulsor després de treballar amb el claustre, hem cregut necessari que també havíem de compartir significats amb els alumnes. Per fer-ho, hem creat un formulari, que hem passat als  cicles en formats diferents tenint en compte les edats.

Els mitjans l’han respost conjuntament amb tot el grup, els grans ho han fet individualment per mail i els petits han compartit respostes conversant tots junts.

Les seves respostes segur que ens ajudaran  a millorar alguns aspectes, ja que són fruit de la seva reflexió, importantísssima per aprendre junts.

Us deixem una mostra representativa de cada cicle on podreu saber de primera mà què pensen els nostres alumnes que ja estan acostumats a treballar per projectes.

 

 

 

 

ELABORANT EL DOCUMENT “PROJECTES PAS A PAS”

Concretem els apartats del document i el material que ha d’acompanyar cadascun d’ells. Ens distribuïm també les tasques i acordem organitzar el recull de recursos en carpetes al drive de l’escola.

Els apartats que contemplarà són els següents:

 1. Calendari del procés

 2. Propostes de projecte. Material addicional: fotos dels nens fent les propostes, llistat d’idees i fotos del Claustre fent el buidatge del que s’ha proposat.

 3. Mapes conceptuals generals o per cicles, que relacionin les capacitats o àmbits amb una previsió de continguts a treballar. Es poden utilitzar diferents programes, per exemple el Cacoo.

 4. Tria de les sortides i colònies tenint en compte el projecte. (No totes hi han d’estar relacionades).

 5. Element motivador que desencadena l’inici del projecte. Material addicional: fotos d’aquest moment del projecte d’aquest curs (Contes, ciència i ficció).

 6. Tria del nom de la classe amb l’alumnat. Material addicional: fotos d’aquesta activitat.

 7. Inici del projecte. Generem preguntes i reptes per fer recerca. Recordem el treball cooperatiu. Material addicional: graelles organitzatives i informatives de treball cooperatiu, fotos de l’activitat.

 8. Elaboració del guió i distribució dels punts a investigar. Material addicional: guions-mostra.

 9. Eines de recerca i tria d’informació. Esmentar-ne algunes.

 10. Procés de recerca. Material addicional: fotos del procés, document autoavaluatiu per tal que els alumnes puguin explicar què aprenen i com ho fan, rúbriques, coavaluació,…

 11. Difusió del projecte amb diferents modalitats: exposicions orals, visites guiades obertes a la comunitat educativa, escrits a la premsa…Material addicional: fotos d’alguna d’aquestes activitats i rúbrica avaluativa.

COM FAREM EL DOCUMENT “PROJECTES PAS A PAS”

Per poder elaborar el document “Projectes pas a pas” reflexionem sobre el que fem i quines millores hi podríem introduir. Com que es tracta de generar un document pràctic i entenedor, pensem que cal incorporar-hi elements visuals i esquemàtics que facilitin la seva comprensió, així com documents organitzatius i avaluatius que ajudin a dur a terme el treball per projectes. Pensem en petits reportatges fotogràfics de diferents moments del procés, rúbriques d’avaluació del treball cooperatiu, de les exposicions orals, d’autoavaluació, bases d’orientació,…

Aquest document-reportatge del treball per projectes n’haurà de generar un altre que sintetitzi les idees clau, un tipus de decàleg per dir-ho d’alguna manera. Tindrà la llargada d’un full i s’incorporarà a la llibreta pedagògica que té cada mestre/a, on hi figuren els llistats de l’alumnat, el calendari del curs, els horaris, fulls per avaluar o programar,… D’aquesta manera es tindrà sempre a mà.

PLANIFIQUEM A PARTIR DEL DEBAT

La visualització del vídeo “Treball per projectes, ¿filosofia o metodologia?” de Fernando Hernández i les respostes a unes enquestes elaborades pel grup impulsor, ens porten a reflexionar a nivell de Claustre, sobre el treball per projectes de la nostra escola. Aquesta reflexió genera algunes idees que caldrà tenir en compte a l’hora de dissenyar el nostre document “Projectes pas a pas”.

N’esmentem unes quantes que ens permetran elaborar el nostre guió:

 • El punt de partida d’un projecte pot ser un enigma, una pregunta que desperti i enceti la curiositat de tots, hem d’arribar a sorprendre’ns.
 • És important tenir clar l’objectiu.
 • El projecte ha de generar transformació, no es tracta de seguir un patró i fer-ne repeticions.
 • El currículum no ha de ser una dificultat en el treball per projectes. El currículum és experimental, és un element obert, no és restrictiu.
 • És important que aquest treball inclogui l’atenció a la diversitat, el treball cooperatiu i una bona coordinació entre tot el professorat.

REFLEXIÓ I PLANIFICACIÓ

Com hem dit en la presentació, som una escola que treballa per Projectes des de P3 fins a 6è de Primària. Per tant, el tema d’aquest curs a la xarxa de Cb, ens ha portat a reflexionar sobre el que fem i quines millores hi podríem introduir.

Els canvis que ha anat experimentant el nostre centre, tant pel que fa a l’augment d’alumnat com a l’arribada de mestres nous, ens ha portat a parlar de com podríem assegurar la continuïtat de la nostra línia d’escola. La reflexió també ens ha portat  a pensar que potser hi ha petites diferències respecte a com els mestres del Claustre entenem el treball per projectes, diferències o matisos que cal polir.

Veiem necessari doncs, documentar de manera molt visual i pràctica, el procés de realització d’un projecte tal com l’entenem a la nostra escola, deixant clares quines eines i actuacions  ens semblen imprescindibles per dur-lo a terme.

ESCOLA EL DESPUJOL

DSCN8336[1]-1

Som 5 persones que formem part d’un Claustre que treballa per projectes de P3 fins a 6è. La nostra escola és Comunitat d’aprenentatge i per tant també duem a terme algunes actuacions d’èxit com són les tertúlies literàries dialògiques i els grups interactius.

Tot i que l’escola només té nou anys de vida, ja va néixer plantejant l’aprenentatge a partir del treball per projectes. Sempre hem pensat que la reflexió sobre la nostra pràctica educativa i compartir experiències  és el que ens ha de permetre avançar en la nostra tasca i generar transformació en el centre. Per això vam decidir formar part de la Xarxa de competències bàsiques.

En les nostres trobades de grup impulsor, vam coincidir en que ha arribat el moment de crear un document que defineixi de manera clara com entenem el treball per projectes a l’escola El Despujol. El document ha de contemplar les nostres idees o reflexions, el que fem, i evidències que permetin identificar la nostra manera de treballar. Pensem que així serà més fàcil la integració de mestres nous al centre i també ens podrem replantejar i millorar les nostres actuacions educatives.

Estem molt il·lusionats en aquest objectiu i ja hem començat a treballar amb el claustre generant un debat sobre el tema. Hem utilitzat el vídeo d’en Fernando Hernández per introduir el debat, que s’ha centrat en 4 punts:

 • Què entenem per treball per projectes?
 • Quins creiem que són els passos imprescindibles que cal seguir?
 • Amb quines dificultats ens trobem a l’hora de treballar-hi?
 • Com tenim constància de que el/la nen/a aprèn? Què fem per avaluar?

Com podeu veure, ja hem iniciat la tasca!