Producte final (Escola Joan XXIII)

En el nostre cas no hi ha producte final físic. El repte és aconseguir els objectius proposats: que als alumnes arribin motivats i tranquils a l’escola.

A final de curs s’ha valorat  si s’ha complert l’objectiu.

Els delegats de Cicle Superior recolliran els resultats de l’enquesta i ho comunicaran al seu grup. En els altres cursos seran el tutors els qui informaran dels resultats de l’enquesta.

Es penjarà una notícia al bloc per evidenciar els resultats obtinguts.

Implementació (Escola Joan XXIII)

La pregunta inicial “Com ens agradaria començar el dia a l’escola?” tindrà diferents respostes segons el cicle i el nivell, però amb tots els casos hi haurà com a fil conductor l’objectiu d’entrar amb bona predisposició amb tranquil·litat i amb  ambient cordial i motivador.

La proposta parteix d’activitats que els alumnes ja coneixen per tal d’enriquir el seu coneixement.

Alumnes i tutor elaboren unes normes tant per circular pels diferents espais, com de temporització o com d’organització i endreça dels diferents materials.

En les reunions de cicle els representants del  grup impulsor comuniquen la proposta i les diferents fases que es van elaborant durant la formació.

Els mestres del cicle es coordinen per decidir i preparar les activitats que s’ofereixen a cada aula.

Els grups paral·lels poden interrelacionar-se de manera que l’oferta de les activitats sigui més àmplia.

Es important que es treballin continguts dels diferents àmbits competencials de manera més manipulativa i vivencial.

El rol del mestre és vetllar perquè l’entrada funcioni, marcar les pautes i engrescar als alumnes a creure en el projecte.

S’elaborarà un dossier amb les fitxes descriptives de les diferents activitats

A final de curs es tornarà a passar l’enquesta inicial a alumnes i mestres per treure’n conclusions i fer propostes de millora de cara al curs que ve.

tabletescacs

Metolodogia (Escola Joan XXIII)

Un dels objectius és que els alumnes decideixin autònomament segons els seus interessos l’activitat a fer durant l’estona  de l’entrada relaxada.

Algunes de les activitats tenen un aforament limitat i  normes durant la seva execució.

Es presenten tasques de diferents àmbits (artístic, lingüístic, matemàtic, lúdic) i de diferents nivells per atendre la diversitat.

A les hores de tutoria cada grup parla amb el seu tutor per valorar les activitats que s’han fet durant un període determinat i poder fer noves propostes o modificacions. En aquestes sessions els alumnes expressen com ho han viscut i què és el que els ha agradat més o menys.

Per fer arribar la nova proposta a les famílies es va fer un full informatiu abans de la sessió inicial i es pengen notícies al bloc de l’escola.

De cara als propers cursos s’explicarà el tema de l’entrada relaxada a les reunions de pares de principi de curs.

normes

Planificació (Escola Joan XXIII)

El leit motiv del projecte és “Com ens agradaria començar el dia a l’escola?”

Els interessos dels alumnes és un dels principals motius del projecte.

Abans de començar les activitats es demanarà als alumnes quines són les preferències i es decidiran conjuntament les activitats.

Els objectius del projecte es podran aplicar en diferents contextos (llocs públics, espectacles, comerços…)

Un dels elements fonamentals que propiciarà l’entrada més tranquil·la és la substitució del timbre estrident que actualment té l’escola per una cançó que sonarà des de 2 minuts abans fins a 2 minuts després de les hores d’entrada (matí, pati i tarda). Per fer-ho caldrà instal·lar dos altaveus més a la façana de l’escola que dóna al pati d’arbres.

Farem una primera sessió en la que cada tutor debatrà amb els seus alumnes sobre la intenció de l’estona d’entrada relaxada i les coses que no acaben de funcionar i volem evitar: Corregudes, crits, baralles, conflictes…

Per tenir evidències de la situació inicial prepararem una enquesta que passarem a l’inici i al final als alumnes i mestres.

Qui som? Escola Joan XXIII

Som 10 persones representants dels diferents cicles de l’escola amb la il·lusió de buscar noves estratègies que repercuteixin en la cohesió dels alumnes i que al mateix temps afavoreixi la motivació per venir a l’escola.

Hem pensat que un punt de partida podrien ser les entrades relaxades a l’escola al matí.

A Educació Infantil, des d’aquest curs,  els alumnes quan arriben al matí no tenen una tasca conjunta a fer. Dins de l’aula se’ls ofereixen diferents propostes i són ells qui trien quina activitat volen fer. Aquestes entrades propicien l’autonomia dels alumnes i es respecten cada un dels seus ritmes. L’activitat té una temps limitat, aproximadament mitja hora.

Voldríem aconseguir posar el primer granet de sorra per iniciar un canvi metodològic a nivell de centre en relació  a la millora de l’autonomia, la cohesió , el benestar, l’organització personal, els interessos i les motivacions dels alumnes. Creiem que una forma interessant és donar continuïtat aquesta pràctica iniciada a infantil adaptant-la a les necessitats de cada cicle de primària.

Quan ens plantegem aquests canvis  ens sorgeixen dubtes sobre diferents aspectes:

  • Concreció de les activitats als diferents cicles
  • Organització de l’horari
  • Temps que ha de durar l’activitat
  • Com els alumnes sabran que s’ha acabat el temps
  • Recursos per aconseguir un ambient tranquil
  • Organització de l’espai a l’aula

Per iniciar el nostre projecte  acordem que els representants dels cicles faran de transmissors de la proposta als diferents cicles i recolliran les aportacions que els seus companys facin al respecte per tal de transmetre-les  a l’equip impulsor.

La nostra intenció és iniciar el projecte durant el mes d’abril.

sdr

sdr