AVALUACIÓ Escola Lluçanès

La primera avaluació va ser la inicial. Amb la pregunta que dona el nom al nostre projecte “Es pot aprendre a l’espai pati?” vam conèixer les nocions que els alumnes tenien del significat del mot aprendre i  la concepció que tenien de l’espai pati. Va ser un bon punt de partida per a totes les reflexions posteriors que feien els alumnes.

Durant el projecte s’ha anat observant el treball dels equips i sobretot s’ha escoltat molt el debat de tot el grup.

Les opinions i reflexions de cada grup i dels alumnes que participaven als debats organitzats com un fòrum han servit a les mestres com a guia per modificar si calia l’eix del projecte. En aquests debats hi havia una part important de coavaluació per part dels altres grups que feien crítiques (positives o negatives) sobre les idees pensades per l’equip que exposava. També d’aquests debats sorgia de forma espontània les propostes de millora.

Finalment s’ha fet una autoavaluació de cada alumne amb una rúbrica.  

En finalitzar aquest part del projecte valorem com a punt forts:

 • La dinàmica de debat i reflexió que s’ha creat i el grau d’autonomia dels grups.
 • Els alumnes han estat receptius i han estat pacients malgrat l’excessiva durada de les exposicions dels grups i els debats posterior generats.
 • El canvi de visió progressiu dels alumnes del seu espai pati com a espai de treball i no només de joc. Malgrat que s’hi fan moltes activitats a l’espai exterior no n’eren conscients. Han estat capaços d’imaginar i transformar un espai pensant en el què hi volien fer.

 

 

Com a punts febles del projecte hem trobat:

 • No s’han tingut les sessions previstes per a treballar el projecte a causa de tenir activitats programades al municipi i d’altres projectes d’escola.
 • Ha estat difícil trobar horari per encabir les sessions ja que hi intervenien tres grups-classe i era difícil coincidir.
 • No s’ha pogut realitzar cap tasca en grup cooperatiu, tot i que en altres àrees s’hi treballa.
 • Valorem que amb menys alumnes hagués estat més fàcil dur a terme el projecte. Ha costat portar la dinàmica amb tants equips.

 

 

LA VEU DELS ALUMNES Escola Lluçanès

La veu dels alumnes ha estat l’eix del nostre projecte.

Els alumnes han debatut i consensuat constantment les propostes i les han defensades.

El treball de projecte s’ha estès de les sessions de treball a altres estones de la jornada escolar quan els alumnes  tot passant per l’espai del pati l’han observat i els ha vingut noves idees per proposar.

Els ha emocionat el repte de portar a la pràctica les seves propostes, fent-les realitat el curs vinent i tenir ll’encàrrec de comunicar als altres companys les decisions presses. Ells mateixos han vist la necessitat d’ampliar el seu projecte a altres espais exteriors de l’escola. També se n’han adonat que sols no podien fer-ho i que haurien de demanar ajut a altres cursos, pares, a l’ajuntament….

L’equip de mestres ha conegut les propostes i ha respectat la idea, no sempre fàcil ja que es tenien idees pensades  per adequar l’espai , que els alumnes són els que decidirien i iniciarien la transformació.

 

Producte final Escola Lluçanès

El producte final ha estat més restringit que l’inicial programat.

El fet de tenir acordat que el projecte continuaria amb la implicació de tota l’escola i el fet que es comptés amb menys sessions de projecte de les previstes ha fet que el producte final dissenyat és modifiqués i es  posposés pel primer trimestre del curs vinent.

Com ha producte final s’ha obtingut una llista consensuada de propostes de modificació o redisseny d’espais del pati i un llista de qüestions tècniques a tenir en compte per fer possible els canvis.

El primer trimestre del curs vinent els alumnes de Cicle Inicial presentaran a cada classe la llista de propostes i els alumnes la debatran i l’enriquiran, ampliant-la a altres espais exterior. A partir d’aquí naixerà un altre producte a executar per tota la comunitat educativa.

 

Propostes aprovades:

 

 • Caseta a les tuies
 • Gronxador
 • Tenir un microscopi per observar insectes
 • Un rocòdrom a la paret  
 • Arrencar males herbes i arreglar la paret
 • Menjadores d’ocells / casetes d’ocells
 • Plantar floretes jardinet entrada
 • Posar taula i bancs (picnic) espai on hi ha ara el banc
 • Caseta dalt d’un arbre
 • Tenda de campanya a les tuies amb robes
 • Fer castells sorra
 • Taula de matemàtiques porxo d’entrada
 • Circuit a la rampa final pati
 • Tobogan
 • Teatre de titelles
 • Bagul per guardar materials jocs) a la zona aparca bicis
 • Dipòsit aigua per recollir aigua teulada Escola municipal música
 • Pissarra al pati per dibuixar

 

Qüestions a resoldre:

 

 • A quin espai aniria bé el gronxador que no hi hagués perill? Pot ser en un arbre?
 • A quina paret podríem posar un rocòdrom, per a totes les edats?
 • Dalt de quin arbre podríem fer una caseta? És perillós?
 • Marcar un espai a la sorra pels castells de sorra perquè no ens els aterrin.
 • A quin espai es podria posar el tobogan que fos una mica gran?
 • Mirar si baixa una canonada de desaigua de la teulada de l’EM de música i preguntar a l’Ajuntament si hi podem posar un dipòsit per recollir aigua.

Implementació Escola Lluçanès

La implementació del projecte s’ha portat a terme en dos bloc d’activitats: les realitzades a la classe i les realitzades a l’espai exterior del pati.

Les primeres han estat de proposta, debat i reflexió. Les segones eren d’observació i treball de camp.

A partir de les fotos realitzades pels alumnes a espais del pati els grups han pensat possibilitats d’aprenentatge i canvi per aquell espai que no havia estat fotografiat per ells. D’aquesta manera obrien el punt de mira i podien ser més crítics enriquint el debat.

Cada grup ha presentat les seves propostes a la resta. El grup que havia fotografiat aquell espai normalment intervenia per defensar la idea inicial, però també ha servit per fer una reflexió de si havien pensat l’objectiu d’escollir aquell espai o havien fet les fotos impulsivament.

Els debats han estat molt interessants aportant infinitat de propostes de les quals se n’ha discutit la viabilitat i la funcionalitat. Finalment, entre tots s’han aprovat les intervencions a realitzar el curs vinent.

En la implementació del projecte és quan ens hem adonat d’alguns errors en l’organització, sobretot per la quantitat d’alumnes què hi ha participat. També que a causa dels debats tant rics sorgits calia aprofitar aquesta activitat i per tant modificar la programació per acotar-la.

Com treballem?

EL PROJECTE DELS ALUMNES

 

Podem aprendre a l’espai pati?

Aquesta és la qüestió i el leitmotiv del nostre projecte iniciat.

Els alumnes treballen a partir de la pregunta “què vol dir aprendre?” i van pensar si en els espais del pati podien fer altres activitats i si calia canviar o adequar els espais per fer-les. A partir de fotos dels espais del pati fetes pels equips s’han fet propostes d’actuacions i s’han aprovat o rebutjat en gran grup. A partir d’aquí es presentaran les actuacions votades a la resta de la comunitat, sorgiran millores de proposta i s’iniciarà el disseny de transformació de cara el curs vinent.

Els grups  o equips són formats per alumnes dels tres nivells. Hi han tasques del projecte que seran individuals, tot i que la majoria seran de  petit grup o equip.  Les activitats de gran grup seran les de reflexió, debat i presa de decisions.

No són  grups cooperatius, tot i que es contempla que en alguna tasca concreta ho siguin.

Les mestres han proposat preguntes guia i han efectuat un rol de moderadores i d’orientadores quan s’ha escaigut. S’ha donat molta importància al fet  que en els canvis iniciats hi sigui molt protagonista l’alumnat. Tot i que les activitats són pautades, la seva resolució és oberta i amb moltes possibilitats de resposta.  D’altra banda en ser un grup nombrós, no sempre la dinàmica de grup és fàcil, hi ha moltes intervencions i com a mestres cal intervenir per reconduir la situació i no perdre de vista l’objectiu de la sessió.

 

LA TASCA DE L’EQUIP IMPULSOR

El nostre equip impulsor format per una mestra de cada cicle, setmanalment s’ha reunit per fer el seguiment del projecte i també per reflexionar sobre la metodologia a seguir.També ho ha fet per coordinar i establir les sessions conjuntes dels alumnes dels tres cursos, així com per preparar el traspàs d’informació als altres mestres del centre.

Com equip impulsor, a partir del seguiment d’aquest projecte i d’altres ja fets al centre, hem plantejat a tot el claustre una sèrie de qüestions per continuar en el procés de canvi. S’ha vist la necessitat de realitzar una avaluació conjunta i profunda de tots els canvis metodològics dels darrers tres cursos. Tot l’equip pedagògic de l’escola hem acordat fer un assessorament FIC per reflexionar sobre els canvis metodològics i organitzatius realitzats fins ara i posar en comú les formacions rebudes dels diversos programes d’innovació per poder avançar de forma coordinada i consensuada.  

COMENCEM…

El grup impulsor en les trobades, ha  planificat l’organització del projecte.

També s’han establert uns objectius i s’han seqüènciat unes activitats a portar a terme amb l’alumnat.

Objectius:

1.Consensuar el significat del terme aprenentatge.

2.Adonar-se que els espais exteriors també són estais de treball i aprenentatge.

3.Elaborar una base d’orientació per treballar a l’exterior.

4. Transformar l’espai del pati a partir de les propostes i intervencions dels alumnes.

 

Algunes de les activitats inicials han estat debatre si en el pati es pot aprendre, fer una nova mirada a l’espai exterior, on juguem, captar imatges de les diferents zones i decidir quins nous usos podrien tenir aquestes zones.

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP d’Osona que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.