La veu dels alumnes

Els alumnes a partir del portafolis, les rúbriques, les posades en comú… han manifestat que han estat molt motivats, que han après a treballar d’una manera més autònoma, a compartir amb els companys tot i que els ha costat i en alguns moments hi ha hagut poca entesa entre ells, a pensar activitats relacionades amb el projecte per poder avançar i portar-lo a terme, a presentar les tasques amb més cura i polidesa, a expressar-se millor… També han sentit moltes emocions, les han expressat  i més en el moment de representació de les ombres. Ells mateixos van demanar per representar-ho a les seves famílies i això va comportar una motivació extra ja que l’assistència va ser massiva i els alumnes ho van agrair molt.

Avaluació

AUTOAVALUACIÓ DELS ALUMNES

DE LES ACTIVITATS PRÈVIES:

Valoració visual codi color: amb papers de cel·lofana de colors enganxats als vidres (groc = molt / taronja = bastant / vermell = gens) es fa una valoració del grau de satisfacció dels espectacles previs: “M’ha agradat?” (cinema mut, teatre d’ombres, malabars i dansa). Paral·lelament, es fa una valoració del treball fet amb el cos , “M’hi he sentit a gust?” (Música i emocions, Viatge imaginari i Pica paret). Es fan unes gràfiques a partir del recompte de les dades.

DE LES ACTIVITATS DURANT EL PROCÉS:

Portafoli: elaboració diària d’un portafoli on es recullen diversos aspectes: què he fet, què he sentit, què he après, com ho he fet, com m’hi he sentit (cada pregunta en funció del que s’ha fet aquell dia). El portafoli es complementa amb un dibuix explicatiu o que enriqueix l’explicació.

DE L’ACTIVITAT FINAL:

Rúbriques: rúbrica sobre el treball individual i rúbrica del treball en grup.

Converses: A partir del visionat filmat dels diferents espectacles, els alumnes expressen els punts forts i febles del seu propi espectacle i del dels companys.

VALORACIÓ DEL MESTRE

És un compendi de la feina de grup més la feina individual.

Feina en equip: valoració de l’espectacle final i del procés creatiu.

Feina individual: valoració d’algunes dades de les rúbriques, de la presentació i contingut del portafoli i de les seves capacitats expressives i de moviment.

Producte final

Tasca final: crear un espectacle d’ombres mitjançant el moviment del cos i música (sense utilitzar el llenguatge oral, només onomatopeies si cal).

A qui va dirigida: 1r: cada representació es fa davant la resta de companys / 2n: cada representació es fa davant els alumnes i mestres de 4t, 5è i 6è / 3r: cada representació es fa davant les famílies (aquestes dues darreres representacions s’han fet a demanda dels propis alumnes).

Al vestíbul de l’escola hi ha exposats els còmics, els acetats i els portafolis elaborats pels alumnes per a que els pares els puguin veure. Al bloc es pengen les filmacions fetes de cada espectacle.

https://goo.gl/photos/LekgVsC3EtVJa4ZC8

 

Implementació

Hi ha múltiples solucions a la pregunta inicial.

Documentació: elaboració diària d’un portafoli on es recullen diversos aspectes: què he fet, què he sentit, què he après, com ho he fet, com m’hi he sentit (cada pregunta en funció del que s’ha fet aquell dia). El portafoli es complementa amb un dibuix que enriqueix l’explicació.

Treball en equip dels docents

Aquest aspecte és el que més ens ha costat i del que menys orgulloses estem.

Prèviament es van planificar activitats entre els tutors i especialistes de cicle mitjà, després aquestes idees no es van utilitzar perquè el projecte va anar derivant cap a altres interessos i necessitats. Això va comportar que calgués fer una valoració diària de la feina feta i es planifiqués la feina de la tarda o del dia següent.

Metodologia

Agrupaments: treball en grups heterogenis de 7 persones barrejant els dos grups classe. Els mateixos alumnes trien els components del grup.

Les activitats són obertes en funció de les necessitats que sorgeixen. El projecte ha tingut canvis en funció dels interessos dels alumnes.

Tasques: confecció del guió / assajos / tria de la música en funció de les emocions que es volen transmetre / confecció de gràfics / elaboració dels textos en català, castellà i anglès en acetats / tapar amb paper negre les finestres de la sala on es farà la representació per fer-la fosca (prendre mides) / expressar el guió realitzat en format còmic /

Autoavaluació durant el procés: confecció diària d’un portafoli / valoració visual del grau de satisfacció dels espectacles previs i de com ens hem sentit.

Avaluació al final del procés: rúbriques sobre el treball individual i el treball en grup. A partir del visionat filmat dels diferents espectacles, els alumnes expressen els punts forts i febles del seu propi espectacle i del dels companys.

Planificació

Títol: Sóc cos

Tema principal: el moviment del cos

Activitat inicial (pregunta-guia): a partir del visionat de quatre espectacles (cinema mut, teatre d’ombres, malabars i dansa) els alumnes extreuen quins aspectes són comuns = “Què crec que tenen en comú els quatre espectacles que he vist?”. Posada en comú.

Activitats per a començar a experimentar amb el propi cos: música i emocions (expressar-se a través del moviment en funció de la música) / viatge imaginari (interpretar amb el moviment i l’expressió del cos una història narrada pel mestre) / Pica paret (coneixement del nostre esquelet a través del joc)

Proposta final del projecte: crear un espectacle d’ombres mitjançant el moviment del cos i música (sense utilitzar el llenguatge oral, només onomatopeies si cal).

La veu dels alumnes

La valoració que fan els nens i nenes de la feina feta ha estat molt satisfactòria. Cadascun d’ells ha trobat el seu moment per poder donar la seva opinió i centrar-se en els propis interessos i motivacions. Aquest tipus de projecte promou que cada infant treballi al seu ritme. El treball per projectes ha afavorit que tots els nens es mostressin més motivats i implicats en el seu procés d’aprenentatge

Avaluació

Al llarg del projecte els mestres hem fet una avaluació formativa utilitzant graelles d’observació en treball en grup. Els propis alumnes s’han autoavaluat en algunes de les activitats cooperatives. També han fet una autoavaluació final del seu aprenentatge. Tanmateix pensem que de cara propers projectes seria interessant utilitzar altres mètodes d’autoavaluació i d’avaluació com el semàfor i les rúbriques. Creiem que ens va faltar tenir ben prevista i plantejada l’avaluació des d’un bon inici del projecte.

Producte final

El producte final han estat els jocs pintats a la pista entre tots, per tal que tots els nens i nenes de l’escola hi puguin jugar. Per part dels alumnes els ha suposat un repte col·lectiu haver de marcar la pista, pintar-ho… Han descobert que era més difícil del que pensaven i que ha calgut l’ajuda de tots. Per aconseguir-ho també ens han ajudat pares i mares de l’escola. Creiem que aquest projecte no ha estat un projecte científic sinó un projecte més encarat a l’aprenentatge i servei, ja que hem fet tot un procés d’aprenentatge que ens ha servit per fer un servei a la nostra escola.

https://goo.gl/photos/9s7LLdeuudq2KLju5

Implementació

El resultat final serà tindre la pista pintada, tot i així la manera d’arribar-hi i els jocs pintats s’ha adaptat al ritme i a les necessitats dels nens i nenes. Més que un procés de recollida d’informació, el què ells han anat fent ha estat debatre què calia fer i com fer-ho per tal d’obtenir els resultats esperats. A partir d’aquí, quan ha calgut han pensat a qui podien recórrer per ajudar-los, a on podien anar a buscar el material o com podien materialitzar la idea que tenien.

Al llarg del projecte els nens i nenes han utilitzat eines i estratègies de diferents àrees: plàstica, matemàtiques, llengua i medi. Pensem que els nens i nenes han estat conscients de què utilitzaven coneixements d’altres àrees perquè en certs moments fèiem reflexions de què havíem fet a altres àrees per tal de poder-ho aplicar.

Ens va anar molt bé una bona organització i coordinació prèvia. Ens vam preveure el calendari, qui participaria en el projecte segons la disponibilitat dels docents i què volíem aconseguir. També ha estat clau poder compartir un cop acabada la sessió on havíem arribat i què ens quedava per fer. Per poder fer aquesta coordinació és molt necessari que tothom tingui molt clar l’objectiu final.

https://goo.gl/photos/UdUkEecbQFUTgiGW8