Els Volcans (avaluació)

Al llarg de tot el treball hi ha una avaluació directe per part de l’adult de la realització del procés del projecte i del producte final. Observa també les relacions que s’estableixen entre els alumnes i com organitzen les tasques a fer i els diferents conflictes que vagin sorgint tant a nivell de continguts com en l’àmbit personal.

 

Elaborar un mapa conceptual conjunt on es relacionin tots “Els Continguts Apresos Durant El Projecte”. Aquest mapa serà la representació del coneixement que s’ha assolit.

 

Finalitzar els petits projectes de grup amb una exposició oberta als altres alumnes on:

1- Mostrar els productes elaborats (experiments, murals, resums, imatges…)

2- Explicar els processos i eines utilitzades durant el projecte.

3- Avaluar la tasca feta pels grups entre tota la classe.

  1. Coavaluar entre els diferents membres del grup:

– Heu pogut fer les activitats que s’havien previst? Creieu que heu pogut assolir els objectius previstos? Han quedat activitats/objectius per assolir? Heu après coses que no estaven previstes? Com us heu sentit? Com us heu organitzat com a grup? Com ha anat la relació entre els vosaltres? Tothom ha treballat igual?

Els Volcans (Implementació)

S’inicia amb una pluja d’idees del tema de treball per saber què en saben, i per adonar-nos dels coneixements que tenen ganes d’esbrinar.

Cada grup buscava informació a través d’ internet, llibres, revistes,… A partir de la informació trobada, escullen què volen treballar dins del seu grup de treball.

Al cap d’unes sessions, exposen a la resta de companys què han trobat, i del què s’explica i dels dubtes que sorgeixen, s’elaboren diferents hipòtesis sobre els volcans.

 

El següent pas seria la confirmació de les hipòtesis plantejades a l’inici del projecte i recollir els resultats en uns murals finals. També, per a la realització del producte final es fa un llistat del què es necessita.

 

Finalment s’elabora l’estructura volcànica i l’ explosió final.

Els Volcans (metodologia)

Dels 25 alumnes de l’aula s’han fet  grups de treball cooperatiu: 6 grups de 4 alumnes i 2 grups de 5 alumnes. S’han repartit els rols dels diferents components del grup: portaveu, secretari, material, mediador i coordinador.

Es va iniciar el projecte a partir dels coneixements previs dels alumnes (Què en sabeu?) i marcant al llarg del treball què en volíem saber cada grup de treball. Prèviament havíem escollit quin seria el producte final, el qual van decidir fer-lo dins del mateix grup.

En alguna ocasió, s’ha creat un grup d’experts. Aquest grup busca informació del seu tema, i després ho explica a la resta de la classe amb l’objectiu de continuar treballant dins el seu grup.

Els Volcans (planificació)

Els alumnes tenien curiositat per saber perquè hi ha muntanyes que treuen foc, ja que alumnes més grans de l’escola els hi havien explicat. I, alhora, estaven molt il·lusionats de poder dur a terme algun experiment i, per tant, volien fer un volcà.

S’ha treballat al llarg del 2n trimestre en diferents àrees curriculars de forma competencial. Consisteix en un treball d’estudi i recerca sobre les erupcions volcàniques.

LA VEU DELS ALUMNES – ESCOLA VIC CENTRE

Transcripció de les valoracions que fan els alumnes sobre el projecte de la Catedral:

»M’ha agradat molt aquesta manera de treballar en projectes»

«He après les parts que té una Catedral»

«Ara sé de quins estils és la Catedral de Vic»

«No pensava que poguéssim fer una maqueta de la Catedral»

«He treballat bé amb els companys però al principi m’ha costat perquè no ens posàvem d’acord.»

»M’ha costat molt treballar cooperativament, però m’ha agradat perquè els meus companys m’han ajudat molt»

«Al principi de treballar en grups, manava una mica, era com si jo ho volgués fer tot, però ara acostumo a fer les coses en equip.»

AVALUACIÓ LA CATEDRAL – ESCOLA VIC CENTRE

Consensuem amb els alumnes que utilitzarem la carpeta d’aprenentatge com a eina d’avaluació i per tan serà una dada del seu procés individual.

Haurem d’anar seguint d’aprop el treball de cada equip i anotar les observacions directes.

Els alumnes creen un joc de preguntes que ens servirà d’avaluació sobre el coneixement de les etapes de la història

La maqueta de la Catedral serà el producte final i caldrà prendre nota de l’exposició oral davant els pares per a la seva avaluació final.

IMPLEMENTACIÓ DE LA CATEDRAL – ESCOLA VIC CENTRE

Ordenant les idees que han sortit en el què volem saber de la Catedral, veiem que podem treballar dos grans blocs de continguts: les etapes de la història, per situar i conèixer el context en el que es va construir i l’escala per a fer la maqueta de la Catedral.

Dels cinc grups de treball de l’aula, es distribueixen les cinc etapes de la història: prehistòria, edat antiga, edat mitjana, edat moderna i edat contemporània.

Seguint els passos d’una webquest aniran trobant les característiques més importants de cada etapa que hauran de resumir en un power point per després explicar a la resta. A més consensuem pensar cinc preguntes clau per comprovar que tothom tingui una idea global de cada etapa. Aquestes preguntes es passen a format carta per tal que el final en quedi un joc de cartes de les etapes de la història.

Cada grup confeccionarà la part del fris cronològic corresponent a la seva etapa per després situar-hi la Catedral.

Per parelles s’ofereix un text de la Catedral que s’ha de resumir i posar en comúen gran grup. Es prepara una entrevista a un historiador de la ciutat que ens farà una xerrada sobre la Catedral. Amb tota aquesta informació, individualment cada alumne dissenya un tríptic per incentivar la visita de la Catedral a qualsevol turista que passi per Vic. Aquest, ens servirà com a fulletó per repartir a les famílies el dia de l’exposició.

Per introduir el tema de l’escala es planteja un activitat conjuntament amb el grup classe. Sortim al pati amb cintes mètriques per mesurar diferents espais: la caseta, una porteria… i comencem a relacionar mida i escala. Per grups d’experts i diferents materials de l’aula intenten reproduir aquests elements. És un bon assaig abans de construir la maqueta.

 

METODOLOGIA LA CATEDRAL – ESCOLA VIC CENTRE

Es proposa un treball en grups cooperatius, cadascú dels quals es marcarà en primer lloc, unes normes per tal d’assegurar el bon funcionament de l’equip i s’assignaràn uns càrrecs amb la intenció de que tothom tingui una tasca assignada i sigui el responsable de dur-la a terme: secretari, coordinador, portaveu i moderador. Però també es proposaran activitats en diferents tipus d’agrupaments, grups d’experts, per parelles, feines individualment i reflexions i posades en comú en gran grup.

Cada grup recollirà les informacions que es vagin trobant al diari de treball i individualment es va confeccionant la carpeta d’aprenentatge on cadascú afegeix com va aprenent.