Viatge per Espanya i Europa

Les principals eines d’avaluació del nostre projecte són les rúbriques i un dossier d’aprenentatge. Les rúbriques que hem fet servir són:

  • Mestra: rúbrica per avaluar el treball en equip i rúbrica de l’exposició oral.
  • Alumnes: una rúbrica per avaluar l’exposició oral dels altres grups, una rúbrica per autoavaluar-se l’exposició oral i una altra per avaluar el projecte i el que han après.

Pel que fa al dossier d’aprenentatge, individualment,  tenen un guió a seguir i s’avalua a partir d’aquest.

Viatge per Espanya i Europa

El producte final de cada grup s’exposa a la resta de la classe mitjançant una exposició oral acompanyada d’un power point en la que cada grup presenta el seu viatge.

El viatge més valorat, es presentarà a altres escoles en l’activitat PETXA KUTXA que es realitzarà a Vic.

 

Viatge per Espanya i Europa

El nostre projecte Un viatge per Espanya i Europa, cada grup planifica un viatge diferent. La majoria d’informació l’extreuen d’Internet: busquen els transports que utilitzaran, els allotjaments, el recorregut, els Kilòmetres, el pressupost, llocs a visitar, etc.

A partir de tota aquesta informació, l’han de seleccionar, organitzar i gestionar. A més, si els manca informació escriuen e-mails a les oficines de turisme.

Abans de començar el projecte els mestres implicats ( tutors, especialistes d’anglès i castellà) es coordinen per tal d’establir pautes d’inici i de seguiment  i també rubriques d’avaluació i autoavaluació.

 

Viatge per Espanya i Europa

El projecte es realitza en grups cooperatius de tres, quatre alumnes que ells mateixos hauran escollit, tot i que el mestre farà les modificacions que siguin necessàries.

Cada  membre del grup desenvoluparà un rol que són els següents: director, secretari, material i temps.  A més a més, es gestionen i es reparteixen  les tasques que han de realitzar. Per tal d’ajudar-los a tenir una bona organització, a l’inici i al final de cada sessió, han d’omplir un full de seguiment on escriuen què volen fer, què han fet i què els falta per fer. D’aquesta manera, a la següent sessió, ja saben què han de fer.

Un viatge per Espanya i Europa

El títol del projecte és Un viatge per Espanya i Europa. Els alumnes, per grups, preparen un viatge per Espanya i un altre per Europa.

El mestre proposa el tema del projecte però són els alumnes els qui s’encarreguen d’organitzar el seu propi viatge. Per tant, són ells, a partir dels seus interessos que escullen els destins i el format del seu viatge.

Es donen una sèrie de pautes als alumnes que els servirà de guió per a elaboració del projecte.

 

QUÈ PASSA AMB LES DEIXALLES? IMPLEMENTACIÓ

En aquest projecte els alumnes hauran d’arribar a la conclusió que la solució a la “pregunta” inicial és única: que cada residu ha d’anar al seu contenidor.

La informació s’obté a partir de vídeos, contes, xerrades i diàleg. A partir de cada sessió, recollim els coneixements nous i reflexionem què podem fer nosaltres per millorar l’entorn. Un cop s’ha treballat en grup, cada grup va explicar el seu treball a la resta de l’escola.

A continuació es detallen algunes de les activitats en format de joc i en petits grups.

1a. Activitat

Els objectius per fer aquesta activitat eren :

.Comprendre quins mecanismes té la natura per provocar la descomposició  dels residus.

. Conèixer quins residus són biodegradables.

. Fomentar la formulació d’hipòtesis.

Va venir la Mariona de la Mancomunitat la Plana, va portar els tres contenidors, ens va parlar de la importància del reciclatge i de separar bé les deixalles. Vam observar que del bon reciclatge s’elaboren nous productes i contribueix al respecte al medi ambient.

Desenvolupament, vam fer cinc grups a cada classe que van anar sortint al pati a enterrar les deixalles:  una fulla d’enciam, una pela de plàtan, una bossa de plàstic, paper de plata i paper de cuina.

Els nens van fer hipòtesis sobre què es descompondrà més ràpid o més lent, en van fer gràfiques.

Després van sortir al pati per enterrar aquests elements i van dir què passaria.

D’aquí un mes observaran què ha passat i si s’ha complert el que varen dir.

Vam reflexionar sobre què vol dir ser Escola Verda.

2a. Activitat

A Primer els nens i nens van enumerant els diferents materials què hi ha a l’aula i el que porten de casa.

Es fan tres grups i cada grup  tindrà un contenidor hi col·locaran les deixalles que vagin en aquest contenidor.

Cada grup explicarà als seus companys el que ha fet i es discutirà sobre els dubtes, i quan no se sàpiga es demanarà o es buscarà.

Aquests murals s’explicaran a la resta dels/ de les companys/es de l’escola.

A Segon, ens plantegem que al ser Escola Verda el pati hauria d’estar sempre net.

Per grups van parlar de què podien fer ells i els altres per tenir el pati net.

Se’ n faran murals i s’anirà a explicar a la resta dels cursos i a veure si ho podem aconseguir. I també que tot estigui al contenidor correcte.

IMG_3255IMG_3273 IMG_3298

L’ENERGIA: Implementació

El primer pas va ser presentar als alumnes la pregunta inicial: D’on treuen els vaixells tanta energia.
pregunta energia

A partir de la imatge es va preguntar als alumnes què els feia suposar que els vaixells tenien energia. Les respostes varen ser del tipus:
– Es mouen.
– Fan llum.
– Fan soroll.
– Hi ha escalfor.
– Poden cuinar.
(…)
A partir d’aqui varen deduir que l’energia es manifesta de diferents formes: llum, soroll, moviment, escalfor … Vàrem fer un pas més i es van atrevir a fer hipòtesis sobre la font de l’energia dels vaixells. En un primer moment es va fer a partir del debat i després a partir d’unes imatges on apareixien diferents vehicles aquàtics.
vaixells 2

A partir de les imatges varen aparèixer tres tipus d’energia:
– L’energia eòlica.
– L’energia hidràulica.
– L’energia de la sang.

A la següent sessió es va treballar l’energia eòlica a partir de diversos experiments. Els alumnes van treballar en grups cooperatius i varen omplir unes fitxes de treball.
Per acabar d’arrodonir el tema vam anar al MNATEC a Terrassa on els nens varen poder experimentar diversos tipus d’energia.
IMG_4312_810x1080                   20170531_132007 (1)_496x881

Un cop acabat el projecte podem dir que va ser motivador pels alumnes. A través de les activitats proposades (experimentació, visita al MNATEC, fabricació d’aparells…) els alumnes varen anar assolint i descobrint tots els continguts previstos de forma amena i competencial.
Per part dels docents ens va fallar la temporalització de les sessions, fet que suposar no poder dur a terme totes les tasques previstes en un primer moment. La tasca docent es va fer en equip preveient les activitats, els experiments i els continguts a assolir. També es va planificar la sortida a Terrassa.

QUÈ PASSA AMB LES DEIXALLES? PLANIFICACIÓ

Per iniciar el projecte, la Mariona d’Escoles Verdes vindrà a explicar-nos un conte que parla del reciclatge.

Per motivar als alumnes, enterrarem residus de diferent origen i al cap d’un mes els recuperarem. Abans se’n parlarà i es faran hipòtesis, i d’aquí podem treure la pregunta pel nostre projecte:

Què passa amb les deixalles?

Els alumnes estan interessats en aquest tema perquè netegen el pati i s’han adonat que està brut i que no tots tiren les deixalles al contenidor adequat. Què podem fer per fer-ho bé? Investiguem.

En petits grups parlen de què saben i del que els agradaria investigar. Després ho posem en comú i definim i consensuem el que treballarem.

Finalment, acordem que el projecte s’avaluarà a través de l’observació dels mestres i les valoracions dels alumnes.

L’ENERGIA: Metodologia

Tot i que majoritàriament el treball serà en petit grup hi haurà estones de treball individual i de reflexió en gran grup.
El treball en petit grup serà de caire cooperatiu on cada alumne assumirà un rol: el secretari, l’encarregat de material, el portaveu i el moderador.
Els mestres formarem grups heterogenis en funció de les característiques dels alumnes, dels seus punts forts i febles, per tal d’equilibrar-los i enriquir l’aprenentatge i el coneixement. Estaran formats per 4 alumnes de tercer i quart.
El secretari serà l’encarregat de recollir el que decideix el grup, anotar les tasques realitzades cada dia i les que queden pendents per la propera sessió, també omplirà les valoracions del grup quan calgui. El portaveu explica al gran grup les coses que s’han fet i farà els aclariments que calgui, parlarà en nom del grup quan se li demani. L’encarregat de material vetllarà per què tothom porti el material necessari i demanarà ajuda per aconseguir-lo. El moderador és l’encarregat de mantenir un to de veu adequat i mantenir el clima de treball, assumirà el rol d’un altre component del grup en cas d’absència.