ESPOT PUBLICITARI

METODOLOGIA

Per fer el projecte es creen grups heterogenis d’alumnes de 4t d’ESO. Els components des diversos equips treballen amb ordinador, de forma simultània, cercant informació, creant un espot publicitari i deixant constància del seu treball en un bloc comú a tots els grups implicats en el projecte.

El professorat recorda els objectius del projecte, explica el producte final que cal obtenir en acabar el projecte, les pautes principals de treball, i dóna a conèixer els criteris d’avaluació.

Al llarg del procés es vetlla per tal que els alumnes s’impliquin en el projecte, i desenvolupin al màxim la creativitat i l’autonomia.

En finalitzar el projecte es valora l’espot publicitari, el bloc, i l’exposició oral del projecte amb determinades rúbriques d’avaluació. Els alumnes també valoren i opinen sobre el treball realitzat.

ESPOT PUBLICITARI

AVALUACIÓ

A partir de rúbriques d’avaluació, s’ha avaluat la competència aprendre a aprendre en relació a l’organització de les tasques en el temps previst i amb la participació de tot el grup en responsabilitats diferents per cada membre.

La valoració de l’espot, l’exposició i l’entrada al bloc ha permès determinar si s’han assolit els continguts d’Economia sobre consum, i de Llengua Catalana sobre el llenguatge publicitari, però també avaluar la competència lingüística oral.

A banda, els alumnes han fet una autoavaluació que els ha permès ser conscients dels seus propis aprenentatges.

ESPOT PUCLICITARI

PRODUCTE FINAL

Els alumnes que han participat en el projecte han creat un espot publicitari i un bloc, que es poden visualitzar a partir dels vincles següents:

http://townhousesconsumopolis12.blogspot.com.es/ https://malacatonesconsumopolis12.blogspot.com.es/

http://oishoconsumopolis12.blogspot.com.es/

Cada equip, a més, ha fet una presentació oral del seu projecte.

ESPOT PUBLICITARI

 IMPLEMENTACIÓ

El projecte consisteix en la realització d’un espot de publicitat institucional dirigit a un públic jove que llenci el missatge de fer un ús responsable de les TIC, identifiqui els avantatges i inconvenients del comerç electrònic o exposi certes recomanacions a l’hora de consumir jocs en línia. El projecte es vincula amb el programa Consumópolis 12.

Els objectiu que ha d’assolir l’alumnat en el desenvolupament del treball, són:

 • Comprendre la importància de fer un ús responsable de les TIC, el comerç electrònic i els jocs en línia.
 • Sintetitzar els continguts sobre consum responsable en un discurs argumentatiu/expositiu i destinat a un públic jove, que incideixi en el seu paper com a consumidors.
 • Ser capaç de confeccionar un missatge publicitari a partir dels continguts apresos a la matèria de llengua catalana sobre el llenguatge publicitari.
 • Gravar i editar un vídeo i tractar-lo perquè pugui impactar sobre el públic jove.
 • Desenvolupar un pla de treball que permeti realitzar el projecte en el termini previst
 • Treballar en equip amb un assignació de rols que impliquin diferents responsabilitats i coordinació per a poder crear un únic producte final que sigui fruit del treball de tots.

Pel desenvolupament del projecte s’han configurat 9 grups d’alumnes de quart d’ESO i s’ha repartit les tres temàtiques diferents: ús responsable de les TIC, el comerç electrònic, i els jocs en línia. Alguns dels alumnes cursen la matèria d’Economia i d’altres no; per tant, a uns alumnes se’ls ha encarregat la tasca d’elaborar el missatge (què diu?) i a la resta de determinar els elements que acompanyaran al missatge i el faran més notori (com es diu?)

Després s’han donat orientacions als alumnes de les tasques a realitzar

 • Recerca sobre el tema
 • Identificació dels elements de llenguatge publicitari (imatge, color, so, discurs oral o escrit,…) en relació a la seva funció
 • Elaboració d’un missatge publicitari. Briefing creatiu on s’exposen tots els elements.
 • Enregistrament i realització de l’espot
 • Redacció d’una entrada al bloc del concurs Consumópolis per acompanyar l’espot en un text expositiu o argumentatiu sobre el tema.

També s’ha establert un període per dur a terme el treball i la data d’exposició. Amb aquestes pautes s’ha demanat als grups que elaboressin la seva pròpia temporització i la plasmessin en un diari de treball on cada dia constessin les tasques a fer, les persones assignades a cada feina i la valoració al final de la sessió..

En la data de l’exposició, tots els grups han mostrat el vídeo i han explicat i justificat el contingut del seu missatge i les imatges de l’espot publicitari, així com la música, els colors, el text incrustat, i altres elements presents a la campanya publicitària.

ESPOT PUBLICITARI

PLANIFICACIÓ

Com que molts alumnes mostren interès pels jocs en línia, des de les àrees d’Economia i Llengua Catalana es planteja fer un projecte sobre el consum responsable d’aquest tipus de jocs, vinculat la programa Consumópolis 12.

Es planteja el projecte als alumnes de 4t d’ESO i se’ls proposa que han de fer un espot publicitari adreçat a un públic jove, per fomentar l’ús responsable dels jocs digitals.

Es configuren grups de treball col·laboratius i heterogenis. Aprofitant els diferents potencials i les diverses capacitats dels alumnes, s’assignen rols que impliquin diferents tasques i/o responsabilitats.

Es pacta amb els alumnes un calendari per desenvolupar el projecte i se’ls fa arribar els criteris d’avaluació abans de començar el treball.

Es decideix que hauran de projectar l’anunci en forma de vídeo i argumentar els avantatges i inconvenients dels productes lúdics digitals.

Comencem a planificar els projectes

Comencem a planificar els projectes següents:

 • Les plantes i el medi. Com afecten els factors ambientals a les pebroteres?
 • Espot publicitari

Amb aquesta proposta pretenem engegar dos projectes interdisciplinars que permetin a l’alumnat de 4t d’ESO plasmar els resultats de les seves recerques en els àmbits d’Economia i Biologia, en un format escrit o audiovisual seguint les directrius impartides a l’àrea de Llengua Catalana, tot fent ús d’eines digitals. Així, doncs, aquestes projectes permetran l’ ús competencial de la llengua en les matèries d’Economia i Biologia.

Per una banda, els alumnes d’Economia investigaran sobre el tema de Consum responsable de les TIC. A partir de les seves descobertes, elaboraran un espot publicitari per llançar un missatge d’ús adequat de les xarxes socials o dels jocs en línia. L’elaboració d’aquest espot permetrà treballar el llenguatge publicitari, inclòs dins el currículum de llengua.

Per altra banda, els alumnes de Biologia portaran a terme cinc dissenys experimentals amb variables controlades, a fi d’aplicar el mètode científic i comprovar l’efecte de diversos factors ambientals sobre les plantes. El producte final, consisteix en la creació d’un espai web en el qual es desenvoluparan els continguts, les etapes i els resultats obtinguts en cada disseny experimental, i una exposició oral amb el suport d’una presentació digital, per tal de treballar l’ús del llenguatge científic i els texts expositius, tant orals com escrits.