La veu dels alumnes de la SI Bisaura

LA VEU DELS ALUMNES DE 3r d’ESO A LA SI BISAURA

TÍTOL: “Un esdeveniment que hagi marcat la Humanitat”

Era la primera vegada que els alumnes treballaven d’aquesta manera i se’ls hi deixava tanta llibertat a l’hora de portar a terme un treball. Fins i tot ells mateixos van poder confeccionar els grups de treball. El professorat en fa una valoració molt positiva, els treballs que era un diari en format paper, en general,  van ser de gran qualitat i precisió i també afegim que l’exposició oral que consistia en la creació d’un telenotícies, els alumnes van mostrar un gran interès i van fer un bon ús de les noves tecnologies. Realment podem dir que el tribunal que participàvem en la valoració de l’exposició oral, vam quedar sorpresos del nivell de coordinació del treball i de l’ús de totes les eines comunicatives i audiovisuals.

Un cop acabades les diferents exposicions orals, vam fer a nivell grupal una valoració del projecte. Els alumnes van dir que els hi havia agradat moltíssim el fet de ser més lliures a l’hora d’implementar el treball. Un altre aspecte que van recalcar és el fet que ells poguessin escollir els membres del grup. El fet de treballar amb companys que tenen més afinitat ajuda a que el procés per arribar al producte final sigui més fàcil i en conseqüència assolir un millor rendiment en les seves competències.

Com hem implementat el projecte a la SI Bisaura

IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE

TÍTOL: “Un esdeveniment que hagi marcat la Humanitat”

A partir de la situació inicial del nostre projecte sota el títol “Un esdeveniment que hagi marcat la humanitat”, l’alumnat buscarà com vol que sigui el seu producte final, i és obvi que hi haurà molta diversitat en el producte ja que tenim diferents grups.

Els alumnes triaran l’època i com volen que sigui el seu diari. Donem importància als interessos dels alumnes perquè ells són els protagonistes del seu projecte.

Pel tipus de projecte que fem, la informació bàsicament s’extreu d’Internet. També depèn de la temàtica escollida, el alumnes poden introduir entrevistes o informació extreta d’Entitats.

A partir d’uns coneixements previs, els alumnes ampliaran i desenvoluparan els seus coneixements.

També a partir de les graelles de seguiment, els alumnes autoregulen la gestió del treball.

Amb l’ajuda de la graella de regulació del treball, els alumnes planifiquen la feina diària i són conscients del seu propi procés de producció.

Amb aquest projecte, es farà molt ús de les tecnologies de la Informació.

Com que donem molta importància a l’opinió dels alumnes i als seus interessos. Aquest any se’ls ha deixat portar a terme la confecció dels grups. Es potencia molt la creativitat, l’autonomia i la iniciativa personal. Se’ls hi dóna molta llibertat per fer diferents formats i desenvolupar els temes segons els seus interessos.

El principi i final de cada jornada, hi haurà una supervisió diària d’un tutor/a per fer un bon seguiment dels diferents treballs.

Un cop acabat el projecte, es farà una valoració i es miraran els aspectes dèbils i forts, tant del treball de l’alumnat com de la intervenció del professorat.

 

PLANIFICANT UN PROJECTE A LA SI BISAURA

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

TÍTOL: “Un esdeveniment que hagi marcat la Humanitat”

Com ens hem planificat?

Durant aquest curs escolar, un gran nombre de professors de la SI Bisaura, gairebé tot el claustre (14 professors) han participat en el curs de formació que forma part de la “Xarxa de Competències bàsiques”. El curs consistia en 6 sessions d’aproximadament dues hores els dimecres a la tarda i era dirigit per dos professors representants del Centre.  Els professors participants formem part de l’Equip Impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques.

L’Equip Impulsor del Centre volíem i volem canviar la metodologia de treball en certs àmbits del nostre centre, implementant el treball per competències. Per aquest motiu, durant aquestes sessions hem començat treballant en el Treball de Síntesi de 3r d’ESO.

Les primeres sessions han sigut de reflexió, en el sentit que els diferents membres de l’equip impulsor ens reuníem en grups per analitzar diferents documents relacionats amb la pràctica de projectes. D’aquí vam escriure diferents conceptes del què entenem què és el treball per projectes. Els diferents grups vam redactar la seva visió i les vam posar en comú.

Tot seguit podeu llegir-les:

Grup A: És un mètode de treball constructivista que motiva i promou la investigació i l’aprenentatge. L’alumnat és protagonista del seu propi aprenentatge en un context multidireccional.

Grup B: És un treball que parteix de l’experiència tant d’alumnes com de professors on aquest últim gestiona l’aula però no coarta.

L’aprenentatge es basa en les interaccions entre alumnes i professor i en la presa conjunta de decisions ja siguin intermitges (durant el procés) o sobre quina és la forma que ha de tenir la producció final.

Grup C: Forma d’aprenentatge basat en un treball autònom i col·laboratiu en què els coneixements són fruits de la recerca i la investigació tot activant, a través d’un repte inicial, connexions amb diferents àmbits del saber i la realitat per tal de promoure l’esperit crític, la creativitat i la responsabilitat en l’alumnat

Grup D: “Treball per projectes” és una metodologia que té per objectiu guiar als alumnes en l’aprendre a aprendre, i aconseguir un aprenentatge significatiu, de manera interdisciplinar, basant-se en el mètode científic, per esdevenir persones amb esperit crític.

Tots els vídeos i treballs realitzats són al MOODLE del Centre.

Un cop vam tenir clar que és el treball per projectes, vam posar fil a l’agulla a donar forma al treball de síntesi de 3r d’ESO.

PROCÉS AVALUATIU DEL PROJECTE A LA SI BISAURA

La valoració del nostre projecte Un esdeveniment que hagi marcat la Humanitat contempla diferents aspectes avaluatius que es reflecteixen en aquests models de graella:

  1. Graella d’autoregulació del treball en equip (graella 1 a complimentar per l’alumnat)
  2. Graella de supervisió diària (graella 2)
  3. Full de supervisió del professorat (graella 3)
  4. Full d’avaluació de resultats (graella 4)
  5. Full avaluació de l’exposició oral (graella 5)
  6. Autoavaluació/Coavaluació per al procés de treball individual (graella 6 a complimentar per l’alumnat)
  7. Avaluació de la maquetació (graella 7)

 

 

 

GESTIÓ DE L’AULA I METODOLOGIA AL PROJECTE DE LA SI BISAURA

Els alumnes havien de posar en pràctica una correcta gestió de grup per concretar tasques, per assignar els diferents rols del grup, per temporitzar les actuacions…

Tot l’enfocament del projecte s’ha fonamentat en la recerca, que comporta un constant procés reflexiu i crític. El recorregut del treball és marcat pels alumnes. El rol del professorat no ha estat el de donar respostes sinó el de fer les preguntes adequades que permetien seguir fent recerca, investigació, resolució de dubtes i reorientació del procés de treball.

A l’inici de cada jornada, els alumnes es planificaven en grup el treball del dia i indicaven l’aportació que faria cada membre del grup. Al final de la jornada, s’avaluava en grup el treball que s’havia fet i el que no s’havia fet, precisant si la gestió duta a terme havia estat adequada.

A més, diàriament, el tutor/a lingüístic i el tutor/a d’aspectes formals feien la valoració del treball realitzat.

Finalment, el tutor de grup supervisava el grau de compliment de la planificació diària realitzada com a grup.

 

“Un esdeveniment que hagi marcat la Humanitat” vist pels alumnes de la SI Bisaura

“Un esdeveniment que hagi marcat la Humanitat” és el projecte que s’ha portat a terme a 3r d’ESO durant la setmana del Treball de Síntesi.

El Projecte parteix de l’elecció d’un esdeveniment que hagi marcat la història de la Humanitat.

A partir d’aquí cal elaborar un DIARI amb informacions que estiguin relacionades amb els fets i època en què s’esdevingui el tema escollit.

Pel que fa als fets, caldrà analitzar-los des dels diferents àmbits que permetin entendre’l a fons (àmbit tecnològic, històric, matemàtic, artístics, musical…).

Pel que fa a l’època, es poden cercar diferents notícies que ajudin a contextualitzar l’esdeveniment triat.

PRODUCTE FINAL

El producte final ha estat la realització d’un diari en paper i l’exposició oral, un telenotícies. Els alumnes han treballat en grups de quatre o de cinc i han escollit quin model de diari volen treballar. Podien utilitzar diferents formats i estils, tant en el diari com en el telenotícies.

Pel que fa al format del diari podien recórrer a un model bàsic que figura en el moodle del centre.

Pel que fa al telenotícies havia de tenir una durada màxima de 20 minuts i hi participaven tots els membres del grup. Cada alumne/a havia d’explicar com a mínim una notícia (sense llegir), fent ús de recursos audiovisuals.  Tres d’aquestes notícies havien de complir el requisit d’utilitzar les diferents llengües curriculars de la SI (català, castellà, anglès i, opcionalment, francès).

crèdit de sintesi

Secció d’Institut Bisaura (SI BISAURA)

L’Equip Impulsor de la secció d’Institut Bisaura són un grup de professors que volem canviar la metodologia de treball en certs àmbits del nostre centre, implementant el treball per competències.

Per fer-ho, començarem treballant-hi en el Treball de Síntesi de 3r d’ESO, on proposem als nostres alumnes realitzar un treball en forma de diari titulat “un esdeveniment que ha canviat el món”, on els alumnes hauran de vestir un diari a partir d’un esdeveniment, posant notícies que hi tinguin relació.

Amb aquest projecte, els professors i professores ens volem endinsar en el treball per projectes, canviant la manera d’ensenyar, d’avaluar i d’interaccionar amb els alumnes per tal d’ajudar-los a assolir les competències bàsiques, al mateix temps que els fomentem un esperit de superació i de d’autonomia i de gestió del treball en grup

 

.