LES PLANTES I EL MEDI

Com afecten els factors ambientals al creixement de les pebroteres?

LA VEU DELS ALUMNES

S’han tingut en compte els diferents suggeriments dels alumnes al llarg del projecte, amb l’objectiu que se’l sentin més propi. D’altra banda, han donat les seves opinions en un qüestionari d’avaluació final.

https://sites.google.com/site/plantesifactorsambientals/valoracio-del-projecte

Els alumnes han manifestat que els ha agradat molt treballar per projectes. Han valorat positivament el treball experimental en grups cooperatius, així com l’exposició oral adreçada a tots els altres companys. L’experiència ha estat satisfactòria i enriquidora.

LES PLANTES I EL MEDI

Com afecten els factors ambientals al creixement de les pebroteres?

AVALUACIÓ

En començar el projecte, s’han fet arribar als alumnes els criteris d’avaluació del disseny experimental i de l’exposició oral del treball.

A partir de rúbriques d’avaluació, s’han valorat els diferents aspectes del projecte, com ara el rigor científic, la correcció en la interpretació dels resultats, el disseny de la pàgina web i l’expressió oral i escrita.

A banda, els alumnes han fet una autoavaluació que els ha permès ser conscients dels seus aprenentatges. També s’han proporcionat eines de coavaluació.

https://sites.google.com/site/plantesifactorsambientals/criteris-d-avaluacio

https://sites.google.com/site/plantesifactorsambientals/autoavaluacio

 

LES PLANTES I EL MEDI

Com afecten els factors ambientals al creixement de les pebroteres?

PRODUCTE FINAL

Els alumnes que han participat en el projecte han creat un espai web amb diferents pàgines, cadascuna de les quals correspon a un disseny experimental diferent. A cada pàgina web es descriuen les variables, les etapes i els resultats del disseny experimental; a més, cada apartat s’il·lustra amb les fotografies que els alumnes han anat fent al llarg del projecte.

https://sites.google.com/site/plantesifactorsambientals/

D’altra banda, cada equip, va fer una presentació oral del seu treball a la qual van poder assistir la resta de companys i el professorat implicat en el projecte.

web

LES PLANTES I EL MEDI

Com afecten els factors ambientals al creixement de les pebroteres?

IMPLEMENTACIÓ

El present projecte es basa en la realització de cinc dissenys experimentals amb control de variables a fi de determinar la influència de diferents factors ambientals (llum, acidesa de l’aigua, salinitat, quantitat d’aigua de reg, i concentració de nutrients) sobre el creixement i el desenvolupament de les plantes.

 Al llarg del projecte es pretenen assolir els objectius següents:

  • Utilitzar el mètode científic.
  • Saber fer un bon disseny experimental.
  • Interpretar les dades obtingudes de l’observació, l’evidència i experimentació.
  • Saber emprar diferents eines TIC (pàgines web, presentacions de diapositives, vídeos…).
  • Expressar amb claredat les idees científiques, oralment i per escrit, utilitzant amb correcció el llenguatge científic i, quan sigui necessari, gràfics o diagrames.

S’han configurat cinc grups d’alumnes de quart d’ESO de l’Institut Castell del Quer. Aplicant el mètode científic, cada equip ha portat a terme un disseny experimental per conèixer els efectes d’un determinat factor ambiental sobre diversos grups de pebroteres de l’espècie Capsicum baccatum. 

Cada equip de treball, partint de deu pebroteres, ha establert quatre grups experimentals en els quals s’han variat els valors del factor ambiental objecte d’estudi. A més,  s’ha treballat amb un grup control que ha permès la comparació amb els resultats que s’obtenen en els grups experimentals.

Cada grup ha fixat totes les altres variables que podien afectar el creixement de les plantes: quantitat i tipus de terra, el volum d’aigua de reg, la temperatura, la humitat ambiental, etc.

Periòdicament, s’han fet observacions de l’estat de salut i de l’aspecte de les plantes, s’ha mesurat la longitud de les tiges i s’ha comptat el nombre de fulles. S’han enregistrat les dades mitjançant anotacions, fotografies i vídeos. Finalment, s’han realitzat gràfics amb les dades recopilades al llarg de l’experiment, i s’han analitzat els resultats obtinguts.

També s’ha fet una recerca a Internet sobre un problema mediambiental relacionat amb els efectes del factor ambiental estudiat. D’altra banda, s’ha cercat una notícia actual referent al tema treballat.

Al llarg del procés, els alumnes han posat per escrit les diferents etapes de la seva recerca en una pàgina web, així com els resultats obtinguts i les conclusions finals, per tal de treballar la competència lingüística escrita. També han preparat una presentació de diapositives, com a suport a l’exposició final del treball, en la qual s’ha valorat l’expressió oral.

 foto ph petita 2