LA VEU DELS ALUMNES

Els alumnes han valorat lliurement el projecte i la seva feina al llarg del seu desenvolupament. Ho han fet de dues maneres, utilitzant una valoració audiovisual i via comentaris tot utilitzant EL TWITTER . Les seves impressions, doncs,  queden registrades en els següents documents:

twitter

[youtube]https://youtu.be/LL9YsdKSllc[/youtube]

[youtube]https://youtu.be/yAtYqFVkExs[/youtube]

METODOLOGIA

Metodologia

El projecte implica una disposició en grups cooperatius que es distribuiran les tasques en funció de les seves habilitats. Seran, doncs, grups de 4 membres, on els alumnes faran parelles a escollir amb qualsevol alumne/a de 3r. El professorat acabarà de constituir el grup. Un cop fets els grups, es presentarà el projecte, i ells mateixos en faran l’assignació de rols (pla de l’equip) juntament amb la distribució de les tasques, que haurà de quedar reflectida al dietari. Quan a la seqüència temporal, es comunicarà el calendari de sessions ( dues hores per sessió amb un total de 8 sessions) que tindran per realitzar el projecte, i que servirà per temporitzar les tasques (pla de treball). Pel que fa a l’organització del professorat, hi haurà sempre dos professors a l’aula, un de l’equip impulsor i un de l’equip docent. El seu paper serà el de guia i orientador; això ens permetrà gestionar espais diferents amb flexibilitat (cuina, taller, música, informàtica…) amb l’objectiu que els alumnes puguin desenvolupar el seu projecte.

El material necessari per elaborar el producte final anirà a càrrec dels alumnes però amb col·laboració amb el centre.

Com a requisits indispensables, els alumnes hauran d’elaborar un dietari on hi consti el que han fet en cada sessió i què han après. Aquests documents els hauran de compartir a la carpeta d’aprenentatge del grup al Drive. A cada sessió hi haurà un encarregat diferent que haurà d’omplir-lo. Els professors faran l’avaluació del dietari setmanalment, també al Drive. Previ a cada sessió, es realitza un guió de la mateixa pet tal de mantenir-los informats dels criteris, temporització, etc..que es duran a terme a cada sessió.

La comunicació amb l’alumnat es farà a través d’un plafó dedicat al projecte dins de cada aula de 3r i a traves de twiter del projecte (@insvoltreganes)

PLANIFICACIÓ

  1. Justificació del projecte (per què hem triat això?)

  2. Objectius inicials (què volem aconseguir?)

  3. Objectius finals (què hem aconseguit?)

  4. Material i recursos (què hem necessitat per poder treballar?)

  5. Procés d’aprenentatge (què hem après?)

  6. Metodologia (com ho hem fet)

  7. Conclusions (valoració personal)

Introduirem el nostre projecte veient prèviament la presentació audiovisual d’un projecte anomenat El Bòlidhttps://www.youtube.com/watch?v=1CLe39d6kVw, realitzat per un altre institut. Tot seguit, presentarem el projecte, per passar després a una pluja d’idees que ha de partir de la reflexió sobre les preguntes:

  • Què us suggereix el títol del projecte de la creació d’un restaurant A la carta?

  • Com us imagineu que seria el vostre restaurant?

Un cop iniciat el debat i el posterior consens, els membres del grup decideixen i defineixen què faran en el projecte. Per facilitar-los la feina (organització i temporització de les tasques) , se’ls demana que facin un pla de treball.

PUNT DE PARTIDA I PRODUCTE FINAL

Punt de partida

El projecte A la carta parteix de la proposta, l’encàrrec que fem als alumnes per dur a terme el disseny del seu restaurant ideal, tot propiciant un context fictici on ells seran un grup d’emprenedors que desitja crear un negoci de restauració.

A partir d’aquesta temàtica, se’ls ofereix la possibilitat de realitzar tot el seu treball de forma flexible i segons els seus interessos i/o idees, doncs els alumnes seguiran el seu propi camí creatiu. Només se’ls demana com a requeriment dos productes: una memòria escrita i una exposició ( oral, escrita, audiovisual…) del seu procés, tot i que s’ha d’ acompanyar d’un producte final lliure (maqueta, pàgina web, carta de menú, elaborar un plat, banda sonora d’ambientació, teatralització… ( no se’ls dóna cap pista o idea al respecte ) que complementi la presentació del projecte, només es demanarà originalitat i motivació en la seva exposició.

AVALUACIÓ I VALORACIONS FINALS

AVALUACIÓ I VALORACIONS FINALS

L’equip impulsor ens hem organitzat seguint la guia/ dossier:Com iniciar el treball per projectes”?

Treball per projectes: aprenentatge autèntic”, que ens van facilitar en la formació que reben els coordinadors de la XCB del centre. Hem parat especial atenció en el pas quatre del citat document, ja que ens ha aportat molt debat pedagògic.

Hem debatut intensament de diferents aspectes com ara els interessos que poden tenir els alumnes en el projecte que estem definint, de si hem de pautar o no les tasques, de la confecció d’un dossier del projecte i ,sobretot, de què hauria de ser el producte final del projecte. Aquest últim punt, junt la lliure elecció de la gran majoria de tasques per part de l’alumnat, ens creava certa incertesa i expectació per veure si serien capaços de fer-ho.

Finalment, ens hem llençat i hem pogut comprovar que ha estat un dels punts forts del projecte. Els alumnes han valorat positivament que es fomentés la seva autonomia i llibertat creativa.

Se li va donar molta importància a l’avaluació del projecte. Els acords que es van prendre van acabar de perfilar-se mitjançant l’ajuda i opinió de l’equip docent de tercer- a qui es va presentar el projecte,donat que és el curs on s’implementa el projecte-. Per la realització del pas quatre, ens vam organitzar i dividir els punts entre els 12 membres del grup impulsor, treballant amb parelles i agrupant-nos segons habilitats i afinitats en la temàtica a desenvolupar. Per últim, vam posar en comú els diferents punts de l’apartat 4 i vam fer les rectificacions pertinents.

QUI SOM?

Som un grup de docents de l’INS del Voltreganès disposats a explorar i aprendre més del treball per competències.El nostre repte és poder adoptar i  aportar nous punts de vista a la tasca diaria del procés d’aprenentatge, tant dels nostres alumnes com de nosaltres mateixos.Tanmateix, conèixer diferents metodologies per poder ser més rics a l’hora d’iiniciar el camí cap a un aprenentatge actiu i significatiu, on el treball transversal i cooperatiu siguin eines de treball que facilitin un desenvolupament real de les competències bàsiques dels nostres alumnes, per tal de fomentar l’afany de superació, l’autonomia personal, la solidaritat vers els altres i l’esperit crític.