L’ENERGIA: Implementació

El primer pas va ser presentar als alumnes la pregunta inicial: D’on treuen els vaixells tanta energia.
pregunta energia

A partir de la imatge es va preguntar als alumnes què els feia suposar que els vaixells tenien energia. Les respostes varen ser del tipus:
– Es mouen.
– Fan llum.
– Fan soroll.
– Hi ha escalfor.
– Poden cuinar.
(…)
A partir d’aqui varen deduir que l’energia es manifesta de diferents formes: llum, soroll, moviment, escalfor … Vàrem fer un pas més i es van atrevir a fer hipòtesis sobre la font de l’energia dels vaixells. En un primer moment es va fer a partir del debat i després a partir d’unes imatges on apareixien diferents vehicles aquàtics.
vaixells 2

A partir de les imatges varen aparèixer tres tipus d’energia:
– L’energia eòlica.
– L’energia hidràulica.
– L’energia de la sang.

A la següent sessió es va treballar l’energia eòlica a partir de diversos experiments. Els alumnes van treballar en grups cooperatius i varen omplir unes fitxes de treball.
Per acabar d’arrodonir el tema vam anar al MNATEC a Terrassa on els nens varen poder experimentar diversos tipus d’energia.
IMG_4312_810x1080                   20170531_132007 (1)_496x881

Un cop acabat el projecte podem dir que va ser motivador pels alumnes. A través de les activitats proposades (experimentació, visita al MNATEC, fabricació d’aparells…) els alumnes varen anar assolint i descobrint tots els continguts previstos de forma amena i competencial.
Per part dels docents ens va fallar la temporalització de les sessions, fet que suposar no poder dur a terme totes les tasques previstes en un primer moment. La tasca docent es va fer en equip preveient les activitats, els experiments i els continguts a assolir. També es va planificar la sortida a Terrassa.

L’ENERGIA: Metodologia

Tot i que majoritàriament el treball serà en petit grup hi haurà estones de treball individual i de reflexió en gran grup.
El treball en petit grup serà de caire cooperatiu on cada alumne assumirà un rol: el secretari, l’encarregat de material, el portaveu i el moderador.
Els mestres formarem grups heterogenis en funció de les característiques dels alumnes, dels seus punts forts i febles, per tal d’equilibrar-los i enriquir l’aprenentatge i el coneixement. Estaran formats per 4 alumnes de tercer i quart.
El secretari serà l’encarregat de recollir el que decideix el grup, anotar les tasques realitzades cada dia i les que queden pendents per la propera sessió, també omplirà les valoracions del grup quan calgui. El portaveu explica al gran grup les coses que s’han fet i farà els aclariments que calgui, parlarà en nom del grup quan se li demani. L’encarregat de material vetllarà per què tothom porti el material necessari i demanarà ajuda per aconseguir-lo. El moderador és l’encarregat de mantenir un to de veu adequat i mantenir el clima de treball, assumirà el rol d’un altre component del grup en cas d’absència.

L’ENERGIA: producte final

El producte final és doble, d’una banda han de construir un objecte que funcioni amb algun tipus d’energia i a la vegada elaborar un díptic per vendre el seu producte. En ell haurà de constar-hi el nom de l’aparell, el material, la seva utilitat, el tipus d’energia que utilitza, unes instruccions d’ús i una fotografia i/o dibuix.

Aquest es construirà en grups de 4 alumnes. Cada grup decidirà quin producte vol construir, com ho farà i amb quin material. Cada grup es proveirà, també, del material necessari per la seva elaboració i l’escola aportarà el que no hagin pogut aconseguir (en la mesura del possible). Abans de començar la construcció cada grup elaborà un petit esbós del producte final.

Un cop acabats, els seus productes es presentaran al gran grup i s’exposaran al vestíbul del centre. Per la presentació els alumnes poden elaborar una presentació, fer un mural utilitzant les eines TAC.

Inicialment aquest era el producte final previst però per manca de temps no s’ha pogut dur a terme en tota la seva totalitat. Els alumnes varen fabricar objectes que funcionaven amb diferents tipus d’energia però eren guiats pels mestres, no van ser creats totalment pels alumnes. Tampoc se’n va fer una exposició ni es va elaborar el tríptic.

L’ENERGIA

El tema principal del projecte és l’energia (concepte, tipus, fonts …).
La línia conductora de tot el treball i la pregunta de fons és: Què fa funcionar les coses? El treball començaria amb el plantejament de dues qüestions al grup sorgides dels mateixos alumnes i la posterior pluja de respostes. Les qüestions serien aquestes:

– Com és que els vaixells tenen tanta energia?
– Les plaques solars no funcionen de nit? Així com pot funcionar un cotxe amb energia solar?

Al llarg de tot el projecte té un paper molt important el diàleg en el grup on es recullen tant les respostes com els interrogants que es van generant, aquests aniran marcant quins són els interessos del grup i guiaran el treball a fer i/o aprofundir.

El tema de l’energia és present tant dins com fora del centre. El fet de ser escola verda ens fa posar especial atenció al bon us de l’energia elèctrica en la vida quotidiana. A més a més alguns alumnes tenen vehicles que funcionen amb diferents combustibles.

En les primeres sessions i a partir de la pluja d’idees detectarem els coneixements previs dels alumnes en relació a aquest tema i establirem el treball de les diferents sessions. Un cop establert aquest calendari presentarem el pla de treball als alumnes i el què tindrem en compte per l’avaluació.

A grans trets plantegem l’avaluació a partir de l’observació dels alumnes i la seva participació en el grup, l’assoliment dels objectius proposats i el “producte final” a elaborar. Per a l’observació i l’avaluació del grup s’utilitzaran rubriques amb els aspectes a tenir en compte. Aquestes seran tant pel mestre, com per l’autoavaluació i la coavaluació entre els alumnes.