LA VEU DELS ALUMNES – ESCOLA VIC CENTRE

Transcripció de les valoracions que fan els alumnes sobre el projecte de la Catedral:

»M’ha agradat molt aquesta manera de treballar en projectes»

«He après les parts que té una Catedral»

«Ara sé de quins estils és la Catedral de Vic»

«No pensava que poguéssim fer una maqueta de la Catedral»

«He treballat bé amb els companys però al principi m’ha costat perquè no ens posàvem d’acord.»

»M’ha costat molt treballar cooperativament, però m’ha agradat perquè els meus companys m’han ajudat molt»

«Al principi de treballar en grups, manava una mica, era com si jo ho volgués fer tot, però ara acostumo a fer les coses en equip.»

AVALUACIÓ LA CATEDRAL – ESCOLA VIC CENTRE

Consensuem amb els alumnes que utilitzarem la carpeta d’aprenentatge com a eina d’avaluació i per tan serà una dada del seu procés individual.

Haurem d’anar seguint d’aprop el treball de cada equip i anotar les observacions directes.

Els alumnes creen un joc de preguntes que ens servirà d’avaluació sobre el coneixement de les etapes de la història

La maqueta de la Catedral serà el producte final i caldrà prendre nota de l’exposició oral davant els pares per a la seva avaluació final.

IMPLEMENTACIÓ DE LA CATEDRAL – ESCOLA VIC CENTRE

Ordenant les idees que han sortit en el què volem saber de la Catedral, veiem que podem treballar dos grans blocs de continguts: les etapes de la història, per situar i conèixer el context en el que es va construir i l’escala per a fer la maqueta de la Catedral.

Dels cinc grups de treball de l’aula, es distribueixen les cinc etapes de la història: prehistòria, edat antiga, edat mitjana, edat moderna i edat contemporània.

Seguint els passos d’una webquest aniran trobant les característiques més importants de cada etapa que hauran de resumir en un power point per després explicar a la resta. A més consensuem pensar cinc preguntes clau per comprovar que tothom tingui una idea global de cada etapa. Aquestes preguntes es passen a format carta per tal que el final en quedi un joc de cartes de les etapes de la història.

Cada grup confeccionarà la part del fris cronològic corresponent a la seva etapa per després situar-hi la Catedral.

Per parelles s’ofereix un text de la Catedral que s’ha de resumir i posar en comúen gran grup. Es prepara una entrevista a un historiador de la ciutat que ens farà una xerrada sobre la Catedral. Amb tota aquesta informació, individualment cada alumne dissenya un tríptic per incentivar la visita de la Catedral a qualsevol turista que passi per Vic. Aquest, ens servirà com a fulletó per repartir a les famílies el dia de l’exposició.

Per introduir el tema de l’escala es planteja un activitat conjuntament amb el grup classe. Sortim al pati amb cintes mètriques per mesurar diferents espais: la caseta, una porteria… i comencem a relacionar mida i escala. Per grups d’experts i diferents materials de l’aula intenten reproduir aquests elements. És un bon assaig abans de construir la maqueta.

 

METODOLOGIA LA CATEDRAL – ESCOLA VIC CENTRE

Es proposa un treball en grups cooperatius, cadascú dels quals es marcarà en primer lloc, unes normes per tal d’assegurar el bon funcionament de l’equip i s’assignaràn uns càrrecs amb la intenció de que tothom tingui una tasca assignada i sigui el responsable de dur-la a terme: secretari, coordinador, portaveu i moderador. Però també es proposaran activitats en diferents tipus d’agrupaments, grups d’experts, per parelles, feines individualment i reflexions i posades en comú en gran grup.

Cada grup recollirà les informacions que es vagin trobant al diari de treball i individualment es va confeccionant la carpeta d’aprenentatge on cadascú afegeix com va aprenent.

 

EL NOM DE LA NOSTRA CLASSE

L’escola té “la ciutat de Vic” com a eix vertebrador i a partir d’aquí es defineixen els noms de les aules. D’aquest cal elaborar un projecte de treball per tal de conèixer al llarg de tota l’escolaritat els referents culturals de la ciutat i tenir d’aquesta manera un coneixement ampli dels trets d’identitat de la nostra ciutat.

Per tan, el tema del projecte és escollit per la mestra, consensuarem amb el grup classe els objectius i criteris d’avaluació des de l’inici, i seran uns o altres depenent dels interessos dels alumnes. Per detectar les idees prèvies, demanarem en gran grup què en sabem de la Catedral de Vic i a partir del què en volem saber definirem un producte final.

L’activitat inicial serà una visita a la Catedral per tal que tothom conegui de l’espai del que estem parlant i així partir d’un context el més real possible.