Els Volcans (avaluació)

Al llarg de tot el treball hi ha una avaluació directe per part de l’adult de la realització del procés del projecte i del producte final. Observa també les relacions que s’estableixen entre els alumnes i com organitzen les tasques a fer i els diferents conflictes que vagin sorgint tant a nivell de continguts com en l’àmbit personal.

 

Elaborar un mapa conceptual conjunt on es relacionin tots “Els Continguts Apresos Durant El Projecte”. Aquest mapa serà la representació del coneixement que s’ha assolit.

 

Finalitzar els petits projectes de grup amb una exposició oberta als altres alumnes on:

1- Mostrar els productes elaborats (experiments, murals, resums, imatges…)

2- Explicar els processos i eines utilitzades durant el projecte.

3- Avaluar la tasca feta pels grups entre tota la classe.

  1. Coavaluar entre els diferents membres del grup:

– Heu pogut fer les activitats que s’havien previst? Creieu que heu pogut assolir els objectius previstos? Han quedat activitats/objectius per assolir? Heu après coses que no estaven previstes? Com us heu sentit? Com us heu organitzat com a grup? Com ha anat la relació entre els vosaltres? Tothom ha treballat igual?

Els Volcans (Implementació)

S’inicia amb una pluja d’idees del tema de treball per saber què en saben, i per adonar-nos dels coneixements que tenen ganes d’esbrinar.

Cada grup buscava informació a través d’ internet, llibres, revistes,… A partir de la informació trobada, escullen què volen treballar dins del seu grup de treball.

Al cap d’unes sessions, exposen a la resta de companys què han trobat, i del què s’explica i dels dubtes que sorgeixen, s’elaboren diferents hipòtesis sobre els volcans.

 

El següent pas seria la confirmació de les hipòtesis plantejades a l’inici del projecte i recollir els resultats en uns murals finals. També, per a la realització del producte final es fa un llistat del què es necessita.

 

Finalment s’elabora l’estructura volcànica i l’ explosió final.

Els Volcans (metodologia)

Dels 25 alumnes de l’aula s’han fet  grups de treball cooperatiu: 6 grups de 4 alumnes i 2 grups de 5 alumnes. S’han repartit els rols dels diferents components del grup: portaveu, secretari, material, mediador i coordinador.

Es va iniciar el projecte a partir dels coneixements previs dels alumnes (Què en sabeu?) i marcant al llarg del treball què en volíem saber cada grup de treball. Prèviament havíem escollit quin seria el producte final, el qual van decidir fer-lo dins del mateix grup.

En alguna ocasió, s’ha creat un grup d’experts. Aquest grup busca informació del seu tema, i després ho explica a la resta de la classe amb l’objectiu de continuar treballant dins el seu grup.

Els Volcans (planificació)

Els alumnes tenien curiositat per saber perquè hi ha muntanyes que treuen foc, ja que alumnes més grans de l’escola els hi havien explicat. I, alhora, estaven molt il·lusionats de poder dur a terme algun experiment i, per tant, volien fer un volcà.

S’ha treballat al llarg del 2n trimestre en diferents àrees curriculars de forma competencial. Consisteix en un treball d’estudi i recerca sobre les erupcions volcàniques.