Viatge per Espanya i Europa

Les principals eines d’avaluació del nostre projecte són les rúbriques i un dossier d’aprenentatge. Les rúbriques que hem fet servir són:

  • Mestra: rúbrica per avaluar el treball en equip i rúbrica de l’exposició oral.
  • Alumnes: una rúbrica per avaluar l’exposició oral dels altres grups, una rúbrica per autoavaluar-se l’exposició oral i una altra per avaluar el projecte i el que han après.

Pel que fa al dossier d’aprenentatge, individualment,  tenen un guió a seguir i s’avalua a partir d’aquest.

Viatge per Espanya i Europa

El producte final de cada grup s’exposa a la resta de la classe mitjançant una exposició oral acompanyada d’un power point en la que cada grup presenta el seu viatge.

El viatge més valorat, es presentarà a altres escoles en l’activitat PETXA KUTXA que es realitzarà a Vic.

 

Viatge per Espanya i Europa

El nostre projecte Un viatge per Espanya i Europa, cada grup planifica un viatge diferent. La majoria d’informació l’extreuen d’Internet: busquen els transports que utilitzaran, els allotjaments, el recorregut, els Kilòmetres, el pressupost, llocs a visitar, etc.

A partir de tota aquesta informació, l’han de seleccionar, organitzar i gestionar. A més, si els manca informació escriuen e-mails a les oficines de turisme.

Abans de començar el projecte els mestres implicats ( tutors, especialistes d’anglès i castellà) es coordinen per tal d’establir pautes d’inici i de seguiment  i també rubriques d’avaluació i autoavaluació.

 

Viatge per Espanya i Europa

El projecte es realitza en grups cooperatius de tres, quatre alumnes que ells mateixos hauran escollit, tot i que el mestre farà les modificacions que siguin necessàries.

Cada  membre del grup desenvoluparà un rol que són els següents: director, secretari, material i temps.  A més a més, es gestionen i es reparteixen  les tasques que han de realitzar. Per tal d’ajudar-los a tenir una bona organització, a l’inici i al final de cada sessió, han d’omplir un full de seguiment on escriuen què volen fer, què han fet i què els falta per fer. D’aquesta manera, a la següent sessió, ja saben què han de fer.

Un viatge per Espanya i Europa

El títol del projecte és Un viatge per Espanya i Europa. Els alumnes, per grups, preparen un viatge per Espanya i un altre per Europa.

El mestre proposa el tema del projecte però són els alumnes els qui s’encarreguen d’organitzar el seu propi viatge. Per tant, són ells, a partir dels seus interessos que escullen els destins i el format del seu viatge.

Es donen una sèrie de pautes als alumnes que els servirà de guió per a elaboració del projecte.

 

Escola Farigola CS

Som l’equip de mestres de CS de l’escola Farigola de Seva.

El claustre ha iniciat la formació de la Xarxa de Competències Bàsiques ja que es vol treballar per projectes. Entre tots vam definir què és per nosaltres un projecte, quin elements ha d’incloure, de quina manera el donem a conèixer i quines eines utilitzarem per avaluar-lo.

Cada cicle ha començat un projecte diferent. En el nostre cas, a l’àrea de Medi, fa 3 cursos que treballem per projectes. Realitzem un projecte per trimestre. Hem aprofitat el projecte del segon trimestre com a model per a fer la formació de la Xarxa de Competències Bàsiques. Amb aquest assessorament pretenem millorar aspectes metodològics, l’organització, l’avaluació per rúbriques…

El nostre projecte es titula “Un viatge per Espanya i Europa”. De manera transversal treballem el medi, les llengües, les matemàtiques i les TIC. Els alumnes, en grups, planifiquen un viatge: pressupost, transport, recorregut, llocs a visitar, allotjament, clima…

Amb aquest projecte pretenem: donar protagonisme a l’alumnat, potenciar alumnes actius, creatius i reflexius, canviar el rol del mestre, potenciar el treball cooperatiu, avaluar per construir, potenciar l’experimentació i la descoberta i descobrir conjuntament (mestre-alumne).

 

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP d’Osona que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.