Sessió 4 curs 19-20

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES, LA 347

Termini de presentació

Pas a pas per a fer la declaració

LA COMUNICACIÓ AL CENTRE EDUCATIU

Idees clau per a la comunicació als centres educatius (Joan Teixidó)

Canals de comunicació entre:

 • L’equip directiu amb el claustre: reunions presencials, correu, google drive, calendaris google, formularis google, Padlet…
 • Els membres del claustre entre si: reunions diverses, correu, google drive, whatsapp…
 • L’escola amb les famílies: reunions presencials, entrevistes individuals, correu, web, fulls informatius, trucades telefòniques, telegram, circulars…
 • De pagament TokApp, Dinantia.

Quins canals de comunicació feu servir per als següents esdeveniments?

 1. Convocatòria de reunions de consell escolar
 2. Convocatòria de reunions de claustre
 3. Contacte amb proveïdors
 4. Demandes de material del professorat
 5. Suggeriments per al pressupost del centre
 6. Actes de les reunions de consell i claustre
 7. Informació de beques
 8. Pagaments material i sortides
 9. Informació de sortides i colònies
 10. Reclamacions de pagaments pendents a les famílies

Per una bona comunicació tot l’equip docent hi ha d’estat comptat. 

Sessió 1 Curs 19-20

DOCUMENTS

TRÀMITS

CERTIFICATS DE COlÒNIES

Article 9

Procediment

d) Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i creació de materials educatius digitals

Per justificar la participació en activitats que requereixen la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet, certificació emesa pel director del centre visada per la Inspecció en la qual ha de constar que l’activitat en qüestió requereix la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet.

Cal tenir en compte que aquesta certificació, un cop signada per la direcció del centre educatiu, s’ha de passar a la Inspecció Educativa per al seu vistiplau.

CONSULTA DE PAGAMENTS PENDENTS

PERSONAL DE SUPORT A SERVEIS TERRITORIALS

 • Emi Moreno per consultes sobre gestió econòmica
 • Elena González per consultes sobre contractació

 

Sessió 5 curs 18-19

Arxiu dels centres     

Tasques de gestió acadèmica de final de curs

Tasques de gestió econòmica de final de curs

 • Documents de canvi de direcció de centre (consulteu Instrucció 3/2019):

-Traspassar la gestió actualitzada, és a dir, cal tenir tots els moviments d’ingrés i de despesa enregistrats.

-Informar de les obligacions de pagament.

-Estar al corrent de les obligacions tributàries.

-Fer una liquidació virtual i que els dos directors signin els documents.

-Custodiar aquests documents signats.

-Canvi de signatura al banc.

Sessió 1 curs 18-19

LA SECRETARIA D’UN CENTRE

Funcions en relació a la gestió econòmica

DOCUMENTS RELATIUS A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ D’UN CENTRE

Documents d’organització i gestió de centre 2018-19: econòmica, acadèmica i administrativa

Documentació d’un centre docent

CONSELL ESCOLAR

Renovació del Consell Escolar

 • Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018
 • Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de novembre de 2018
 • Votacions: entre els dies 26 i 30  de novembre de 2018, ambdós inclosos
 • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 21 de desembre de 2018

Portal de centre. Les eleccions pas a pas

PERSONAL DE SUPORT A SERVEIS TERRITORIALS

 • Emi Moreno per consultes sobre gestió econòmica
 • Elena González per consultes sobre contractació

Sessió 1. Curs 14-15

1- PRESENTACIÓ DEL CURS

-Participants

-Calendari

2- ESPAIS VIRTUALS

-Secretaria digital

Forum a l’entorn Odisea

Imprescindibles de secretaria digital

-Aplicacions de la gestió d’una escola

3- XTEC I SECRETARIA

Atenció a l’usuari

Centres

Currículum i orientació

Comunitat

Projectes

4- PORTAL DE CENTRES

Documents de la gestió i organització dels centres

Eleccions al Consell Escolar

Calendari:

 •   Inici del procés: a partir del dia 3 de novembre de 2014.
 •   Constitució de les meses electorals: abans del dia 12 de novembre de 2014.
 •   Votacions: entre els dies 24 i 28 de novembre de 2014, ambdós inclosos.
 •   Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 23 de desembre de 2014.

Informació sobre  Consells Escolars GENCAT Família i escola

5– ECONOMIA

Modificació apartat 3.4 sobre aprovació de despeses pluriennals de la Instrucció 1/2013

6– QUALITATS D’UN/A SECRETARI/A

7- PROPOSTES DE TREBALL PER A AQUEST CURS

 

Sessió 1. 13-14

1. Presentació del curs

 • Participants
 • Calendari

2. Espais virtuals del curs

3. Qui som?


4. Per consultar

5.XTEC i secretaria

Sessió 1. Curs 2012-2013

1. Presentació del curs

 • Participants
 • Calendari

2. Espais virtuals del curs

3.Informacions

4.XTEC i secretaria

5.El portal de centre

 

Sessió 5. Curs 2011-2012

Abril Maig Juny
-Presentació liquidació de pressupost
-Justificació petites reparacions (Sabadell)
-Beques NEE (Generalitat o Serveis Socials)
-Demanar la Subvenció del Projecte de centre
-Sortides ciutat i escola
-Justificació Agenda 21 (SBD)
-Justificació Projecte educatiu de centre (SBD)
-Justificació Ciutat i escola (SBD)
-Matriculació
-Memòria
 • Gestió de pagaments
  • Registre de correspondència
   • Manual o digital
   • Què registrem?
   • On?
   • Com ho desem?
   • Qui ho pot consultar?
   • Podem fer còpia?
   • Miniguia SAGA: registre de correspondència
  • Gestió del temps de secretaria
   • Com us organitzeu?
   • Registreu les tasques que aneu fent?
   • Us heu fet un horari?
   • De quina llista de tasques partiu?
   • Quines són les vostres tasques, segons la LEC: Enllaç a la normativa

  Sessió 3. Curs 2011-2012

  • 1. Calendari de tasques del segon trimestre
  Gener Febrer Març
  • Dia 31: Aprovació pressupost
  • Jornades portes obertes
  • Obertura del llibre d’entrades i sortides correspondència
  • Tancament pressupost
  • Preinscripcions
  • Presentació Declaració 347 a Hisenda

  4. Idees per al seminari: Document

  Sessió 2. Curs 2011-2012

  1. Seguiment del calendari de gestió

  • Elaboració del pressupost
   • El pressupost del centre. Article 52 de l’Article 52 de Decret d’Autonomia de Centres:
    • El pressupost del centre és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i totes les despeses
    • Queden explícitament excloses: les contractacions laborals de personal docent i no docent, els serveis de manteniment, de vigilància i de conservació del centre que corresponguin a l’ajuntament i el servei de menjador.
   • Orientacions per a la gestió econòmica
   • Miniguia SAGA per fer el pressupost
   • Curs de SAGA.
   • Redactem entre tots el protocol d’elaboració del pressupost

  2. Més temes