Nova imatge gràfica dels centres

 • Què hi ha al document:
  • Justificació, normativa, principis generals
  • Models d’identificacions
  • Models de papereria
 • En resum,  l’únic que canvia és la denominació genèrica dels centres, que s’actualitza d’acord amb la LEC . Ho explicàvem a inici de curs (article anterior), fent broma dels ESC i l’ INS. Perquè quedi clar,  repetim que som ESCOLA. La forma ESC només s’utilitza en aplicatius informàtics i similars; no és una abreviatura amb valor legal, sinó funcional.
 • Què implica? Canviar segells, canviar papereria, canviar plaques, actualitzar models en digital, actualitzar espais web, actualitzar llibretes d’adreces del programa de correu electrònic.
 • També tenim un model de document amb l’anagrama actualitzat
 • Normativa: Normes gràfiques de la identitat corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Legislació vigent sobre gestió econòmica


Resolució 19 d'abril RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2006, de la Secretaria General del Departament d’Educació per la qual es donen instruccions a les direccions dels centres relatives a diversos aspectes de la gestió econòmica dels centres públics del Departament d’Educació.
Llei 4/88 Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de Catalunya.
Decret 235/89 DECRET 235/1989, de 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a terme l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Ordre 1990 ORDRE de 16 de gener de 1990, de desplegament del Decret 235/1989, de 12 de setembre, que regula el procediment per dur a terme l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d’Ensenyament.
Instruccions Instruccions de març de 2003 sobre el procediment comptable als centres docents del Departament d’Ensenyament recollides al document “La gestió econòmica del centre docent públic”.