Centres de cost

  • Guies i tutorials

– Concepte de centre de cost: La gestió econòmica del centre docent públic. El pressupost.  http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/doc_25415127_1.pdf

Creació, assignació de diners, responsables, eliminació, relació amb partides: Saga: gestió econòmica. Centres de cost.  http://www.xtec.cat/gestcent/formacio/1112/ge/m1/m1p4.htm

Imputar factures a centres de cost. Saga: gestió econòmica. Factura pressupostària. http://www.xtec.cat/gestcent/formacio/1112/ge/m3/m3p3.htm

Importar centres de cost del curs anterior. Creació d’un nou pressupost. Saga: gestió econòmica. Canvi  d’exercici  http://www.xtec.cat/gestcent/formacio/1112/ge/m6/m6p3.htm

  • Instruments

-Graella de centres de cost i partides: Cal copiar-lo per poder-hi escriure