Eleccions al Consell Escolar 2021 – S1 curs 21-22

Calendari:

 • Inici del procés: a partir del 2 de novembre de 2021.
 • Constitució de les meses electorals: abans de l’11 de novembre de 2021.
 • Votacions: entre el 22 i 26 de novembre de 2021, ambdós inclosos.
 • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels membres: fins el 20 de desembre de 2021.

Enllaç amb la informació de tot el procés al portal de  centres:https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Eleccions-consells-escolars/Pagines/default.aspx

Protocol d’actuació per als agents que intervenen en la planificació, organització i desenvolupament del procés electoral per a la renovació parcial dels membres dels consells escolars dels centres educatius del curs 2021-2022.

 

Aplicació RECE:

Sessió 2: 25/11/20

1- Carpeta compartida del seminari 20-21

2- Renovació Consell Escolar: ajornament d’un any de la convovatòria d’eleccions

3- Noves partides Covid: reubicació de factures de material covid (amb data a partir de setembre) a les noves partides :

 • Productes farmaceutics (extraordinaris Covid)
 • Altres subministraments (extraordinaris Covid)
 • Neteja i sanejament (extraordinaris Covid)

Veure videotutorial (G.Pérez, CRP VocII)

4- Obligacions fiscals. Hisenda. A càrrec de la Sílvia Jovells de l’Escola Floresta (SBD).  Materials de suport.

Sessió 6. Curs 15-16

EVALISA                                                  

Documents eValisa centrefountain-pen-297440__180

ACTES DE CLAUSTRE I CONSELL

DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

L’article 46 parla de les convocatòries de consell escolar

L’article 48 parla de les convocatòries de claustre

Llei 26/2010 del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Article 20: Actes de les sessions

1. En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre o una membre ho demana, una explicació succinta del seu parer.

3. El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de signar l’acta, que s’ha d’aprovar en la mateixa reunió o en la següent. El secretari o secretària pot emetre vàlidament certificats sobre els acords específics que s’hi hagin adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància.

EAPC- Material didàctic per a cursos de llenguatge administratiu :

Pàg 79 hi ha un exemple d’acta.

XTEC: Documents administratius

june-706939__180TASQUES A TENIR EN COMPTE DE CARA EL FINAL DE CURS

-Documents de canvi de direcció de centre:

 • Traspassar la gestió actualitzada, és a dir, cal tenir tots els moviments d’ingrés i de despesa enregistrats
 • Fer una liquidació virtual i que els dos directors signin els documents
 • Custodiar aquests documents signats
 • Canvi de signatura al banc

-Tenir el saga al dia.

-Tenir tancades les partides de sortides dels alumnes.

-Quadrar totes les partides.

-Mirar les diferents partides i els seus romanents.

-Fer una acta d’arqueig i un moviment de conciliació bancària a finals de juny

-Preparació del tancament del llibre d’actes de Claustre i Consell Escolar.

-Haver traspassat els expedients als cursos actuals.

-Si es considera convenient, deixar fets els horaris.

Documentació i tasques relatives a l’avaluació de final de curs

 

Sessió 3. 12-13

1. Eleccions al consell escolar

2. Tancament del pressupost

3. Declaració 347

4. A debat: documents de classe

Protecció dades personals

El Departament va elaborant una normativa de protecció de dades personals que convé tenir en compte també en l’elaboració i exposició del cens dels diferents sectors de la comunitat escolar.

La podeu consultar a:

Sessió 1. Curs 2012-2013

1. Presentació del curs

 • Participants
 • Calendari

2. Espais virtuals del curs

3.Informacions

4.XTEC i secretaria

5.El portal de centre

 

Eleccions al Consell Escolar 08