Períodes de conservació documental – S1 curs 21-22

A les instruccions per a l’organització i gestió de centres 21-22 ens parla de l’arxiu de centre i ens fa la diferenciació entre:

 1. Arxius de gestió: la contenen la documentació activa del centre que s’utilitza per a les activitats ordinàries. Aquesta documentació s’ha de custodiar durant cinc anys. Els horaris del professorat i d’altres documents que puguin generar certificats posteriors s’han de conservar de manera permanent. Pel que fa a la documentació de gestió econòmica, el període de custòdia és de vuit anys des del tancament de l’exercici.
 2. Arxius històrics: tots els llibres de registre, les actes i els títols s’han de conservar
  permanentment. Els historials acadèmics també mentre no es lliuren al o a la titular o s’envien a un altre centre per canvi en l’escolarització.

El document “Períodes conservació documentació centre educatiu.doc” clarifica els diferents terminis de conservació de documentació als centres (Elaborat per Ferran Navalón, responsable del sistema d’arxius de la Generalitat).

 

Destaquem que:

La documentació econòmica s’ha de destruir als 8 anys del tancament de l’exercici anual (novetat de l’any 2015). Així, actualment (2021) hem de conservar la documentació dels anys 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (i 2021, és clar). I podem destruir tota la documentació anterior.

En el document anterior,  hi apareix el codi dels diferents tipus de documentació. Al camp avaluació i tria hi ha una referència TAAD.  Les TAAD són “Taules d’Avaluació Documental”.
A l’adreça http://taad.cultura.gencat.cat , posant a codi el número de referència TAAD podrem saber més detalls de la conservació dels diferents tipus de documents (p.ex el 133 ens enllaça a la fitxa d’expedients d’admissió i matriculació d’alumnes als centres d’ensenyamenton podem veure que aquesta documentació s’ha de conservar 5 anys).

 

Transparència i accés a la informació pública – S5 curs 20-21

Quins documents hem de tenir a la web del centre? qui té dret a sol·licitar informació pública als centres educatius?

 

Sessió 3. Curs 2011-2012

 • 1. Calendari de tasques del segon trimestre
Gener Febrer Març
 • Dia 31: Aprovació pressupost
 • Jornades portes obertes
 • Obertura del llibre d’entrades i sortides correspondència
 • Tancament pressupost
 • Preinscripcions
 • Presentació Declaració 347 a Hisenda

4. Idees per al seminari: Document

Protecció de dades i escola

Aquest tema, que està essent objecte d’atenció per part del departament, té dues vessants en el món escolar:

 1. La protecció de dades del menor
 2. El tractament de les dades personals(de professorat i alumnat) al centre educatiu( no només a secretaria)

Destaquem algunes reflexions relatives a cada punt:

 •  1. La protecció de dades del menor
 • 2. El tractament de les dades personals (de professorat i alumnat) al centre educatiu( no només a secretaria)
 • Hauríem de suprimir pràctiques com:
  • Donar als pares llistes  de classe amb adreces, telèfons, etc. encara que sigui amb la millor de les intencions (això també va pels tutors)
  • Donar telèfons del professorat o altres pares
  • Fer enquestes entre l’alumnat que incloguin informació familiar, malalties…
  • Parlar de temes familiars o de salut dels alumnes, fora de les reunions professionals. Atenció al monitoratge i personal no-docent.
 • De fet, si fem una interpretació restrictiva de la llei, no podríem facilitar dades ni a l’AMPA (!!!)
 • Cal pensar acuradament com podem custodiar les dades dels alumnes. Això inclou les dades informatitzades, però també els llistats en paper; també els llistats que donem a mestres, monitors, AMPAS…
 • Cal destruir adequadament els documents que contenen dades personals

Us posem uns quants enllaços que us poden ser d’ajut:

Validesa dels documents informàtics

 • Podem utilitzar mitjans informàtics en les actes i registres d’un centre docent amb aquestes condicions:
  • Ha d’estar aprovat  pel consell escolar.
  • En acabar l’any natural o el curs escolar, els registres s’han de relligar, amb les pàgines numerades.
  • Cada llibre ha d’estar obert i tancat per les coresponents diligències, signades pel secretari i pel director.

  *****************************************************************************

 • Els documents emesos per mitjans informàtics tenen validesa sempre que:
  • Es garanteixi l’autenticitat, integritat, conservació i la recepció per part de l’interessat.
  • Això també és vàlid en el cas de missatges SMS i correus electrònics.
  • Cal, doncs, demanar confirmació de rebuda.