Sessió 3. Curs 2011-2012

 • 1. Calendari de tasques del segon trimestre
Gener Febrer Març
 • Dia 31: Aprovació pressupost
 • Jornades portes obertes
 • Obertura del llibre d’entrades i sortides correspondència
 • Tancament pressupost
 • Preinscripcions
 • Presentació Declaració 347 a Hisenda

4. Idees per al seminari: Document

Protecció de dades i escola

Aquest tema, que està essent objecte d’atenció per part del departament, té dues vessants en el món escolar:

 1. La protecció de dades del menor
 2. El tractament de les dades personals(de professorat i alumnat) al centre educatiu( no només a secretaria)

Destaquem algunes reflexions relatives a cada punt:

 •  1. La protecció de dades del menor
 • 2. El tractament de les dades personals (de professorat i alumnat) al centre educatiu( no només a secretaria)
 • Hauríem de suprimir pràctiques com:
  • Donar als pares llistes  de classe amb adreces, telèfons, etc. encara que sigui amb la millor de les intencions (això també va pels tutors)
  • Donar telèfons del professorat o altres pares
  • Fer enquestes entre l’alumnat que incloguin informació familiar, malalties…
  • Parlar de temes familiars o de salut dels alumnes, fora de les reunions professionals. Atenció al monitoratge i personal no-docent.
 • De fet, si fem una interpretació restrictiva de la llei, no podríem facilitar dades ni a l’AMPA (!!!)
 • Cal pensar acuradament com podem custodiar les dades dels alumnes. Això inclou les dades informatitzades, però també els llistats en paper; també els llistats que donem a mestres, monitors, AMPAS…
 • Cal destruir adequadament els documents que contenen dades personals

Us posem uns quants enllaços que us poden ser d’ajut:

Validesa dels documents informàtics

 • Podem utilitzar mitjans informàtics en les actes i registres d’un centre docent amb aquestes condicions:
  • Ha d’estar aprovat  pel consell escolar.
  • En acabar l’any natural o el curs escolar, els registres s’han de relligar, amb les pàgines numerades.
  • Cada llibre ha d’estar obert i tancat per les coresponents diligències, signades pel secretari i pel director.

  *****************************************************************************

 • Els documents emesos per mitjans informàtics tenen validesa sempre que:
  • Es garanteixi l’autenticitat, integritat, conservació i la recepció per part de l’interessat.
  • Això també és vàlid en el cas de missatges SMS i correus electrònics.
  • Cal, doncs, demanar confirmació de rebuda.