Com consultar les aportacions pendents del Departament

Si voleu consultar quines aportacions del Departament teniu pendents de cobrament, podeu fer-ho seguint els passos següents:

1- Aneu a l’oficina virtual de tràmit

2- Ompliu el formulari següent:

Us sortirà la llista d’ingressos pendents. Si cliqueu un dels documents, se us obrirà una fitxa amb més detalls d’aquesta operació.

Sessió 2. Curs 2011-2012

1. Seguiment del calendari de gestió

 • Elaboració del pressupost
  • El pressupost del centre. Article 52 de l’Article 52 de Decret d’Autonomia de Centres:
   • El pressupost del centre és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i totes les despeses
   • Queden explícitament excloses: les contractacions laborals de personal docent i no docent, els serveis de manteniment, de vigilància i de conservació del centre que corresponguin a l’ajuntament i el servei de menjador.
  • Orientacions per a la gestió econòmica
  • Miniguia SAGA per fer el pressupost
  • Curs de SAGA.
  • Redactem entre tots el protocol d’elaboració del pressupost

2. Més temes

Sessió 3. 2010-2011

1. Informacions


2.  Documents de XTEC-Googlegoogle-docs001

Com entrar als documents de Google

Com són els documents de Google

Gestió de documents i carpetes

Compartir i publicar documents

Revisions de documents

Importar, exportar, enviar,  imprimir documents


3.  Formularis

Què són?

Quins elements contenen?

Donar forma

Recollir respostes i mostrar-les

Autonomia econòmica dels cicles

Gestió per a l’autonomia dels cicles, no per a la independència!

 • Què decideix el cicle
 • Dotació de diners
 • Trobar l’equiibri entre la línia de l’equip directiu
 • Cal posar normes clares. I per escrit!
  • De quants diners disposa el cicle
  • Com ho hem calculat
  • Avançar diners en metàl·lic
  • Què es pot comprar (partides)
  • Com es justifica
  • Com recollim els tiquets
  • Un model de justificació de tiquets
  • Comunicar el seguiment del pressupost del cicle
  • Els centres de cost i el pressupost

Legislació vigent sobre gestió econòmica


Resolució 19 d'abril RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2006, de la Secretaria General del Departament d’Educació per la qual es donen instruccions a les direccions dels centres relatives a diversos aspectes de la gestió econòmica dels centres públics del Departament d’Educació.
Llei 4/88 Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de Catalunya.
Decret 235/89 DECRET 235/1989, de 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a terme l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Ordre 1990 ORDRE de 16 de gener de 1990, de desplegament del Decret 235/1989, de 12 de setembre, que regula el procediment per dur a terme l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d’Ensenyament.
Instruccions Instruccions de març de 2003 sobre el procediment comptable als centres docents del Departament d’Ensenyament recollides al document “La gestió econòmica del centre docent públic”.