Sessió 1 – curs 2022-2023: Eleccions al Consell Escolar Municipal

Sessió 4 – Comunicacions i tràmits electrònics amb l’administració

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 2 – Pla de comunicació de centre

1.Comunicacions escola – professionals externs

2. Comunicacions escola – comunitat educativa: el pla de comunicació de centre

   

sessió 1 – seminari curs 22-23

Continguts de la sessió:

 1. Documents d’organització i gestió de centres. 
  1. Novetats generals curs 2022-23
  2. Gestió econòmica i administrativa (actualitzat 7/06/2022)
  3. Assegurances
  4. Eines administració electrònica
  5. Altres documents d’interès:
 2. Consulta de creditors: estat de pagament
 3. Gestió econòmica de les “tardes de setembre”
  1. Justificació
  2. Instruccions de facturació
 4. Calendari de secretaria: repàs de tasques del primer trimestre.
  1. Altes i baixes d’alumnat

Gestió d’altes i baixes d’alumnat i traspàs d’expedient

Quin és el procediment per a fer els traspàs d’expedients d’alumnat en casos d’alta/baixa?

Normativa que ho regula:

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. (DOGC núm. 7148, de 23.6.2016).

La plataforma bàsica de gestió d’aquest tràmit és l’Esfera però es poden donar diverses casuístiques:

 1. L’alumne es trasllada d’un centre a un altre ambdós gestionats amb Esfer@.
 2. L’alumne es trasllada d’un centre Esfer@ a un centre NO Esfer@.
 3. L’alumne es trasllada d’un centre NO Esfer@ a un centre Esfer@.

Cada situació demana una actuació concreta. A l’ATENEU hi trobareu un pas a pas per a poder fer correctament aquest tràmit quan ens trobem en el supòsit 1 i 3: petició i custòdia expedient acadèmic entre centres Esfer@ i/o a un centre Esfer@

En els cas 2, caldrà seguir la normativa en relació a la petició d’informació: Ordre ENS/164/2016.

Caldria tenir en compte també la Instrucció  2/2019 de 25 de febrer de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, del 29 de desembre) que regula quines són les persones que poden demanar dades de l’alumnat:

“Mares, pares, tutors legals dels alumnes escolaritzats al centre o el mateix alumnat major de 16 anys tenen la condició de persones interessades per poder sol·licitar informació sobre els seus RESULTATS ACADÈMICS I ALTRES ASPECTES QUE ELS AFECTIN DIRECTAMENT.”  … o aquelles persones autoritzades a actuar com a representants.

 

En el següent enllaç del portal de centres hi trobareu més informació de la documentació necessària per a fer aquest tràmit així com dels models de documents i altres aspectes importants:

 

Transparència i accés a la informació pública – S5 curs 20-21

Quins documents hem de tenir a la web del centre? qui té dret a sol·licitar informació pública als centres educatius?

 

Gestió dels documents electrònics: arxivem la documentació de la preinscripció (sessió 5)

 

LA GESTIÓ DELS DOCUMENTS ELECTRÒNICS

(presentació)

Documentació i normativa: 

Finalitat de l’arxiu:
Que qualsevol persona que en conegui el funcionament sigui capaç de trobar, de forma ràpida i eficaç, qualsevol expedient.

Què arxivem?
El conjunt de documents que permetin la reconstrucció d’un procediment després de molt temps i fins i tot sense comptar amb la/les persona/es que el van dur a terme i en van fer el seguiment.

Ubicació
Unitat G (accés ordinadors administració i equip directiu) i en forma d’arbre de carpetes

Codis de sèrie documental d’arxiu de l’administració

 

Preinscripció electrònica curs 21-22