Sessió 3. 12-13

1. Eleccions al consell escolar

2. Tancament del pressupost

3. Declaració 347

4. A debat: documents de classe

Procés d’elaboració de documents de centre

Alberto del Pozo publica en el seu bloc Nous conceptes de la llei d’educació unes taules per explicar de forma resumida com s’han d’elaborar i revisar alguns dels documents del centre, seguint la LEC:

 • Projecte educatiu de centretaula1
 • Normes d’organització
 • Projecte de direcció
 • Programació general anual
 • Carta de compromís educatiu
 • Acords de corresponsabilitat

Enllaç al document en pdf

Nova imatge gràfica dels centres

 • Què hi ha al document:
  • Justificació, normativa, principis generals
  • Models d’identificacions
  • Models de papereria
 • En resum,  l’únic que canvia és la denominació genèrica dels centres, que s’actualitza d’acord amb la LEC . Ho explicàvem a inici de curs (article anterior), fent broma dels ESC i l’ INS. Perquè quedi clar,  repetim que som ESCOLA. La forma ESC només s’utilitza en aplicatius informàtics i similars; no és una abreviatura amb valor legal, sinó funcional.
 • Què implica? Canviar segells, canviar papereria, canviar plaques, actualitzar models en digital, actualitzar espais web, actualitzar llibretes d’adreces del programa de correu electrònic.
 • També tenim un model de document amb l’anagrama actualitzat
 • Normativa: Normes gràfiques de la identitat corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Validesa dels documents informàtics

 • Podem utilitzar mitjans informàtics en les actes i registres d’un centre docent amb aquestes condicions:
  • Ha d’estar aprovat  pel consell escolar.
  • En acabar l’any natural o el curs escolar, els registres s’han de relligar, amb les pàgines numerades.
  • Cada llibre ha d’estar obert i tancat per les coresponents diligències, signades pel secretari i pel director.

  *****************************************************************************

 • Els documents emesos per mitjans informàtics tenen validesa sempre que:
  • Es garanteixi l’autenticitat, integritat, conservació i la recepció per part de l’interessat.
  • Això també és vàlid en el cas de missatges SMS i correus electrònics.
  • Cal, doncs, demanar confirmació de rebuda.

Qui compulsa?

 • Si es tracta de documentació que cal compulsar per a la gestió pròpia del centre, la compulsa la pot realitzar qualsevol auxiliar administratiu del centre un cop revisat l’original.
 • En el cas de documentació adreçada a daltres organismes, és aconsellable que la compulsa la faci el director o secretari del centre.
 • Si es tracta de documentació per assumptes personals, no vinculats a l’exercici professional, la recomanació és que l’interessat ho faci a través de notari.

Escut de Catalunya

Molts documents del centre porten una capçalera oficial on hi ha l’escut de Catalunya.

Però en alguns ordinadors l’escut és substituït automàticament per una fletxa o una creu. Per què?

Doncs perquè el sistema agafa l’escut d’un tipus de lletra anomenat Teclat pie 1 .

Instal·leu aquesta lletra i es resoldrà automàticament el problema en tots els documents.

Baixeu-la d’aqui

Heu de desar el fitxer tecpie1.ttf a C:WINDOWSFONTS