Models documentals i plantilles

Models i plantilles

Carnet Docent

Com es fa una convocatòria de reunió?

Com es fa una acta de reunió?

Actes:

  • Consell Escolar
  • Claustres

Diligències

Timbres autorització de despesa i autorització de pagament.

Models de bestreta, model d’assignació de caixa d’efectiu i model de control de la caixeta.

Logotips, imatge corporativa:

Hisenda:

Contractes menors

Autoritzacions