Sessió 5. Curs 14-15

DUES NOVETATS SOBRE GESTIÓ ECONÒMICA

Conveni amb la Caixa: Addenda del 10 d’abril del 2015

La tramitació de la factura electrònica pas a pas

PROCÉS DE MATRICULACIÓ del 8 al 12 de juny          juny calendari

-Dades i matrícula al portal de centre de l’xtec

-Com l’organitzeu?
-Qui acostuma a matricular?

XTEC I L’AVALUACIÓ

Al portal de centre podreu trobar orientacions que us ajudaran a portar l’avaluació amb SAGA.

-Avaluacióacademic_calender

-Accés a SAGA de documents normatius

-Generar documents a SAGA

-Models de documentació acadèmica

-Currículum i avaluació

PRÀCTICA                                      SAGA fletxa

Entrar al SAGA de pràctiques http://frm.xtec.cat/entrada/nodes, escollir un dels apartats de la guia de SAGA que teniu enllaçats a continuació i fer la pràctica corresponent. Escriure algunes recomanacions útils de la pràctica que heu fet, en un document de google que teniu compartit. Posada en comú al final.

Preparació del nou curs

Matrícula dels alumnes nous del centre

Avaluació final de cicle

Matrícula dels alumnes que continuen en el centre

Documents i canvi de centre

Sessió 4. Curs 14-15

ORIENTACIONS PER A LA GESTIÓ ECONÒMICA

SAGA fletxa
ASPECTES A TENIR EN COMPTE DE CARA A UNA BONA GESTIÓ ECONÒMICA

 • S’ha de fer servir SAGA per portar la comptabilitat perquè et facilita tots els llibres comptables, és intuïtiu i legal.
 • Elaboració i aprovació del nou pressupost equilibrat abans del 31 de gener.
 • La justificació de comptes de l’any anterior presentar-la abans del 31 de març (no fer el tancament massa aviat).
 • Poden conviure a SAGA 2 exercicis oberts, com a màxim.
 • Cal estudiar bé les partides del SAGA, són massa genèriques.
 • Es comptabilitza com a pressupostari les despeses de funcionament, aportació AMPA, aportació ajuntament, material escolar i romanent.
 • Es comptabilitza com a extrapressupostari (tant entra-tant surt)  beques, IVA, IRPF, sortides, colònies i qualsevol activitat de centre no gratuïta.
 • Els centres de cost són voluntaris: es controla qui gasta què.
 • Normalment els centres funcionen amb 2 comptes i una caixeta de metàl.lic (pocs diners).
 • Per reobrir un exercici tancat cal omplir una instància que es trobar a la intranet.
 • Per resoldre dubtes sobre gestió econòmica consultar la instrucció 1/ 2014 o trucar a ST 937484455 Ext. 6037 i demanar per Emi Moreno.

PRÀCTICA

 • Anar a l’adreça http://frm.xtec.cat/entrada/nodes
 • Entrar amb  l’usuari i contrasenya de l’ATRI
 • Triar algunes de les guies que més us interessin de la WIKI, o bé alguns del mòduls de l’Xtec sobre SAGA i la gestió econòmica.
 • Fer la pràctica corresponent

Sessió 3. Curs 14-15

AVALUACIÓ AMB SAGA

Documents per poder fer l’avaluació dels alumnes amb SAGA presentats per Cristina Sandoval a la sessió del seminari de secretaris del dia 27 de gener del 2015.

Mòduls d’avaluació SAGA

Ordre d’actuacions per avaluar amb SAGA (Cristina Sandoval)

Exemple de tutorial pels professors primària(Escola Gaudí)

Exemple de tutorial pels professors infantil (escola Gaudí)

Model d’informe

DECLARACIONS  A HISENDA

Impost Qui l’ha de fer? Data límit de presentació Model
Resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF
Centres que hagin fet el model 111 durant l’any passat
Fins el 2 de febrer
190
Declaració-resum anual de l‘IVA
Centres que hagin fet el model 303 durant l’any passat
Fins el 30 de gener
390
Retencions i ingressos a compte de l’IRPF
Centres que contractin professionals i els retinguin IRPF
Fins el 20 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre, si s’escau.
111
IVA- autoliquidació
Centres que venguin productes i serveis i cobrin IVA
Presentar trimestralment. Fins el 20 de cada mes
303
Declaració anual d’operacions amb terceres persones
Centres amb proveïdors de més de 3.005,06 €
Fins el 2 de març
347

Us poso l‘enllaç a la pàgina de l’Agència tributària on hi ha un vídeos que expliquen com fer les declaracions informatives.

Enllaç al model 111

Sessió 2. Curs 14-15

1-INTERCANVI D’INFORMACIONS

2-CONSULTES

Per dubtes sobre SAGA i gestió econòmica, us podeu adreçar a:

 • 900828282, o bé, sau.ensenyament@gencat.cat (consultes SAGA)
 • 937484455 Ext. 6037, Emi Moreno (gestió econòmica a ST)

 3-GESTIÓ ECONÒMICA

-Liquidació del pressupost (Tancament) SAGA:

 1. Liquidació calculada
 2. Canvi d’exercici

-Resum del treball per grups sobre la gestió econòmica:

 Liquidació del pressupost
 Inici d’un pressupost
 Gestió diària
 •  S’ha d’intentar que no quedin factures pendents de pagament pel proper any.  Va bé avisar el claustre a  primers  de desembre per tal que aturi les despeses.
 • Per fer el nou pressupost  mirar el pressupost de l’any anterior. Fer les partides, subpartides i centres de cost convenients. El pressupost fet s’ha de tenir clar i ens hi  hem de sentir còmodes per treballar-hi.
 • La introducció de pagaments de factures i ingressos a SAGA es pot fer setmanal, mensual i també trimestralment. Com més sovint es faci millor.
 • Per liquidar les  factures que tenen  un venciment més enllà de l’any en curs s’ha de  trucar els proveïdors per avançar el pagament.
 • S’ha de fer partides pressupostàries i partides extrapressupostàries. A les extrapressupostàries hi van  sortides, colònies, beques dels Ajuntaments i beques de NEE  (quan aquest alumne passa a l’ESO els diners que queden han de passar a l’institut).
 •  No s’hauria d’imputar un abonament com a ingrés. Manual SAGA com fer una abonament.
 • S’han d’anotar a SAGA tants moviments com els que hi ha fets en el compte bancari.
 • És important puntejar les sortides i les entrades cada mes i quadrar els diners del compte i la caixeta amb els del banc. Així, si hi ha algun error és més  fàcil trobar-lo.
 • Cada moviment comptable relacionat amb un ingrés o una despesa genera a SAGA un doble assentament. A cada factura s’ha de posar el núm. de registre de SAGA.
  Quan es crea un registre de factures propi podem numerar-les posant l’any seguit del número d’ordre, exemple: 14001 ó bé 14/001
 • Les factures s’han d’introduir a SAGA  quan es reben al centre, no quan les paguem.
 • El romanent que sobra de les extrapressupostàries es pot passar a pressupostari (si es vol es pot afegir una partida )
 • Per tal de facilitar la cerca de factures, es pot anotar el mateix número de referència del banc a la factura i al SAGA.
 •  Els pagaments del Departament no realitzats han de  passar  com a pendents a l’any següent
 •  S’ha de tenir en compte que moltes vegades, cap a final d’any, la Generalitat  envia uns diners per despeses de funcionament que no estaven dins de la previsió inicial.

Sessió 1. Curs 14-15

1- PRESENTACIÓ DEL CURS

-Participants

-Calendari

2- ESPAIS VIRTUALS

-Secretaria digital

Forum a l’entorn Odisea

Imprescindibles de secretaria digital

-Aplicacions de la gestió d’una escola

3- XTEC I SECRETARIA

Atenció a l’usuari

Centres

Currículum i orientació

Comunitat

Projectes

4- PORTAL DE CENTRES

Documents de la gestió i organització dels centres

Eleccions al Consell Escolar

Calendari:

 •   Inici del procés: a partir del dia 3 de novembre de 2014.
 •   Constitució de les meses electorals: abans del dia 12 de novembre de 2014.
 •   Votacions: entre els dies 24 i 28 de novembre de 2014, ambdós inclosos.
 •   Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 23 de desembre de 2014.

Informació sobre  Consells Escolars GENCAT Família i escola

5– ECONOMIA

Modificació apartat 3.4 sobre aprovació de despeses pluriennals de la Instrucció 1/2013

6– QUALITATS D’UN/A SECRETARI/A

7- PROPOSTES DE TREBALL PER A AQUEST CURS