Sessió 2 – Pla de comunicació de centre

1.Comunicacions escola – professionals externs

2. Comunicacions escola – comunitat educativa: el pla de comunicació de centre

   

Sessió 6. Curs 15-16

EVALISA                                                  

Documents eValisa centrefountain-pen-297440__180

ACTES DE CLAUSTRE I CONSELL

DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

L’article 46 parla de les convocatòries de consell escolar

L’article 48 parla de les convocatòries de claustre

Llei 26/2010 del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Article 20: Actes de les sessions

1. En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre o una membre ho demana, una explicació succinta del seu parer.

3. El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de signar l’acta, que s’ha d’aprovar en la mateixa reunió o en la següent. El secretari o secretària pot emetre vàlidament certificats sobre els acords específics que s’hi hagin adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància.

EAPC- Material didàctic per a cursos de llenguatge administratiu :

Pàg 79 hi ha un exemple d’acta.

XTEC: Documents administratius

june-706939__180TASQUES A TENIR EN COMPTE DE CARA EL FINAL DE CURS

-Documents de canvi de direcció de centre:

 • Traspassar la gestió actualitzada, és a dir, cal tenir tots els moviments d’ingrés i de despesa enregistrats
 • Fer una liquidació virtual i que els dos directors signin els documents
 • Custodiar aquests documents signats
 • Canvi de signatura al banc

-Tenir el saga al dia.

-Tenir tancades les partides de sortides dels alumnes.

-Quadrar totes les partides.

-Mirar les diferents partides i els seus romanents.

-Fer una acta d’arqueig i un moviment de conciliació bancària a finals de juny

-Preparació del tancament del llibre d’actes de Claustre i Consell Escolar.

-Haver traspassat els expedients als cursos actuals.

-Si es considera convenient, deixar fets els horaris.

Documentació i tasques relatives a l’avaluació de final de curs

 

Sessió 1. 13-14

1. Presentació del curs

 • Participants
 • Calendari

2. Espais virtuals del curs

3. Qui som?


4. Per consultar

5.XTEC i secretaria

Protecció dades personals

El Departament va elaborant una normativa de protecció de dades personals que convé tenir en compte també en l’elaboració i exposició del cens dels diferents sectors de la comunitat escolar.

La podeu consultar a:

El Portal de centre

 • Què és? És un espai web del Departament d’Ensenyament per facilitar la gestió i administració dels centres docents. Hi ha un espai per als centres del Departament i un altre per a la resta.
 • Quin objectiu té? La idea és que arribi a ser l’únic punt d’entrada de les dades que el Departament sol·licita als centres.
 • Què hi ha?
  • Accés als aplicatius de l’administració
  • Accés als serveis utilitzats normalment als centres
  • Calendari d’actuacions
  • Documents d’organització i funcionament
 • Qui hi pot entrar? Hi té accés el personal docent i administratiu del centre educatiu.
 • Amb quin nom i contrasenya hi entrem?
  • El personal d’ATRI/ÈPOCA.
  • L’identificador és el DNI (amb lletra).
  • La contrasenya no coincidirà amb la de la XTEC, si no és que l’hem canviat.

Normes d’organització i funcionament dels centres

L’Alberto del Pozo comparteix al seu bloc uns quadres sobre les Normes d’Organització i Funcionament dels Centres on  intenta resumir el contingut i l’estructura de les normes d’organització, tal com les ha establert el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. Recull:

1) Estructura organitzativa del centre (criteris organitzatius, criteris i mecanismes pedagògics, procediments organitzatius i altres elements organitzatius)

2) Participació de la comunitat escolar en la vida del centre

3) Normes de convivència

4) Aspectes opcionals de l’organització del centre

Baixeu els quadres en pdf


Procés d’elaboració de documents de centre

Alberto del Pozo publica en el seu bloc Nous conceptes de la llei d’educació unes taules per explicar de forma resumida com s’han d’elaborar i revisar alguns dels documents del centre, seguint la LEC:

 • Projecte educatiu de centretaula1
 • Normes d’organització
 • Projecte de direcció
 • Programació general anual
 • Carta de compromís educatiu
 • Acords de corresponsabilitat

Enllaç al document en pdf

Reutilització de llibres de text: Parlem-ne.

 • Idea general: subvenció als centres per a material didàctic socialitzat (llibres de text, material curricular i continguts digitals)
 • Normativa: ORDRE EDU/123/2010, d’1 de març, per la qual s’aproven les bases generals de les línies de subvencions i projectes del Departament d’Educació i les bases específiques dels programes que les integren, i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2010. (Pàg. 17563) Programa E
 • Procés: Informació –> Sol·licitud –>Resposta–>Diners–>Justificació
 • Dates: 9 de març al 8 d’abril
 • Condicions:
  • Compromís per tres cursos.. però sol·licitud anual
  • Aprovat per una comissió especial del Consell Escolar
 • Sol·licitud per internet: s’hi accedeix amb DNI (amb la lletra)

 • Parlem-ne:
  • Quin material?
  • Qui ho pot demanar?
  • Quins compromisos es prenen?
  • Qui ho ha d’aprovar?
  • Quants diners són?
  • Quan es demana?
  • Com es demana?
  • Es concedeix sempre?
  • S’ha de fer projecte? I memòria?
  • Qui integra la Comissió? Què fa aquesta comissió?
  • Què fem amb els llibres socialitzats?
  • S’han de justificar els diners rebuts?
  • I s’han d’incloure al pressupost?