Sessions 3 i 4 amb en Magí Puig (20/1 i 24/2)

1- Quan cal fer un contracte menor?

2- Pressupost 2021. Document de suport (recull de materials de portal de centre i Ateneu)

3- Liquidació 2020 Tancament pas a pas exercici 2020

Una aplicació per a cada gestió!


Al portal de centre podeu trobar una relació de totes les aplicacions de gestió dels centres amb els corresponents enllaços, classificats per àmbit de gestió: enllaç: Recursos i eines / Catàleg d’aplicacions

Recordeu que és el director/a del centre qui gestiona els permisos a través del GUAC. Consulteu el manual d’ús del GUAC

sessió 5 Curs 19-20

NORMATIVA RELATIVA AL COVID-19

Instruccions per a la gestió econòmica i la contractació (Covid -19)

Matriculació dels alumnes per al curs 2020-21

Aclariments per als centres educatius sobre la preinscripció

Preguntes freqüents preinscripció famílies

Instruccions per a l’obertura dels centres educatius

GESTIÓ ACADÈMICA curs 2019-20

Calendari d’avaluacions

Documentació acadèmica d’una escola

Sessió 1 Curs 19-20

DOCUMENTS

TRÀMITS

CERTIFICATS DE COlÒNIES

Article 9

Procediment

d) Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i creació de materials educatius digitals

Per justificar la participació en activitats que requereixen la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet, certificació emesa pel director del centre visada per la Inspecció en la qual ha de constar que l’activitat en qüestió requereix la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet.

Cal tenir en compte que aquesta certificació, un cop signada per la direcció del centre educatiu, s’ha de passar a la Inspecció Educativa per al seu vistiplau.

CONSULTA DE PAGAMENTS PENDENTS

PERSONAL DE SUPORT A SERVEIS TERRITORIALS

  • Emi Moreno per consultes sobre gestió econòmica
  • Elena González per consultes sobre contractació

 

Sessió 5 curs 18-19

Arxiu dels centres     

Tasques de gestió acadèmica de final de curs

Tasques de gestió econòmica de final de curs

  • Documents de canvi de direcció de centre (consulteu Instrucció 3/2019):

-Traspassar la gestió actualitzada, és a dir, cal tenir tots els moviments d’ingrés i de despesa enregistrats.

-Informar de les obligacions de pagament.

-Estar al corrent de les obligacions tributàries.

-Fer una liquidació virtual i que els dos directors signin els documents.

-Custodiar aquests documents signats.

-Canvi de signatura al banc.

Sessió 3-4 curs 18-19

GESTIÓ ECONÒMICA

El recorregut del pressupost d’un centre educatiu

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

Model 347

Model 111

Es recomana tenir obert l’apartat corresponent d’Esfera i fer “enganxa” i “copia” per passar correctament les dades dels perceptors a la declaració.

 

Sessió 5 curs 17-18

AVALUACIÓ FINAL: ASPECTES RELLEVANTS

TASQUES DE FINAL DE CURS

DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA OFICIAL AL PORTAL DE CENTRES

CERTIFICATS DE COlÒNIES

Article 9

Procediment

d) Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i creació de materials educatius digitals

Per justificar la participació en activitats que requereixen la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet, certificació emesa pel director del centre visada per la Inspecció en la qual ha de constar que l’activitat en qüestió requereix la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet.

Cal tenir en compte que aquesta certificació, un cop signada per la direcció del centre educatiu, s’ha de passar a la Inspecció Educativa per al seu vistiplau.