Quan un alumne LOGSE es trasllada

Què cal fer quan un alumne, actualment matriculat a primària LOGSE, ha de traslladar-se a un altre centre, segons el cicle que està cursant:

maleta grogaCAS 1: Quan un alumne marxa en finalitzar l’etapa

  • S’elabora l’Historial acadèmic adaptat LOGSE.
  • Es tramet una còpia al centre de destinació (secundària)
  • Es lliura una còpia de l’Historial acadèmic a la família juntament amb el llibre d’escolaritat tancat.

* * *

maleta verdaCas 2: Quan un alumne es trasllada en finalitzar un cicle

  • S’elabora l’Historial acadèmic adaptat LOGSE
  • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic, juntament amb el llibre d’escolaritat tancat al centre de destinació (primària).

* * *

maleta vermellaCas 3: Quan un alumne es trasllada amb un cicle començat i no finalitzat

  • S’elabora l’Historial acadèmic adaptat LOGSE i l’Informe personal per trasllat adaptat LOGSE.
  • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic i de l’Informe personal per trasllat, juntament amb el llibre d’escolaritat tancat al centre de destinació (primària).

—————————————————————————————

(*) L’Historial acadèmic adaptat LOGSE només és necessari si l’alumne té qualificacions finals d’algun nivell d’educació primària LOGSE que no figurin al llibre d’escolaritat.

(Informació extreta de la intranet del Departament d’Educació)