Sessió 2. Curs 2011-2012

1. Seguiment del calendari de gestió

 • Elaboració del pressupost
  • El pressupost del centre. Article 52 de l’Article 52 de Decret d’Autonomia de Centres:
   • El pressupost del centre és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i totes les despeses
   • Queden explícitament excloses: les contractacions laborals de personal docent i no docent, els serveis de manteniment, de vigilància i de conservació del centre que corresponguin a l’ajuntament i el servei de menjador.
  • Orientacions per a la gestió econòmica
  • Miniguia SAGA per fer el pressupost
  • Curs de SAGA.
  • Redactem entre tots el protocol d’elaboració del pressupost

2. Més temes

Qui compulsa?

 • Si es tracta de documentació que cal compulsar per a la gestió pròpia del centre, la compulsa la pot realitzar qualsevol auxiliar administratiu del centre un cop revisat l’original.
 • En el cas de documentació adreçada a daltres organismes, és aconsellable que la compulsa la faci el director o secretari del centre.
 • Si es tracta de documentació per assumptes personals, no vinculats a l’exercici professional, la recomanació és que l’interessat ho faci a través de notari.

Compulses

Compulsar un document és acreditar oficialment que una còpia d’un document coincideix amb l’original. Els centres educatius podeu compulsar:

 • còpies de certificats emesos pel propi centre
 • còpies de documents acreditatius que demaneu per als vostres arxius
 • còpies de documents que el departament d’ensenyament demana per a alguna convocatòria. En aquest cas, és millor preguntar abans al propi departament, si la compulsa del centre serà vàlida.

Per fer la compulsa, podeu utilitzar un segell, semblant al que hi ha a l’enllaç: