Daily Archives: 4 maig 2008

EXERCICI DE FUNCIONS DE PRIMER DE BATXILLERAT

Considera la funció f(x) que consisteix en sumar quatre unitats al producte de la variable independent per -12. Calcula:

a) El seu domini.

b) (f ºf) (x).

c) La seva funció inversa.

d) Comprova que f composada amb la seva inversa dóna la funció identitat, i a l’inrevés, que la seva inversa composada amb f també dóna la identitat.

e) Dibuixa les dues funcions. Què observes?

Aquí tens la solució: