Ja podem escriure en grec α El Fil! Εὐχαριστῶ!

Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ  Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω

 

 

 

Per a molts potser no és una gran notícia però per als alumnes de grec (tot i que els de primer tot just aprenem l’alfabet) de l’IES Cristòfol Ferrer i especialment per a mi, professora i catedràtica de grec, era una frustració no poder escriure ni un sol mot en grec en les entrades ni en els comentaris de El Fil de les Clàssiques i d’ Aracne fila i fila, ara gràcies a l’administració de la Xtecblocs, després de molts esforços i temps invertit, podem escriure en grec antic i modern a El Fil de les Clàssiques. A Aracne encara no podem, però esperem que ben aviat sigui també possible. En els blocs nous no hi ha cap problema des d’abans de l’estiu, però en els més antics com els nostres ha estat més complicat, però amb l’esforç i la dedicació dels administradors de Xtecblocs ha estat possible. Moltes gràcies de nou!

Als administradors i a tots vosaltres estrenarem el poder escriure en grec amb aquesta faula d’Isop sobre un pagès i els seus fills que ens ensenya el valor de l’esforç, el nostre vertader tresor. Amb esforç i dedicació segur que superarem amb escreix aquest curs acabat de començar i aconseguirem els reptes de l’educació que segons Delors “hi ha un tresor amagat a dins”. Agafem, doncs, les relles i els arpiots i comenem a cavar com els fills del pagès cavaren la vinya i obtingueren una bona collita!

ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΣ ΑΥΤΟΥ


Aνὴρ γεωργὸς μέλλων τελευτᾶν καὶ βουλόμενος τοὺς αὐτοῦ παῖδας ἐμπείρους εἶναι τῆς γεωργίας μετακαλεσάμενος αὐτοὺς ἔφη· “τεκνία, ἐν μιᾷ μου τῶν ἀμπέλων  θησαυρὸς ἀπόκειται”. Oἱ δὲ μετὰ τὴν αὐτοῦ τελευτὴν ὕννας τε καὶ δικέλλας λαβόντες πᾶσαν αὐτῶν τὴν γεωργίαν ὤρυξαν. Καὶ τὸν μὲν θησαυρὸν οὐχ εὗρον, ἡ δὲ ἄμπελος πολυπλασίαν τὴν φορὰν αὐτοῖς ἀπεδίδου.
ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι κάματος θησαυρός ἐστι τοῖς ἀνθρώποις.

90 thoughts on “Ja podem escriure en grec α El Fil! Εὐχαριστῶ!

 1. Coty

  Xaire!
  Aquí deixo la fàbula d’Isop en majúscules.

  ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΣ ΑΥΤΟΥ
  ΑΝΗΡ ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΙΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΦΗ· “ΤΕΚΝΙΑ, ΕΝ ΜΙΑ ΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΠΟΚΕΙΤΑΙ”.
  OI DE META THN AYTOY TEΛEYTHN ΥΝΝΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΕΛΛΑΣ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΠΑΣΑΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ ΩΡΥΞΑΝ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΟΥΧ ΕΥΡΟΝ, Η ΔΕ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΟΛΥΠΑΣΙΑΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΠΕΔΙΔΟΥ.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΔΗΛΟΙ, ΟΤΙ ΚΑΜΑΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΣΤΙ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ.

  Espero que estigui bé!
  La fàbula al principi de curs té un únic motiu: i és que si som pacients durant tot l’any, i no tirem la tovallola a la primera, al final trobarem el nostre tresor, la nostre recompensa per l’esforç que hem fet.

  Xaire:-)

 2. Margalida Capellà Soler Post author

  Coty, què li passa a la iota suscrita quan el text s’escriu en majúscules?

 3. Irena

  Xairet lida!
  que bé que ja tenim escriptura grega al bloc, i no tan sols allà sinó que també en el messenger, en els words,etc. Està molt currat aquest programa,enserio!jaja

  Faré la faula d’Isop en majúscules:
  ΑΝΗΡ ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΝ ΚΑΙ ΒΟΨΛΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΙΔΑΣ ΕΜΠΕΙΠΟΥΣ ΠΟΙΗΣΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΦΗ. “ΤΕΚΝΙΑ, ΕΝ ΜΙΑΙ ΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΠΟΚΕΙΤΑΙ”.ΟΙ ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗΝ ΥΝΝΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΕΛΛΑΣ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΠΑΣΑΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ ΩΡΝΞΑΝ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΝ ΘΗΣΑΝΡΟΝ ΟΥΞ ΕΥΠΟΝ, Η ΔΕ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΟΛΥΠΛΑΣΙΑΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΝΤΕΔΙΔΟΥ.
  “Ο ΛΟΓΟΣ ΔΗΛΟΙ ΟΤΙ ΚΑΜΑΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΣΤΙ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ.

  crec que està bé!:D
  adéuu!

 4. Margalida Capellà Soler Post author

  Força bé, Irena, tot i que falles encara en algunes lletres. És qüestió d’anar practicant! Bon cap de setmana!

 5. lina

  Xairete!! Lida!! ja he instalat el programa en el meu ordianador :D.
  La faula d’Isop en majúscules:
  AΝΗΡ ΓΕΩΡΓΟΖ ΜΕΛΛΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΙΔΑΣ ΕΜΠΕ ΙΡΟΥΖ ΕΙΝΑΙ ΤΗΖ ΓΕΩΡγΓΙΑΖ ΜΕΤΑΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΥΖ ΕΦΗ· “ΤΕΚΝΙΑ, ΕΝ ΜΙΑ ΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝ ΤΗΣΑΥΡΟΖ ΑΠΟΚΕΙΤΑΙ”. OΙ ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΤΕλΕΥΤΗΝ ΥΝΝΑΖ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΕΛΛΑΖ ΛΑΒΟΝΤΕΖ ΠΑΣΑΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΓΕΩΡΙΑΝ ΩΡΥΞΑΝ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΝ ΤΗΣΑΥΡΟΝ ΟΥΘ ΕΥΡΟΝ, Η ΔΕ ΑΜΠΕΛΟΖ ΠΟΛΥΠΛΑΣΙΑΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΑΥΤΟΙΖ ΑΠΑΔΙΔΟΥ.
  Ο ΛΟΓΟΖ ΔΗΛΟΙ,ΟΤΙ ΚΑΜΑΤΟΖ ΤΗΣΑΥΡΟΖ ΕΣΤΙ ΤΟΙΖ ΑΝΤΡΩΠΟΙΖ.

  espèro que estigui bé 😀

 6. Margalida Capellà Soler Post author

  Molt bé, Lina; però algunes lletres gregues encara ballen. La sigma majúscula segurament la trobaràs a la S. Revisa el text quan puguis. Molt bon cap de setmana!

 7. dani costa

  ΗΟΛΑ!
  ΙΣΟΠ ΡΕΑΛΙΤΖΑΡ ΗΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΕ ΠΕΡΣΟΝΙΦΙΚΑΩΑΝ ΘΝΑ ΣΕΡΙΕ ΔᾹΝΙΜΑΛΣ,ΔΕ ΤΑΛ ΜΑΝΕΡΑ,ΚΕ ΕΝΚΑΡΑ ΣΕΡΩΕΙΧΕΝ ΚΟΜ ΕΧΕΜΠΛΕ
  ΠΕΡ Α ΝΟΣΑΛΤΡΕΣ.

 8. Oriol García

  AΝΗΡ ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ
  ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΙΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΚΑΛ ΕΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΒΝΩΨΧ ΕΦΗ· “ΤΕΚΝΙΑ, ΞΝ ΜΙΑ ΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΞΛΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΠΟΚΕΙΤΑΙ”. OΙ ΔΞ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΝ ΥΝΝΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΞΛΛΑΩ ΛΑΒΟΝΤΕΩ ΠΑΣΑΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ ΩΡΥΞΑΝ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΝ ΘΗΣΑΝΡΟΝ ΟΥΞ ΕΥΠΟΝ, Η ΔΕ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΟΛΥΠΛΑΣΙΑΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΝΤΕΔΙΔΟΥ.

  Lida, espero que estigui bé, suopso que alguna m’habré confós…
  Valee.

 9. dani costa

  Kalimera!
  Ara introudeixo el text en grec en mayuscules.

  ΑΝΗΡ ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΝ ΚΑΙ ΒΟΨΛΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΙΔΑΣ ΕΜΠΕΙΠΟΥΣ ΠΟΙΗΣΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΦΗ. “ΤΕΚΝΙΑ, ΕΝ ΜΙΑΙ ΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΠΟΚΕΙΤΑΙ”.ΟΙ ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗΝ ΥΝΝΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΕΛΛΑΣ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΠΑΣΑΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ ΩΡΝΞΑΝ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΝ ΘΗΣΑΝΡΟΝ ΟΥΞ ΕΥΠΟΝ, Η ΔΕ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΟΛΥΠΛΑΣΙΑΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΝΤΕΔΙΔΟΥ.
  “Ο ΛΟΓΟΣ ΔΗΛΟΙ ΟΤΙ ΚΑΜΑΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΣΤΙ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
  Crec que esta be!

 10. Alissa Komarova

  Hola:)
  Que guai, no sabia que os podia escriure en grec,
  tmpoc se com es fa,
  pero espero algun dia aprendre-ho,
  que de moment em se el alfabet i ho poc escriure una mica.

 11. edelgado.a13

  XAIPE
  M’hauràs d’explicar a classe com funciona aquest complex mètode per escriure, Lida, no l’he entès gaire bé en el tutorial…

 12. chaima

  Salve!
  Em sembla un somni poder llegir una mica el grec i poder escriure el meu nom. Gracies a tots els que ens ensenyen per poder saber més del món i poder ensenyar els que ens acompanyen i els que vindran el món d’aqui uns anys, “els nostres fills!
  Vale

 13. Margalida Capellà Soler Post author

  Precisament, ho tenia programat per demà, Edgar! Tens tota la raó, no és massa fàcil, però tampoc és impossible.

 14. Cristina Álvarez

  Em sembla genial que es pugui escriure en grec a l’ordinador, és realment un gran avenç!
  Tinc moltes ganes de poder escriure en grec a l’ordinador, té que ser una passada, i a més així, si volguéssim que algú no ens entengués, podriem escriure en grec i aixi nomes ens entendriem entre nosaltres!

 15. florencio.09

  XAIPE!

  Està molt bé això de poder escriure a l’aula d’informatica.El que nosé encara és com funcionara la manera d’escriure-ho a l’ordinador, pero bueno temps al temps , ja ens ho ensenyarás!

  Amb aquest canvi crec que heu donat un pas endavant molt important al’hora d’utilitzar els blocs i poder escriure en grec antic .A moltes escoles els hi agradaria.

  Vale!

 16. Eric Andreu

  Esta molt be de poder escriure en grec. I la fabula tampoc està malament. I això ajudarà al veure quan escrius i per relacionar les lletres amb grec. La pronunciació ja es una altre cosa.

  Vale!

 17. Sílvia Espinach García

  Avui hem pogut llegir en grec per primer cop i, la veritat, no és fàcil. Has d’aprendre’t els quatre apunts i identificar els signes dels quals tot just ens començem a acostumar. De totes maneres penso que ha anat bé, no? Bé, espero poder escriure ben aviat en grec!

 18. Margalida Capellà Soler Post author

  I tant que ha anat bé! Que sigui difícil no vol dir impossible i avui us hi heu aplicat i heu llegit molt bé! Sílvia, el que em demanes deu ser poder escriure grec amb l’ordinador perquè escriure a mà ja fa dies que ho aneu fent. Demà n’aprendrem!

 19. Sílvia Espinach García

  Χαΐρετε!

  Γεοργὸς.
  ΓΕΟΡΓΟΣ.
  La meva primera paraula en grec a el fil és γεοργὸς, que apareixia a la nostra primera faula d’Isop. Que vol dir pagès. És una paraula que em va agradar perquè conté la lletra Γ/γ, la mateixa amb la qual comença la paraula Γραικοί.

  Que divertit! Companys hem de fer que escriure en grec sigui la nova moda al facebook!

  Σίλβια

 20. Eric Andreu

  Χαΐρετε!

  Πελοποννἡσου
  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  La meva primera paraula en gerc escrit en l’ordinador és Pelopones, extranya paraula per començar. Ara estic per parlar i cumentar-ho tot en el faceboock en grec i que la gent no s’entrei de res!!

 21. stefanny

  Χαΐρετε!
  lidaaa ja intentem escriure en greg es molt dificil peró tenim que intentar-ho per agafar el carro perque si no ens deixa 😀 tinc moltes ganes ja descriure als articles en grec pero no ens atabalem 🙂

  Espero que l’altre comentari que faixi intentar escribir-lo en grec

  dew Lida

 22. Fatima

  Χαΐρετε!Λίδα

  M’ha sigut dificil una mica escriure en grec el que mes m’ha cosata han sigut el accents.

  Pero a sigut molt divertit i m’agradat bastant a poc a poc li agafare el truc:D

 23. Edgar Delgado

  Χαΐρε

  -ἀγορα
  -κεντυρἰων
  -Γρεκια
  -Σὀκρατες
  -Φιλοσοφἰα

 24. Ruben Florencio

  Xαΐρε

  -Ίμπερι
  -Κεντυριο
  -Άγορα
  -Άμπηορα
  -Άκρόπολισ
  -Πολιτική
  -Δελφοί
  -ΔοΰλοΣ

  χαΐρε!

 25. Cristina Álvarez

  Χαΐπε!!

  Bé, avui és la primera classe que fem en la que podem escriure en grec, així que intentaré fer-ho de la millor manera que pugui!

  Σιμφονυα
  Αμαζον
  Δημοκρατια
  `Επιθυμητήσ
  μάχη

  Demà més!
  Χαίρε!

 26. Sílvia Espinach García

  ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΣ ΑΥΤΟΥ

  ΑΝΗΡ ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΙΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΠΟΙΗΣΑΙ ΤΗΣ ΤΕΩΡΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΦΗ:«ΤΕΚΕΝΙΑ, ΕΝ ΜΙΑΙ ΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΡΕΛΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΠΟΚΕΙΤΑΙ». ΟΙ ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗΝ ΥΝΝΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΙΚΕΛΛΑΣ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΠΑΣΑΝ ΑΥΤΟΩΝ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ ΩΡΥΞΑΝ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ, Η ΔΕ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΟΛΥΠΛΑΣΙΑΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΑΥΤΟΣ ΑΝΤΕΔΙΔΟΥ.

  Ο ΛΟΓΟΣ ΛΗΛΟΙ ΟΤΙ ΚΑΜΑΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΣΤΙ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ.

 27. Edgar Delgado

  Χαΐρε

  ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΣ ΑΥΤΟΥ
  ΑΝΗΡ ΓΕΟΡΩΓΣ ΜΕΛΛΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΙΔΑΣ ΕΜΠΕΙΠΟΥΣ ΠΟΙΗΣΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΦΗ ΤΕΚΝΙΑ, ΕΝ ΜΙΑΙ ΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝ ΘΗΣΑΥΠΟΣ ΑΠΟΚΕΙΤΑΙ. ΟΙ ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΗΥ ΤΕΛΕΥΤΗΝ ΥΝΝΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΕΛΛΑΣ ΛΑΒΟΥΤΕΣ ΠΑΖΕΑΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΓΕΟΡΓΙΑΝ ΩΡΥΞΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΟΥΧ ΕΥΡΟΝ. Η ΔΕ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΟΛΥΠΛΑΣΙΑΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΝΤΕΔΙΔΟΥ.

  Ο ΛΟΓΟΣ ΔΗΛΟΙ ΟΤΙ ΚΑΜΑΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΣΤΙ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ

  ΑΙΣΩΠΟΖ, faules, XLII

  Χαΐρε

 28. Eric Andreu

  ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΣ ΑΥΤΟΥ

  ΑΝΗΠ ΓΕΩΠΓΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΦΗ.
  «ΤΕΚΝΙΑ, ΕΝ ΗΙΑ ΗΟΥ ΤΩΝ ΑΗΠΕΛΩΝ ΘΗΣΑΥΠΟΣ ΑΠΟΚΕΙΤΑΙ». ΟΙ ΔΕ ΗΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗΝ ΥΝΝΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΕΛΛΑΣ ΠΑΣΑΝ ΑΥΝΤΩΝΤΗΝ ΓΕΩΠΓΙΑΝ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΝ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΟΝΧ ΕΥΡΟΝ Η ΔΕ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΟΛΥΠΛΑΣΙΑ ΤΗΝ ΦΟΠΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΝΤΕΔΙΔΟΥ.

  Ο ΛΟΓΟΣ ΔΗΛΟΙ ΑΤΙ ΚΑΜΑΤΟΣ ΘΗΣΑΥΠΟΣ ΕΣΤΙ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ.

 29. Margalida Capellà Soler Post author

  Èric, algunes lletres no corresponen. Mira-t’ho bé i rectifica.

 30. yousra

  Χαΐπε!!
  ΑΝΗΡ ΓΕΩΡΓΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΤΟΙΣ ΑΥΤΟΥΙ ΠΑΙΔΑΣ ΕΜΠΕΙΠΟΥΣ ΠΟΙΗΣΑΙ ΥΗΣ ΤΕΩΠΓΙΑΣ , ΜΕΤΑΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΥΕ ΕΦΗ. ΤΕΚΝΙΑ , ΕΝΜΙΑ ΜΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝ ΤΗΣΑΥΠΟΣ ΑΠΟΚΕΙΤΑΙ .
  ΟΙΔΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗΑΝ ΥΝΝΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΕΛΛΑΣ ΑΒΟΝΤΕΣ ΠΑΣΑΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ ΩΡΞΑΝ . ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΝ ΘΗΣΑΤΡΟΝ ΟΥΧΕΥΙΡΟΝ ,Α ΔΕ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΟΛΥΠΛΑΣΤΑΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΝΤΕΔΟΥ .
  ΟΙ ΛΟΓΟΣ ΔΗΛΟΙ ΟΤΙ ΚΑΜΑΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΕ ΕΣΤΙ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ.

 31. Margalida Capellà Soler Post author

  Moltes gràcies, Edgar! Si mires a la dreta a Escriure en grec, ja el tenim; de fet fa molts anys que el fem servir, tot i que en el bloc estava capat; però amb les últimes fornades d’ordinadors ja ni cal, només canviant el teclat ja pots escriure en grec a l’ordinador i per als accents i esperits aplicant una combinació de tecles com pots veure en el tutorial.

 32. Zicora

  Bon dia Lida.

  Una faula genial d\’Isop. Estic molt contenta de saber escriure i llegir en grec, ara tan sols falta saber-ne la traducció. Per cert, no se com puc fer per poder transformar el teclat del meu ordinador en grec per poder passar el text en majuscules. Diguem alguna cosa cuan poguis, siusplau.

  Fins aviaaat.

 33. Margalida Capellà Soler Post author

  Sara, aquí trobaràs el tutorial del nostre bloc Tutorials per blocar bé. Et recomano de posar-te el teclat en grec a casa i practicar. A l’institut ja el tenim posat, i ja saps que així ens estalviem de baixar el programa Euclides ja que els ordinadors estan congelats i els volen tenir nets. A més és molt fàcil de fer servir. Bona sort!

 34. Eulàlia

  Χαιρετε!!!

  És una molt bona notícia que podem escriure i possar en pràctica els nostres bàsics coneixements en la llengua grega clàssica.

 35. miriam pelegrina

  Ινψρειβλε ποδερ εσψριθρε εν γρεψ αλ φιλ, αιχι ποδεμ απρενδρε μολτ εσψριβιντ!!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *