LA VEU DELS ALUMNES

Els alumnes han gaudit molt amb el projecte Lleida perquè han pogut experimentar, investigar i manipular per tal de recollir la informació. A més a més, el fet que sigui un tema proper fa que el puguin viure de manera més propera.

Han manifestat que el fet de treballar en grups cooperatius els ha agradat molt com a experiència de treball amb els companys/es de l’aula.

PRODUCTE FINAL

Els resultats finals de cada grup d’alumnes ha estat el Projecte que cada infant ha elaborat.

Cada curs ha treballat el mateix Projecte Coneixem Lleida però el tema i els  continguts de cada curs són diferents.

Dins el producte final tots els cursos han treballat aspectes per millorar els indicadors d’oralitat.

Aquesta oralitat ha suposat un repte per tots els alumnes des dels més petits als més grans.

L’alumnat havia d’exposar oralment la informació cercada i com s’havien organitzat per fer-ho.

A més a més, un cop finalitzat el projecte tot l’alumnat de cada curs va exposar oralment tot el projecte a la resta de cursos.

 

AVALUACIÓ

Un cop acabat el projecte amb els alumnes vam valorar la necessitat de fer  l’avaluació final per tal de que quedes reflectit com s’ha dut a terme i que s’ha après.

Per fer-ho vam establir:

  • AUTOAVALUACIÓ: Graella individual elaborada pels propis alumnes.
  • COOAVALUACIÓ: Rúbrica (intragrupal i intergrupal)
  • REGISTRE INDIVIDUAL DE L’ALUMNE: per part del mestre i d’acord amb les competències curriculars.
  • GRAELLA ORALITAT: Rúbrica.

 

IMPLEMENTACIÓ

Els alumnes de l’escola ja fa uns anys que treballen el projecte Lleida, per tant, ja en coneixen moltes coses. Tot i així, hem distribuït per cicles els continguts a treballar tot relacionat-ho amb el currículum de primària.

Com van triar el tema?

Els alumnes de quart per fer-se més seu aquest projecte, van decidir fer una pluja d’idees i després fer unes votacions. Aquest curs ja coneixien la dinámica i l’activitat va anar més fluïda.

A partir d’aquí, es recull tot allò que ja sabem  sobre el tema escollit i tot seguit es formulen les preguntes sobre els dubtes i interrogants sobre el tema.

Com s’han distribuït els grups?

S’han fet grups cooperatius.

Com es duen a terme les sessions?

Es distribueix l’alumnat per grups a l’aula d’informàtica i entre tots/es van buscant la informació per intentar respondre a les preguntes formulades prèviament.

Com treballen?

De forma conjunta. Són ells els que s’organitzen, cada  membre del grup té una tasca a realitzar (secretàri, coordinador, supervisor i material).

Com queda reflectit el treball al projecte?

Els nens i nenes cada dia han de fer un diari de la feina feta. Tenen una graella on posen: dia de treball, data i feina realitzada.

APRENEN EXPERIMENTANT AMB LA INFORMACIÓ

Un cop iniciats els diferents projectes, cada curs adapta el procés i la metodologia a les característiques dels alumnes segons el nivell.

En general, la majoria dels mestres de l’equip impulsor, basa la seva metodologia a partir de les descobertes fetes pel propis alumnes a partir de les informacions que aporten des de casa, materials de l’escola, imatges, vídeos i experiències pròpies (sortides relacionades amb el tema)

CONEIXEM LLEIDA

Aquest curs, l’equip de mestres de l’escola Pràctiques I, ha decidit continuar el projecte iniciat l’any anterior sobre la nostra ciutat, per tal de poder acabar d’aprofundir en el tema.

Cada nivell ha escollit un tema específic a treballar:

P3 i P4: Els gegants i els capgrossos.

P5: Lo Marraco.

1r i 2n: L’horta de Lleida.

3r: El riu Segre i la vegetació que l’envolta.

4t: La Seu Vella

5è: Les fonts de la ciutat.

6è: Els carrers del barri de l’escola.

A partir d’aquí, s’escollirà un aspecte a avaluar mitjançant l’oralitat.