Reptes 3: Com avalular? La volta al món en 5 maletes

 Respecte a com avaluar, en un principi pareixia fàcil decidir aquesta part. Si teníem clars els objectius, cada professor valoraria la seua part i tot llest. Però les aparences enganyen. El nostre objectiu principal, al qual se supeditaven tots els dels continguts específics, era aprendre a treballar de forma conjunta i per projectes, i aquesta l’avaluació per matèries no semblava la més coherent.

Finalment es va acordar que es treballaria de forma conjunta i que la nota d’un alumne al projecte seria la mateixa a totes les assignatures, independentment de si havia destacat més o menys en una o en una altra de les àrees. Per tal de no avaluar només el producte final, es deixaria a l’abast dels alumnes unes taules de seguiment del treball (rúbrica), on individualment i com a grup, valorarien el treball desenvolupat per cadascú. El producte final els alumnes s’hauria de presentar oralment als companys i es valoraria mitjançant una rúbrica (que també se’ls facilitaria a l’inici per orientar-los).