Gimcana històrica

El producte final és elaborar una “Gimcana històrica” basada en la Segona Guerra Mundial.

L’alumnat implicat és de 2n d’ESO, però la gimcana serà per a què participi l’alumnat de la resta de l’ institut.

L’alumnat ha proposat que es desenvolupi durant la setmana del crèdit de síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO. El professorat hem pensat que és una bona idea i farem la proposat a la resta del professorat, per veure com ho organitzem.

Un dels objectius del nostre treball és afavorir la cohesió de l’alumnat. A través del treball col•laboratiu es propicia el coneixement i el respecte dels altres, i és per aquest motiu que pensem que utilitzant com a fil conductor la “gimcana històrica” podem assolir aquest objectiu, tant pel que fa a l’alumnat de 2n d’ESO com pel que fa a la resta d’alumnat, que participarà en la gimcana.

Gimcana Històrica

Del 9 al 10 de maig hem fet un guió per a l’elaboració d’una estació de la “Gimcana històrica” i de la prova física per passar d’una estació a una altra.

L’estructura del guió és la següent:

1. Portada
2. Introducció
3. Prova:
a. Descripció de la prova:en què consisteix, quins passo s’han de seguir, quins materials necessitaran i
què farà cada membre del grup.
b. Contextualització de la prova.

4. Com passem a la següent prova
a. Descripció de la prova:en què consisteix, quins passo s’han de seguir, quins materials necessitaran i
què farà cada membre del grup.
b. Contextualització de la prova.

5. Conclusions
6. Bibliografia
7. Annexos

Gimcana històrica

Del 4 de maig al 8 de maig hem repartit als grups les pautes de treball, les graelles de càrrecs i responsabilitats, i les rúbriques de coavaluació.

dav

 

Hem comentat com treballarem, destacant la importància de definir els càrrecs i les responsabilitats, quan es fa un treball col•laboratiu. En aquesta sessió han triat el/la coordinador/a, el/la secretari/a i el que farà cada membre del grup. Ho han apuntat a la graella corresponent i ho han signat.

Tots seguit, han fet l’autoinscripció al curs del Moodle “Gimcana històrica” i han consultat la informació i documentació que tenen per a fer les proves.

En els últims 10 minuts, el/la secretari/a i un membre de cada grup han omplit la rubrica de coavaluació.

Gimcana Històrica

La setmana del 23 d’abril al 27 d’abril hem format amb l’alumnat els grups de treball, fent servir la dinàmica que utilitzen en la matèria d’educació física, quan formen els equips. Hem aconseguit crear grups heterogenis, de 4 i 5 persones. Així doncs, han sortit 5 grups per classe, en total 15 grups entre els tres segons; per tant la “Gimcana històrica” constarà de 15 proves.

Una vegada fets els grups, hem assignat a cada grup les tasques que faran:

– Un grup farà proves basades en la informació sobre la situació sociocultural i econòmica en Europa abans de
la guerra i quins fets van desencadenar la guerra.
– Dos grups faran proves basades en la informació sobre els fets que es desenvoluparen durant la guerra.
– Dos grups faran proves basades en la informació sobre les conseqüències de la guerra.

Gimcana històrica

La setmana del 16 al 20 d’abril hem fet recerca i selecció d’informació sobre la Segona Guerra Mundial, que hem penjat al Moodle, ja que el coordinador de les TIC ens ha creat el curs “Gimcana històrica”, al nivell de 2n d’ESO.

D’una altra banda, hem revisat les enquestes de l’alumnat i les contestacions a la pregunta: que voldríeu saber sobre la Segona Guerra Mundial?. Amb tota aquesta informació, hem elaborat un esquema en el que consten els tres períodes de la guerra : abans, durant i després; en cadascun dels períodes hem distribuït els fets que l’alumnat ha mostrat interès en conèixer sobre aquest enfrontament mundial.

ESQUEMA GIMCANA HISTÒRICA

Hem decidit que la setmana següent, del 23 d’abril al 27 d’abril, farem les sessions amb l’alumnat per formar els grups de treball. Serà l’alumnat el que decidirà els grups, i nosaltres supervisarem que siguin heterogenis.

 

 

 

Gimcana històrica

Després de la setmana de pasqua, reprenem el treball per projectes.

Hem triat el vídeo sobre la Segona Guerra Mundial i hem revisat les preguntes de l’avaluació inicial, que passarem a l’alumnat per detectar els seus coneixements previs del tema. Per elaborar el qüestionari hem fet servir la plataforma Kahoot.

Hem planificat la sessió i hem decidit que el qüestionar, finament, consti de 15 preguntes, perquè tinguin temps de contestar la següent qüestió: què voldríeu saber sobre la Segona Guerra Mundial?.

Comentant com passaríem la pregunta final, hem pensat que seria una bona eina per al treball per projectes tenir un curs al Moodle per anar penjant informació, qüestionaris, etc. Així doncs, li comentarem al coordinador del les TIC que ens doni d’alta al sis professors/es en un curs nou anomenat “Gimcana històrica”, en el nivell de 2n d’ESO.

Respecte a la lectura prevista sobre un fragment del diari d’Ana Frank, hem decidit que no la farem en aquesta sessió, sinó que la deixarem per a més endavant.

Les sessions amb l’alumnat seran: el dijous 5 d’abril els grups de 2n A i 2n B, i divendres 6 d’abril el grup de 2n C.

Gimcana Històrica

Com avaluem el nostre projecte?

L’avaluació de l’alumnat és realitza diàriament mitjançant una rúbrica de coavaluació i una altra d’avaluació del professorat. Així mateix, per avaluar el nostre treball utilitzarem la rúbrica docent d’autoavaluació d’un treball per projectes.

El dia que vam repartir i explicar les pautes de treball a l’alumnat, també vam donar a cada grup la rúbrica de coavaluació, indicant el següent:

– Abans de començar a treballar, el/la coordinador/a indicarà el que cal fer, tot seguit cada membre triarà el que farà i, quan estiguin tots d’acord, el/la secretari/a ho apuntaran a la rúbrica.

– Al final de la de l’hora, sobre 10 minuts abans d’acabar la classe, el/la secretari/a i un membre del grup, diferent cada dia, anotaran a la rúbrica l’avaluació de cada membre, utilitzant els ítems que tenen a la mateixa. En l’apartat d’observacions, anotaran les reflexions sobre el treball i la relació entre els membres. Així mateix, també anotaran si ha quedat alguna tasca pendent, per fer-la el següent dia.

Gimcana Històrica

Com ho farem?

Durant la setmana del 2 al 4 de maig hem revisat i elaborat les pautes de treball, així com les rúbriques d’avaluació que repartirem a l’alumnat.

Hem indicat que com el projecte que inicien és un treball col•laboratiu, per a què el grup funcioni, és important definir uns rols, de manera que cadascú conegui quines són les seves responsabilitats i les de la resta de membres. A la graella de càrrecs i responsabilitat, indicaran el treball que realitzarà cada membre del grup i ho signaran.

Així mateix, tindran una graella de control diari de coavaluació i d’avaluació del professorat.

Respecte a les tasques que faran, cada grup haurà d’elaborar per escrit una prova de la gimcana relacionada amb el període de la guerra que li correspon. La documentació necessària sobre la Segona Guerra Mundial la trobaran al Moodle, al curs de 2n d’ESO “Gimcana històrica”.

Pel que fa al tipus de proves, poden ser: codis QR, passaparaula, Kahoot, desxifrar un missatge amb un codi inventat, recerca d’un objecte, elaborar un vídeo sobre un personatge o un fet, etc. Per passar d’una prova a una altra, cada grup prepararà una prova física.

Indicarem la durada del projecte, perquè puguin planificar el treball. Així mateix, hi haurà un apartat per a suggeriments sobre el treball.

Gimcana històrica

PLANIFICACIÓ

Una vegada l’alumnat ha triat el tema, la Segona Guerra Mundial, hem elaborat el calendari per implementar el projecte:

o Del 14 al 23 de març, completarem el qüestionari de l’avaluació inicial que passarem a l’alumnat per detectar els coneixements inicials. Hem de tenir en compte que el qüestionari que elaborem tingui entre 10 -15 preguntes, perquè el mateix dia llegirem un fragment del diari d’Ana Frank. Farem una posada en comú sobre el text i finalment contestaran la següent qüestió: què us agradaria saber sobre la Segona Guerra Mundial?.

o El dimecres 4 d’abril, revisarem l’enquesta i la passarem a l’alumnat el 5 i el 6 d’abril, sense modificar l’horari de cap matèria.

o El dimecres 18 d’abril, revisarem els resultats de l’avaluació inicial i revisarem la documentació que passarem a l’alumnat .

o Del 23 d’abril al 25 d’abril, formarem amb l’alumnat els grups de treball, sense modificar l’horari de cap matèria.

o El dijous 26 d’abril, revisarem els grups fets i la documentació.

o El dimecres 2 de maig i dijous 3 de maig, elaborarem les pautes que repartirem a l’alumnat sobre com anem a treballar i com anem a avaluar.

o Del 4 al 18 de maig, l’alumnat elaborarà les proves, amb dos professores/as per aula, en les classes de socials, física i química, i educació física.

o La setmana del crèdit de síntesi, del 14 al 20 de juny, realitzaran la “Gimcana històrica”.

Gimcana Històrica

Iniciem el projecte¡¡¡¡
El nostre projecte “Gimcana històrica“ té com a fil conductor la Segona Guerra Mundial i el producte final és l’ elaboració de la gimcana de final de curs. Aquest projecte serà desenvolupat per l’alumnat de 2n d’ESO.
El professorat implicat en aquest projecte, després de debatre diferents opcions, vam decidir que seria l’alumnat qui triaria el tema i vam marcar les pautes de com fer-ho de manera coordinada. El mateix dia i a la mateixa hora, dos professors/es vam estar en cada grup de 2n d’ESO, són tres grups en total. Vam explicar a l’alumnat que anàvem a iniciar un nou projecte de treball però que encara no sabíem de què tractaria ja que el tema havien de triar-lo ells i elles.
Vam organitzar la classe en grups de tres o quatre persones, segons les seves preferències.

 

Vam indicar que havien d’ escollir un tema, defensar-ho davant la classe, i posteriorment votarien per a triar dos temes. Explicàrem que els altres dos grups de segon estaven fent el mateix, de manera que cada grup triaria dos temes. Així doncs, el 2n A va triar la Segona Guerra Mundial i el Grow rock festival, el 2n B va triar l’adolescència i el sexe, i el 2n C va triar criminologia i dibuixos animats. Finalment, cada classe va votar aquests últims temes i va sorgir la Segona Guerra Mundial.