PRODUCTE FINAL

Mitjançant aquest projecte, hem aconseguit recuperar diferents jocs tradicionals i omplir el ventall de possibilitats de joc a l’hora d’esbarjo. D’aquesta manera, s’han reduit part dels conflictes que s’originaven entre els alumnes que no tenien adjudicada la pista de futbol en aquell moment. Hem aconseguit aprofitar al màxim tots els espais del pati i, amb la col·laboració de l’AMPA, s’han pintat nombrosos jocs: xarranca, tres en ratlla, twister, futbol-xapes, terra-mar-aire….Enguany, els nostres alumnes juguen i gaudeixen de tots els jocs i no només del futbol.

AVALUACIÓ

Durant el procés de treball cooperatiu, dediquem l’últim quart d’hora de les sessions a que cada grup reflexioni sobre la tasca feta, escoltant les diverses opinions dels membres i consensuant resultats per tal d’omplir la rúbrica que hem acordat prèviament amb els alumnes.

En la part de treball individual, cada alumne/a utilitza la carpeta d’aprenentatge. Abans d’entregar el treball a la mestra, pot comprovar si ha tingut presents tots els ítems establerts segons la tipologia de text emprada.

Per altra banda, cada alumne/a fa una exposició oral amb l’ajuda d’un suport digital explicant a la resta de companys el seu país i el joc corresponent.

Un cop finalitzat el projecte, cada alumne/a omplirà un full d’autoavaluació tant del procés com del resultat final englobant diferents competències.bloc avaluació

bloc avaluació Graella-autoavaluació-text-instructiu-2 RÚBRICA text instructiu