Sessió 1 – curs 2022-2023: Eleccions al Consell Escolar Municipal

Sessió 5: eCentres

L’eCENTRES és la solució tecnològica que permet als centres educatius públics de titularitat del Departament d’Educació l’ús de les eines d’administració digital:

 • Digitalització segura:  serveix per convertir un document en suport paper en un document electrònic vàlid, en què ja s’incorpora automàticament el segell de la Generalitat de Catalunya i també les metadades necessàries per al tractament i recuperació de la informació.
 • eCòpia: serveix per fer còpies autèntiques amb la  mateixa validesa que la dels documents originals, ja que incorporen un codi segur de verificació que  permet comprovar-ne l’autenticitat.
 • eNotum: serveix per fer notificacions i comunicacions adreçades a famílies o a empreses amb totes les garanties jurídiques.

GLOSARI – Administració digital

Formació en la plataforma eCENTRES –> Curs en obert per a equips directius i PAS

COM FER UNA CÒPIA D’UN DOCUMENT PDF AUTOEMPLENABLE?

CATÀLEG DE MODELS – Portal de centre

 

Sessió 4 – Comunicacions i tràmits electrònics amb l’administració

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 2 – Pla de comunicació de centre

1.Comunicacions escola – professionals externs

2. Comunicacions escola – comunitat educativa: el pla de comunicació de centre

   

sessió 1 – seminari curs 22-23

Continguts de la sessió:

 1. Documents d’organització i gestió de centres. 
  1. Novetats generals curs 2022-23
  2. Gestió econòmica i administrativa (actualitzat 7/06/2022)
  3. Assegurances
  4. Eines administració electrònica
  5. Altres documents d’interès:
 2. Consulta de creditors: estat de pagament
 3. Gestió econòmica de les “tardes de setembre”
  1. Justificació
  2. Instruccions de facturació
 4. Calendari de secretaria: repàs de tasques del primer trimestre.
  1. Altes i baixes d’alumnat

Gestió d’altes i baixes d’alumnat i traspàs d’expedient

Quin és el procediment per a fer els traspàs d’expedients d’alumnat en casos d’alta/baixa?

Normativa que ho regula:

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. (DOGC núm. 7148, de 23.6.2016).

La plataforma bàsica de gestió d’aquest tràmit és l’Esfera però es poden donar diverses casuístiques:

 1. L’alumne es trasllada d’un centre a un altre ambdós gestionats amb Esfer@.
 2. L’alumne es trasllada d’un centre Esfer@ a un centre NO Esfer@.
 3. L’alumne es trasllada d’un centre NO Esfer@ a un centre Esfer@.

Cada situació demana una actuació concreta. A l’ATENEU hi trobareu un pas a pas per a poder fer correctament aquest tràmit quan ens trobem en el supòsit 1 i 3: petició i custòdia expedient acadèmic entre centres Esfer@ i/o a un centre Esfer@

En els cas 2, caldrà seguir la normativa en relació a la petició d’informació: Ordre ENS/164/2016.

Caldria tenir en compte també la Instrucció  2/2019 de 25 de febrer de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, del 29 de desembre) que regula quines són les persones que poden demanar dades de l’alumnat:

“Mares, pares, tutors legals dels alumnes escolaritzats al centre o el mateix alumnat major de 16 anys tenen la condició de persones interessades per poder sol·licitar informació sobre els seus RESULTATS ACADÈMICS I ALTRES ASPECTES QUE ELS AFECTIN DIRECTAMENT.”  … o aquelles persones autoritzades a actuar com a representants.

 

En el següent enllaç del portal de centres hi trobareu més informació de la documentació necessària per a fer aquest tràmit així com dels models de documents i altres aspectes importants:

 

Justificació econòmica PMOE – S2 curs 21-22

Recordeu que el proper 31 de desembre del 2021 finalitza el termini per a presentar la justificació de despeses del PMOE 20-21.

Trobareu tota la informació i documentació al portal de centre: https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Projectes-educatius/pmoe/Pagines/PMOE-Curs-2020-2021.aspx

També s’ha publicat la informació del PMOE 21-22 en data de 28 de setembre del 2021: https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Projectes-educatius/pmoe/Pagines/default.aspx

Documents d’organització i gestió de centre – S1 curs 21-22

Des del portal de centres podeu accedir als documents de gestió i organització de centres per a cada curs: https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/DOIGC/Pagines/default.aspx

A més, una petita aplicació inclosa dins aquest mateix apartat, us permet crear el vostre propi llibre de documents en funció dels vostres interessos. Us deixem un petit videotutorial que us ensenya com triar els apartats que us interessen i com rebre a la vostra bústia de correu el llibre en pdf amb els temes que heu triat.

Exemple: triem l’àmbit de “gestió de centre”, d'”ensenyaments d’educació primària”, de centres “públics” i un cop ens mostra l’índex de tots els apartats, marquem els que no ens interessen i li indiquem que no l’inclogui en el nostre llibre personalitzat. Automàticament desapareix de la llista: