Sessió 4 – Comunicacions i tràmits electrònics amb l’administració

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 2 – Pla de comunicació de centre

1.Comunicacions escola – professionals externs

2. Comunicacions escola – comunitat educativa: el pla de comunicació de centre

   

sessió 1 – seminari curs 22-23

Continguts de la sessió:

 1. Documents d’organització i gestió de centres. 
  1. Novetats generals curs 2022-23
  2. Gestió econòmica i administrativa (actualitzat 7/06/2022)
  3. Assegurances
  4. Eines administració electrònica
  5. Altres documents d’interès:
 2. Consulta de creditors: estat de pagament
 3. Gestió econòmica de les “tardes de setembre”
  1. Justificació
  2. Instruccions de facturació
 4. Calendari de secretaria: repàs de tasques del primer trimestre.
  1. Altes i baixes d’alumnat

Gestió d’altes i baixes d’alumnat i traspàs d’expedient

Quin és el procediment per a fer els traspàs d’expedients d’alumnat en casos d’alta/baixa?

Normativa que ho regula:

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. (DOGC núm. 7148, de 23.6.2016).

La plataforma bàsica de gestió d’aquest tràmit és l’Esfera però es poden donar diverses casuístiques:

 1. L’alumne es trasllada d’un centre a un altre ambdós gestionats amb Esfer@.
 2. L’alumne es trasllada d’un centre Esfer@ a un centre NO Esfer@.
 3. L’alumne es trasllada d’un centre NO Esfer@ a un centre Esfer@.

Cada situació demana una actuació concreta. A l’ATENEU hi trobareu un pas a pas per a poder fer correctament aquest tràmit quan ens trobem en el supòsit 1 i 3: petició i custòdia expedient acadèmic entre centres Esfer@ i/o a un centre Esfer@

En els cas 2, caldrà seguir la normativa en relació a la petició d’informació: Ordre ENS/164/2016.

Caldria tenir en compte també la Instrucció  2/2019 de 25 de febrer de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, del 29 de desembre) que regula quines són les persones que poden demanar dades de l’alumnat:

“Mares, pares, tutors legals dels alumnes escolaritzats al centre o el mateix alumnat major de 16 anys tenen la condició de persones interessades per poder sol·licitar informació sobre els seus RESULTATS ACADÈMICS I ALTRES ASPECTES QUE ELS AFECTIN DIRECTAMENT.”  … o aquelles persones autoritzades a actuar com a representants.

 

En el següent enllaç del portal de centres hi trobareu més informació de la documentació necessària per a fer aquest tràmit així com dels models de documents i altres aspectes importants:

 

Justificació econòmica PMOE – S2 curs 21-22

Recordeu que el proper 31 de desembre del 2021 finalitza el termini per a presentar la justificació de despeses del PMOE 20-21.

Trobareu tota la informació i documentació al portal de centre: https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Projectes-educatius/pmoe/Pagines/PMOE-Curs-2020-2021.aspx

També s’ha publicat la informació del PMOE 21-22 en data de 28 de setembre del 2021: https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Projectes-educatius/pmoe/Pagines/default.aspx

Documents d’organització i gestió de centre – S1 curs 21-22

Des del portal de centres podeu accedir als documents de gestió i organització de centres per a cada curs: https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/DOIGC/Pagines/default.aspx

A més, una petita aplicació inclosa dins aquest mateix apartat, us permet crear el vostre propi llibre de documents en funció dels vostres interessos. Us deixem un petit videotutorial que us ensenya com triar els apartats que us interessen i com rebre a la vostra bústia de correu el llibre en pdf amb els temes que heu triat.

Exemple: triem l’àmbit de “gestió de centre”, d'”ensenyaments d’educació primària”, de centres “públics” i un cop ens mostra l’índex de tots els apartats, marquem els que no ens interessen i li indiquem que no l’inclogui en el nostre llibre personalitzat. Automàticament desapareix de la llista:

Eleccions al Consell Escolar 2021 – S1 curs 21-22

Calendari:

 • Inici del procés: a partir del 2 de novembre de 2021.
 • Constitució de les meses electorals: abans de l’11 de novembre de 2021.
 • Votacions: entre el 22 i 26 de novembre de 2021, ambdós inclosos.
 • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels membres: fins el 20 de desembre de 2021.

Enllaç amb la informació de tot el procés al portal de  centres:https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Eleccions-consells-escolars/Pagines/default.aspx

Protocol d’actuació per als agents que intervenen en la planificació, organització i desenvolupament del procés electoral per a la renovació parcial dels membres dels consells escolars dels centres educatius del curs 2021-2022.

 

Aplicació RECE:

Períodes de conservació documental – S1 curs 21-22

A les instruccions per a l’organització i gestió de centres 21-22 ens parla de l’arxiu de centre i ens fa la diferenciació entre:

 1. Arxius de gestió: la contenen la documentació activa del centre que s’utilitza per a les activitats ordinàries. Aquesta documentació s’ha de custodiar durant cinc anys. Els horaris del professorat i d’altres documents que puguin generar certificats posteriors s’han de conservar de manera permanent. Pel que fa a la documentació de gestió econòmica, el període de custòdia és de vuit anys des del tancament de l’exercici.
 2. Arxius històrics: tots els llibres de registre, les actes i els títols s’han de conservar
  permanentment. Els historials acadèmics també mentre no es lliuren al o a la titular o s’envien a un altre centre per canvi en l’escolarització.

El document “Períodes conservació documentació centre educatiu.doc” clarifica els diferents terminis de conservació de documentació als centres (Elaborat per Ferran Navalón, responsable del sistema d’arxius de la Generalitat).

 

Destaquem que:

La documentació econòmica s’ha de destruir als 8 anys del tancament de l’exercici anual (novetat de l’any 2015). Així, actualment (2021) hem de conservar la documentació dels anys 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (i 2021, és clar). I podem destruir tota la documentació anterior.

En el document anterior,  hi apareix el codi dels diferents tipus de documentació. Al camp avaluació i tria hi ha una referència TAAD.  Les TAAD són “Taules d’Avaluació Documental”.
A l’adreça http://taad.cultura.gencat.cat , posant a codi el número de referència TAAD podrem saber més detalls de la conservació dels diferents tipus de documents (p.ex el 133 ens enllaça a la fitxa d’expedients d’admissió i matriculació d’alumnes als centres d’ensenyamenton podem veure que aquesta documentació s’ha de conservar 5 anys).