PROJECTE AUDITORIA: TREBALL EN EQUIP DELS DOCENTS

Un cop establertes les tres fases en les quals s’implementarà el projecte, queda més clar quin protagonisme pot tenir cadascun dels professors que formem l’equip impulsor. Així doncs, veiem que Alfred Porres tindrà una gran rellevància en la conformació de la fase III per la pràctica i experiència que acumula en la materialització de projectes des de l’assignatura de Visual i Plàstica. Per a la fase II, els professors de matemàtiques i física i química poden aconsellar i guiar la part més de càlcul i mesura de resultats. La resta d’equip que intervindrà a l’aula serà l’encarregada de guiar els alumnes en totes i cadascuna de les fases. Per tant, serà necessària una bona interrelació entre els membres de l’equip i un treball en equip per a que puguem implementar entre tots les idees d’uns i altres i anar tots a una.

 

L’avaluació de la realització del projecte i del producte final queda pendent d’establir. Com ho avaluarem? Qui prepara la documentació de l’avaluació?

PROJECTE AUDITORIA: SABRAN ELS ALUMNES RECONDUIR L’AUDITORIA I ELABORAR UN PRODUCTE FINAL?

El producte final serà la materialització d’una solució a alguns dels problemes plantejats mitjançant una activitat pràctica final.(Idea d’Alfred: materialitzar una proposta de solució en alguna cosa que sigui visible)

Exemple: panells a les finestres per tapar l’entrada del Sol…

Ens preguntem de quina manera els alumnes trobaran solucions als problemes energètics de l’institut derivats de l’auditoria que hauran fet. No els plantejarem nosaltres el producte final sinó que ells reconduiran les conclusions de l’auditoria cap a possibles solucions, vàries o una.

PROJECTE AUDITORIA ENERGÈTICA: LEIT MOTIV

El tema principal del projecte gira al voltant d’aquestes tres preguntes-guia:

  1. Quina quantitat d’energia elèctrica s’està consumint a l’institut Els Alfacs?
  2. Quines problemàtiques hi ha en l’ús d’aquesta energia que comporten despeses innecessàries?
  3. Què podem fer per millorar l’ús energètic a l’institut?

D’aquestes tres preguntes se’n deriven altres de complementàries:

1.

Com podem mesurar l’energia que consumeix l’institut

Què necessitem per mesurar-la?

Com mostrem els resultats d’aquests càlculs?

2.

Quins hàbits dels membres de la comunitat educativa provoquen    despeses innecessàries?

Com mesurem l’energia que es gasta amb aquests hàbits i usos inapropiats?

Com mostrem els resultats?

3.

Quins hàbits podem millorar? de quina manera?

Quines mesures d’intervenció podem realitzar?

PLANIFICACIÓ PROJECTE AUDITORIA ENERGÈTICA: INCORPOREM ELS INTERESSOS DELS ALUMNES, PARTIM DE CONTEXTOS REALS?

Després de les primeres sessions de reunió de l’equip que implementarem aquest projecte, vam veure que la petició que se’ns demanava des de la Xarxa de Competències Bàsiques comportava la realització d’un projecte acotat en el temps (concretament 10 sessions) i,  per tant, vam considerar que no podíem partir d’una pregunta inicial proposada pels alumnes, sinó que hauríem de marcar des d’un principi el leit motiv del projecte. Així doncs, per poder disposar d’una bona capacitat de gestió per part nostra del projecte i tenint en compte el marc formatiu en terminis en el qual treballem, vam establir les preguntes-guia a partir de les quals es deriven la resta de preguntes que ajuden a planificar el projecte. D’aquesta manera acotem el projecte a un plantejament inicial i evitem que pugui acabar allargant-se i quedi fora dels terminis establerts.

No obstant, podem dir que el projecte gira entorn al context real dels alumnes (l’institut i l’ús que en fa la comunitat educativa de l’energia) i, de fet, aquest curs hem tingut una problemàtica evident durant un cert període de temps relacionada amb l’energia de l’institut. Un retard en la instal·lació tècnica del gas ha provocat que no tinguem calefacció durant unes quantes setmanes.

La problemàtica plantejada comportarà l’estudi d’unes dades per acabar en un producte final.

Aquest fil conductor s’explica a l’apartat d’implementació.