Quin serà el nostre projecte?

El projecte de primària que presentem a la XCB és el que porten a terme l’alumnat de 3r A titulat LA REPRODUCCIÓ o també COM ES FAN ELS BEBÈS?

Per escollir el tema es va seguir un procés. Primer l’alumnat havia de pensar sobre quin tema li agradaria aprendre coses i anotar-ho en un paper per posteriorment exposar-ho a la resta de classe. Algunes propostes les van descartar per diversos motius i de les que van quedar es va fer una primera votació. Cadascú escollia els dos temes que li agradaven més. Les tres propostes més votades van ser: els volcans, els dofins i la reproducció.

Aquesta va ser la primera part de la tria.

Cal dedicar temps a la tria del tema?

En una de les reunions de l’equip impulsor, vam debatre sobre l’avaluació del procés del projecte per part dels docents.

Un dels punts centrals va ser com havíem dut a terme la tria del tema. Després de valorar les experiències, vam arribar a la conclusió que els grups que havien invertit més temps en la tria eren aquells que mostraven més grau d’implicació en el procés d’investigació en detriment d’altres on a aquesta fase no se li havia donat tanta importància.

Podem afirmar doncs que una de les parts més rellevants del projecte és la tria del tema si el que pretenem és aconseguir la motivació de la major part de l’alumnat i fer que aquest se senti protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

Temporització del nostre projecte

Degut a la idiosincràsia del nostre centre, quan tornem de les vacances de Nadal tenim una setmana o setmana i mitja lectiva i després tornem a tenir festa perquè és la Festa Major del nostre municipi. Aquest fet ens va portar a plantejar-nos quin tipus d’activitats podríem realitzar durant aquests dies per tenir a l’alumnat motivat. Després de diversos debats se’ns va presentar l’opció de treballar el projecte d’investigació. D’aquests debats també va sortir l’oportunitat de poder implicar a tot el claustre i utilitzar les hores de totes les àrees i no només les hores de coneixement del medi com veníem fent els cursos anteriors.

Evidentment durant aquesta setmana només es realitza la investigació del tema, ja que les activitats inicials (tria del tema, què sabem, què volem saber i com es farà) es duen a terme a finals del primer trimestre per tal de que durant les vacances de Nadal l’alumnat tingui temps de cercar informació i materials diversos i els docents puguin planificar l’execució del projecte.

Tot i això aquesta temporització és flexible i en cas de que s’allargui el projecte es poden emprar les sessions necessàries.

L’experiència d’aquests dos darrers cursos la valorem molt positivament.

Presentació Escola Jaume II

L’escola Jaume II es troba al municipi del Perelló, un petit poble de la comarca del Baix Ebre (al voltant de 3000 habitants). El nostre centre, és un centre petit (una línia amb alguns salts a EI i CM). Dels 21 docents que aquest curs som a l’escola, l’equip impulsor el formem 12 persones entre mestres d’infantil, primària i especialistes.

Des de fa molts anys es duen a terme projectes interdisciplinaris però, arran d’una formació rebuda fa 9 anys es van prendre acords de centre respecte al treball mitjançant aquesta metodologia. Un d’aquests acords va ser que com a mínim es realitzaria un projecte per nivell per curs i en anys alterns els projectes de tot el centre girarien al voltant d’una temàtica comuna (animals en perill d’extinció, pobles primitius, oficis tradicionals de la població,…). Aquest curs coincideix en treball de temàtica lliure.