Projecte Congrés de Zoologia. Implementació

 

Aquest projecte ha de tenir lloc a finals del segon trimestre quan ja s’haurà treballat una sèrie de competències i coneixements en les diverses àrees implicades. Serà llavors quan es podran aplicar durant el transcurs del projecte i es podran adquirir altres nous aprenentatges.

Hi haurà múltiples solucions a la pregunta inicial. Per a descriure i definir cada espècie hauran de fer una recerca a través de diferents suports, per això cada grup proposarà una idea diferent perquè serà fruit de la seva pròpia creació però s’ajustarà a uns paràmetres reals.

En el moment que es comença a implementar el projecte s’entrega a l’alumnat unes graelles que els permetran anar planificant per avançat cada sessió, així com fer una valoració final dels objectius proposats per a cada dia.

El fet que el congrés és un acte comunicatiu genera un debat que fa que l’alumnat esdevingui conscient del seu propi aprenentatge.

El pòster seria la comunicació escrita i la maqueta seria l’objecte final de la seva recerca. Els productes finals de tot el projecte queden reflectits en la capacitat de l’alumnat de transmetre els coneixements treballats documentant-los pas a pas en un blog.

Repensem l’Edat Mitjana (Planificació)

Punt de partida

El tema principal del projecte seria un nou enfocament d’un tema que ja coneixen, que és l’Edat Mitjana i, per això, l’hem anomenat «Repensem l’Edat Mitjana». A la sessió inicial, es diria com es treballaria, és a dir, la distribució de l’alumnat en sis petits grups i l’assignació dels diferents àmbits : art medieval (romànic, gòtic), clergat, noblesa, camperols i minories religioses. Els alumnes podrien triar l’àmbit de treball, plantejar-se qüestions sobre el seu propi àmbit i sobre d’altres àmbits.

Se’ls explicarà que al final del projecte els avaluarem segons el seu procés de treball, el treball cooperatiu i la cohesió de grup i el producte final.

Pel que fa al context real, es duria a terme el camp d’aprenentatge al Monestir de Poblet on els alumnes tindran l’oportunitat de copsar la pervivència d’elements de l’Edat Mitjana a l’actualitat.

Treball en equip dels docents

 • Per presentar els continguts procedents de diverses àrees, farem reunions on presentarem les activitats, des de cada àmbit.

 • A l’inici del projecte el/la coordinador / a establirà uns objectius generals, que posteriorment es concretaran des de cada àmbit o matèria.

 • El rol del professorat en aquest projecte serà el de cooperar amb l’alumnat, més que no pas dirigir.

 • Per a documentar el projecte es penjaria un document al Drive on cada professor inclouria les tasques, objectius, activitats, pla de treball, etc. a realitzar. Aquest document es lliurarà a l’alumnat a l’inici del projecte.

Repensem l’Edat Mitjana (Avaluació)

Pel que fa a l’avaluació, establiríem tres aspectes fonamentals:

 • Avaluació del procés d’aprenentatge, especificat en l’assoliment d’un seguit d’objectius proposats pels professors implicats. Aquests objectius es classificaran en tres categories : estratègies, conceptes i actitud. Dins de cadascuna d’aquestes categories es definirien un seguit d’ítems valorats en una escala del 0 al 5 cadascun d’ells. Tot això podria quedar recollit en l’anomenada “Carpeta d’aprenentatge”.
 • Avaluació del producte final. Per tal d’avaluar el resultat final del projecte és necessari l’elaboració d’uns criteris d’avaluació, consensuats i redactats per l’equip de professors del Projecte. Els alumnes haurien de conèixer per avançat aquests criteris.
 • Auto-avaluació del projecte. Els alumnes intervenen de manera activa en l’avaluació de la seva feina –individual- i de la feina dels companys- col·lectiu-. En aquest sentit, podem establir taules de valoració individuals i col·lectives, amb criteris qualitatius i quantitatius.
 • Avaluació del disseny i la implementació del projecte per part de l’alumnat i del professorat implicat. ( enquesta)

Aspectes transversals

 • Es faran servir eines d’edició de documents de text, elaboraran presentacions multimèdia i si s’escau processament de dades numèriques. També treballaran el llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.

S’utilitzarà el moodle o blog per compartir documents i elaboració dels mateixos. Aquesta plataforma digital també s’utilitzarà com a eina de comunicació entre el professorat i el alumnes o entre els propis alumnes. Els alumnes també empraran les eines enumerades en el primer punt de la plataforma digital esmentada.

S’empraran diferents tipus de cercadors per la gestió d’informació de la xarxa, tant generals (Google), com específics (Alexandria).

 • Els aprenentatges transversals es realitzaran combinant tant el treball individual com el col·lectiu en funció de les tasques encomanades.

És molt important que les explicacions en aquests treballs siguin clares i concises i amb un suport ja sigui escrit o visual per tal de poder-ho avaluar i compartir.

La col·laboració entre els membres d’un mateix grup, els valors i les actituds s’avaluarà mitjançant la realització d’un producte final i un registre diari de les tasques de grup que s’han anat fent a nivell individual i col·lectiu.

Repensem l’Edat Mitjana (Producte Final)

Definició del producte final

Els alumnes, un cop acabat el projecte hauran de presentar un resum de tot el que han après del seu àmbit per tal de poder-ho compartir amb la resta dels companys en una breu presentació oral. També caldrà representar en diverses performances cadascun dels àmbits. El producte final és col·lectiu i respon a un mateix model formal.

Per a contextualitzar-lo amb l’entorn, en aquest projecte col·laborem amb grups de monitoratge de l’Alberg Jaume I de l’Espluga de Francolí.

Comunicació del producte final

 • La presentació del producte final es farà de dues maneres:

 • Els resultats obtinguts els donaran a conèixer i compartiran mitjançant, materials escrits per ells mateixos, un diari , elements visuals tals com imatges, maquetes, objectes, una representació,….

 • Cada grup farà una explicació del document final a la resta de companys i al professorat i seguidament farà la representació del treball més estètic o plàstic sobre l’àmbit que ha treballat amb la intenció de fer partícips als companys i companyes de la seva recerca.

 • La preparació d’aquestes presentacions les faran en grups, assessorats pel professorat i amb unes directrius bàsiques sobre el document escrit com l’expressió oral i corporal marcades prèviament.

 • Es podria plantejar convidar a les famílies al dia de les presentacions.

Repensem l’Edat Mitjana (Implementació)

Pot haver-hi diferents solucions a les preguntes en funció de la capacitat de treball, la curiositat, l’aprofundiment i l’esperit crític del grup.

La informació s’obté de la xarxa d’internet, manuals, enciclopèdies, explicacions del professorat.

 • De seguida relacionaran allò que no coneixien amb els seus coneixements previs, ampliant-los o fins i tot modificant-los en funció de les conclusions a les que arribin.

És molt important que les explicacions siguin clares i concises i amb un suport ja sigui escrit o visual per tal de poder-ho avaluar i compartir.

 • L’autoregulació passaria perquè l’alumnat coneixes els diferents nivells de la rúbrica de manera que ells mateixos poden autoavaluar-se . Veure si han arribat al nivell 1,2 o 3. En aquest apartat cal ser molt curós i tenir en compte l’avaluació individual i també com a grup.

 • La consciència de fer servir competències transversals probablement és dels aspectes més complexos a assolir i caldrà orientar-los perquè malgrat fer-ne ús no en són conscients. Aqui serà necessària una bona orientació. Potser indicant quins tipus de competències tenim i llavors que les identifiquin en les seves tasques.

Repensem l’Edat Mitjana (Metodologia)

Gestió de l’aula i metodologia

 • Combinarem el treball individual i col·lectiu en funció de les tasques encomanades.

Els grups, en un principi, els formaran ells. Hauran de ser grups de quatre. Depèn de com els hagin plantejat, els validarem o farem petits retocs.

Quant a l’autogestió del grup, cada dia hi hauria un responsable diferent de distribuir les tasques del dia.

 • La recerca pot començar amb dos punts de partida: les preguntes plantejades pel propi alumnat, al costat dels reptes que el professorat pot proposar a partir d’aquests dubtes i d’altres dissenyats exclusivament pels professors. El projecte en sí pot comportar imprevistos i noves recerques al llarg del procés de treball.

 • A l’inici de cada jornada dedicarem una mitja hora de la primera sessió a la posada en comú dels dubtes, problemes, imprevistos, etc. que han sorgit el dia anterior. Aquesta posada en comú la farà el responsable del grup del dia anterior.

Projecte Congrés de Zoologia. Metodologia

El nucli central del Projecte és la realització per l’alumnat d’un Congrés Científic, de tal manera que hi haurà una comunicació entre iguals i a la resta de la comunitat educativa de les espècies d’animals descobertes, per això el títol del projecte és: “Congrés de Zoologia”.

La naturalesa del projecte facilita el plantejament de noves preguntes ja que l’alumnat haurà “d’inventar” dues espècies d’animals i totes les característiques biològiques, ecològiques i etològiques definitòries.

El Projecte s’introdueix a la matèria de CCNN a tot el grup-classe, es suggereix a l’alumnat com a context de l’inici de la seva recerca una expedició naturalística. Cada matèria prepara abans del treball intensiu del projecte un seguit d’activitats d’ensenyament-aprenentatge perquè l’alumnat pugui assolir les competències que els permetin realitzar o crear els diferents productes finals. Aquestes taques tenen una durada de unes tres sessions. Els continguts i competències treballats formen part de les diferents àrees de 1r d’ESO.

Mentre té lloc tot el procés del Projecte se’n durà a terme la cria de grills per desenvolupar en l’alumnat la part afectiva i l’empatia envers els éssers vius, i poder viure “in situ” el cicle biològic d’un animal. L’alumnat tindrà la responsabilitat d’encarregar-se de la cura dels animals.

Durant les dues setmanes que formen el nucli del Projecte es divideixen els dos grups-classe en tres de manera que la ràtio d’alumnat disminueix. Les activitats es fan en petits grups heterogenis que s’autogestionen, la seva constitució s’ha fet prèviament, s’ha triat un cap de grup que és l’encarregat de suggerir les persones amb les que voldria treballar sent elprofessorat qui en última instància supervisa aquesta elecció.

Per començar aquesta fase dos professors/es donen a l’alumnat un document on s’especifiquen, per aquest Projecte, els objectius, les competències bàsiques, els continguts i els criteris d’avaluació de cada matèria. També se’ls proporciona una graella per poder organitzar i temporitzar el seu treball. Es presenten productes finals del Projecte, maquetes i pòsters, de cursos anteriors perquè els puguin servir de models.

Algunes de les activitats proposades són molt pautades i tancades com les fitxes tècniques, el contingut dels pòsters, etc. i altres són més obertes i poc pautades en tant que són activitats que fomenten la creativitat de l’alumnat: maqueta, poema, blog, etc.

 

 

 

 CCNN: Completar les fitxes tècniques que defineixen cada animal descobert. Crear el  nom científic en llatí dels animals.
 CCSS: Elaborar els mapes de la distribució biogeogràfica dels animals i realitzar  els corresponents climogrames.
 Matemàtiques: Treballar la proporcionalitat i el sistema mètric en els dibuixos  i maquetes.
 Anglès: Usar el present simple i passat simple per escriure l’abstract del pòster.  Buscar el nou vocabulari a Word Reference. Crear el nom vernacle en anglès dels  animals.
 Castellà: Treballar la poesia d’Eduardo Chirinos (antologia). Escriure els poemes  enigmes dels animals. Crear els noms vernacles en castellà dels animals.
 Català: Treballar les habilitats cognitivo-lingüístiques: la descripció per escriure  els resultats als pòsters científics i la justificació per fer les conclusions. Crear el  noms vernacles en català dels animals. Fer els guions de les diferents presentacions.
 Educació Física: Treballar l’expressió corporal per les diferents comunicacions.
 Música: Assajar les peces musicals amb la flauta pel concert.
 EVP: Fer dibuixos naturalístics dels animals i realitzar les maquetes.
 Tecnologies: Utilitzar eines diverses per la creació de les maquetes. Usar diferents  TIC per recerca d’informació, maquetació del pòster i creació del blog.

Al final de cada dia a la darrera hora es reflexiona sobre la feina feta pel grup i individualment mitjançant una rúbrica. També es fa la programació de les activitats de l’endemà i es revisa el material necessari per fer-les. S’escriu el diari d’aula que després es farà públic al blog del Projecte.

Planificació del Congrés de Zoologia 1r ESO

 1. PROJECTE: “CONGRÉS DE ZOOLOGIA”
 2. GRUPS D’ALUMNES: 1r ESO
 3. TEMA:

Es proposa el projecte a l’alumnat de la següent manera:

“Sou un grup de científics novells que heu fet una expedició naturalística per diferents parts del nostre planeta. Com a resultat de les vostres investigacions creieu que heu descobert dues espècies noves d’animals, un invertebrat i un vertebrat. De tornada a Teià, us trobeu en un punt del treball de gran importància, heu de presentar els vostres descobriments a la comunitat científica perquè els donin validesa, i fer, posteriorment, la divulgació de les vostres troballes a la resta de la població. Algunes preguntes que us podeu fer per poder acomplir aquestes tasques serien:

 • Com podem confirmar la veracitat dels nostres descobriments?
 • A quin congrés presentarem els nostres treballs?
 • En quins àmbits farem la divulgació de les recerques fetes?

Treballareu diferents aspectes del projecte des de diferents matèries. Hi haurà un taller de com fer un pòster científic a càrrec d’un investigador del PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona).”

 a. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS DE RECERCA

Hi haurà grups de 2 o 3 persones a cada classe. Cada grup ha descobert un invertebrat i un vertebrat. Els dos animals són espècies noves, per tant, desconegudes fins a l’actualitat. Gràcies a les vostres investigacions heu vist que cadascuna d’elles pertany a un gènere existent, o bé del passat o bé del present.

 b.TASQUES FINALS A PRESENTAR

 • Heu de fer una maqueta dels dos animals descoberts presentades en un suport que permeti entendre el lloc on els heu trobat.
 • Heu de fer un pòster científic en què justifiqueu la descoberta d’aquestes noves espècies. Es farà una exposició al passadís de l’institut perquè tota la comunitat educativa del centre pugui ser partícip de les vostres recerques.
 • Heu de fer una presentació dels vostres animals al Congrés de Zoologia davant la resta de grups investigadors.
 • Heu de fer una presentació de les vostres investigacions a l’alumnat del CIM de 6è.
 • També convidarem a un Berenar Científic a les vostres famílies per fer-les partícips dels vostres treballs de recerca. Hi haurà lectura de poemes i actuacions musicals.

 c. ÀREES IMPLICADES

 1. CCNN: Recerca científica. Fitxes tècniques. Elaboració pòster. Congrés Zoologia / CIM.
 2. EVP: Dibuixos i maquetes. Elaboració del pòster. Congrés Zoologia / CIM.
 3. CCSS: Recerca científica. Distribució biogeogràfica. Power.point. Elaboració del pòster. Congrés de Zoologia.
 4. CATALÀ: Descripció i justificació. Elaboració pòster. Congrés Zoologia. Berenar Científic / CIM.
 5. CASTELLÀ: Poemes enigmes. Elaboració pòster. Berenar Científic / CIM.
 6. ANGLÈS: Abstract pòster. Vocabulari, gramàtica. Elaboració del pòster.
 7. TECNOLOGIA. Suport medi natural de les maquetes. Congrés Zoologia. Berenar Científic / CIM.
 8. EDUCACIÓ FÍSICA: Expressió corporal. Congrés Zoologia. Berenar científic / CIM.
 9. MATEMÀTIQUES: Proporcionalitat. Elaboració dibuixos i maquetes. Blog.
 10. MÚSICA: Peces musicals. Berenar Científic.
 11. OPTATIVES: Suport de les altres tasques.
 1. DOCENTS IMPLICATS: TOT L’EQUIP DOCENT DE 1r ESO.
 1. TEMPORITZACIÓ:

  a. PRÈVIA: Es fa necessari un treball previ amb un seguit d’activitats des de les diferents matèries per poder realitzar las tasques del projecte. Són necessàries unes tres hores de cada matèria. Es presentaran maquetes, pòsters, etc. de cursos anteriors perquè l’alumnat pugui veure diferents models de les seves futures produccions. També es criaran animals vius com per exemple grills. És important aquesta feina preparatòria perquè l’alumnat pugui desenvolupar el triangle competencial:

 

 TRIANGLEb. NUCLI DEL PROJECTE: Es necessiten dues setmanes intensives de treball. La primera de recerca i la segona de materialització dels productes (maquetes, pòsters, poemes, etc.). Al final de cada dia s’haurà de reflexionar sobre la feina realitzada i es prepararà la de l’endemà mitjançant una acta de treball i un full de planificació de les activitats del dia següent.

c. POSTERIOR:

 

 • CONGRÉS DE ZOOLOGIA: Dues hores (abans i després del pati). Posada en comú entre els diferents grups de recerca, abans del pati invertebrats i després del pati vertebrats.
 • EXPOSICIÓ DELS PÒSTERS: Durant diverses setmanes.
 • BERENAR CIENTÍFIC: Acte de divulgació a les famílies i a membres de la comunitat. Dues hores.
 • CIM: Acte de divulgació a l’alumnat de 6è de primària de l’Escola El CIM. Una hora.

 

SES Turó d’en Baldiri

L’Institut Turó d’en Baldiri és un centre de secundària obligatòria que va néixer el curs 2007-2008. Som un centre petit però amb bons recursos per a poder fer un ensenyament de qualitat. Ens avalen els bons resultats que el nostre alumnat adquireix quan promociona de curs, l’alt percentatge de graduats en secundària obligatòria (molt per sobre de la mitjana de Catalunya) i també els bons resultats de CCBB de 4t d’ ESO que hem anat obtenint al llarg d’aquests cursos i que ens situen entre els millors centres de la nostra zona.

Tenim unes bones instal·lacions, un projecte educatiu potent i solvent, un bon equip de professionals i unes famílies compromeses amb l’educació dels llurs fills i filles, cosa que possibilita que el nostre alumnat creixi de manera autònoma i sigui capaç de potenciar el seu propi aprenentatge.

Fomentem l’ús de les llengües estrangeres tot preparant l’alumnat per a l’obtenció de títols oficials de les llengües que impartim (A2 de francès, B1 d’anglès).

Treballem per projectes de manera interdisciplinar de 1r a 4t d’ESO. Amb aquesta metodologia volem promoure les diferents competències que ha d’anar adquirint l’alumnat. És una manera diferent d’ensenyar perquè l’alumnat esdevé el protagonista del seu aprenentatge, volem que en tingui un paper actiu, estigui motivat i que creixi personalment. Els nois i les noies cooperen, investiguen, aprenen a escoltar, intueixen, aprenen a buscar la informació a establir-ne lligams i a deduir.

Acompanyem el nostre alumnat des de l’inici perquè aprengui a resoldre els conflictes i sigui capaç de crear un ferm sentiment de pertinença al nostre centre (projecte acompanya’m, acció tutorial).

La tasca d’ensenyar i aprendre té una dimensió emocional i ètica fonamental, sense la qual l’educació degenera en pura instrucció, en ensenyament fred i mecànic que no arriba al cor de la persona. Creiem que educar és donar oportunitats. Cal motivar l’aprenentatge, l’anàlisi crítica i el pensament creatiu. Hem de permetre el creixement personal, fomentar l’autoestima. Cal que transmetem valors per a una bona convivència, i cal difondre el respecte per als altres. Hem de fomentar també els drets i els deures de la ciutadania per tal d’enfortir els valors de la democràcia, perquè educar és fer despertar el seny i la comprensió en l’individu, és dotar-lo dels mitjans adequats perquè pugui dirigir el seu propi destí. És, en definitiva, ensenyar a viure i, per a poder-ho aconseguir ens cal el suport, la motivació i la confiança de tothom, professorat, alumnat, famílies, i, com no, de tota la societat a la qual servim.