Planifiquem la Expo

Nivell: 4t d’ESO

Títol: ExpoEnergia Vilatzara (EEV)

Tema: gestió energètica i sostenibilitat mediambiental

Àrees: Totes

Durada: una hora setmanal amb caràcter anual.

Pregunta motivadora: Quants diners són necessaris per mantenir energèticament l’Institut durant un curs?  Podem reduir costos? Com?

Estudi del cost energètic de l’Institut (aigua, gas i llum) i de què depèn: tipus de fluorescents, vidres, orientació aules, aïllament parets, reciclatge paper… Com es pot reduir aquest cost i millorar la sostenibilitat de l’Institut: recollida d’aigua, canvi dels fluorescents per leds, reciclatge paper, termòstats per la calefacció… Elaborar projecte d’estalvi energètic i presentar-lo.

 • La definició del repte o pregunta final

Disseny d’un pla energètic per presentar-lo al concurs que tindrà lloc en el I Congrès d’estalvi energètic del Vilatzara: ExpoEnergia Vilatzara (EEV)

Es realitzarà en el format de Fira (tipus exporecerca), obert al públic i objecte d’avaluació.

Tasques a realitzar

Les tasques estan organitzades en quatre fases:

 1. Formació dels grups de treball i assignació de rols.
 2. Recerca i anàlisi de les despeses  de l’institut.
 3. Elecció de l`àmbit que es vol estudiar.
 4. Elaboració de la seva proposta.
 5. Preparació dels materials a presentar en el congrés i participació en el congrés.
 • La gestió de l’aula i metodologia

Es treballa en grups de  3 ó 4 (amb rols determinats que treballen en paral·lel)

ROLS de les persones integrants de l’equip:

Secretari (responsable que quedin recollits tots els acords i informació del grup)

Coordinador – organitzador: Reparteix la feina, controla que es realitza

Editor: Redacta, escriu tots els documents

Portaveu: Comunicador amb els professors

Aquests rols són de caràcter rotatiu dins del mateix grup.

Els grups han de fer un pla de treball diari de les tasques que han de fer a cada sessió.

 • L’organització del professorat

Dos professors per grup aula en cada franja horària i treballar els quatre grups en la mateixa franja en paral·lel.

 • El procés d’implementació

Implementació proper curs (17/18) a tots els grups de 4rt.

 • La presentació del producte final
 • Participar en el I Congrés ExpoEnergia Vilatzara. Organitzar l’estand de la fira
 • Presentar la memòria del pla d’estalvi
 • Infografia
 • Tríptic i espot publicitari informatiu  del pla energètic
 • Carta proposta a l’Administració d’adequació de la gestió energètica

  • L’avaluació
  • Rúbrica:
   • seguiment tasques diàries
   • treball en grup, actitud, gestió del temps
   • presentació  producte final  (creativitat, qualitat, rigorositat…)
  • Avaluació contínua
  • Avaluació de grup (60%)
  • Avaluació individual (40%)

 

Primer congrés d’ExpoEnergia Vilatzara

Quants diners són necessaris per mantenir energèticament l’Institut durant un curs?  Podem reduir costos? Com?

Estudi del cost energètic de l’Institut (aigua, gas i llum) i de què depèn: tipus de fluorescents, vidres, orientació aules, aïllament parets, reciclatge paper… Com es pot reduir aquest cost i millorar la sostenibilitat de l’Institut: recollida d’aigua, canvi dels florescents per leds, reciclatge paper, termòstats per la calefacció… Elaborar projecte d’estalvi energètic i presentar-lo

Disseny d’un pla energètic per presentar-lo al concurs que tindrà lloc en el I Congrés d’estalvi energètic del Vilatzara: ExpoEnergia Vilatzara (EEV)

Es realitzarà en el format de Fira (tipus exporecerca), obert al públic i objecte d’avaluació.

Avaluació Multidireccional

L’avaluació (del professorat, autoavaluació i coavaluació) la dividim en tres parts:

La feina que aniran realitzant de manera autònoma per tal de dissenyar i realitzar els productes finals s’avaluarà periòdicament a través de rúbriques d’avaluació moodle.
La sessió Posa’t al meu lloc serà avaluada pels alumnes participants.
L’exposició de la campanya Sensibilitza’t serà avaluada tant pel professorat com per l’alumnat oient.

Producte final

El producte final es divideix en:

Producte 1: Posa’t en la meva situació

Els alumnes hauran de dissenyar i posar en pràctica una sessió anomenada Posa’t en la meva situació, en la que cada grup de treball farà una sèrie d’exercicis als altres membres del grup classe per tal de fer-los viure situacions quotidianes de les persones que tenen la problemàtica o discapacitat que tracta el grup.

Producte 2: Campanya Sensibilitza’t

Els alumnes hauran de fer el disseny i la realització d’una tasca anomenada Sensibilitza’t, que consisteix en crear un vídeo curt i una falca de ràdio, o un cartell mural, que promoguin la sensibilització i l’empatia de la societat amb les persones que tenen la problemàtica o discapacitat que tracta el grup

Producte 3: Exposició oral del treball realitzat i sensacions rebudes

 

Vilatzara capaç engega!

Hem dividit el projecte en diferents fases:

Fase 1: Introducció en la matèria i formació externa.

Hi haurà una primera fase de formació realitzada per el professorat o per recursos externs. En aquesta fase els alumnes s’agruparan per temàtiques.

Fase 2: Treball i autogestió dels reptes i interrogants.

El projecte pretén que l’alumnat sigui expert en la discapacitat escollida així doncs l’alumnat tindrà autonomia per a definir el repte que es planteja i els interrogants que vol resoldre.

Fase 3: Proves Posa’t en la meva situació

Tots els alumnes faran les proves associades a les diferents discapacitats per tal que es puguin sensibilitzar en aquestes.

Fase4: Realització Campanya Sensibilitza’t

Els alumnes crearan els elements de sensibilització de la campanya consistent en un vídeo i un cartell o falca de ràdio.

Institut Vilatzara

L’Institut inicia la seva activitat l’any 1987 i des de 1994 ocupa un edifici de disseny arquitectònic singular, que li confereix un aire modern i obert amb instal·lacions i equipaments adients a les necessitats didàctico-pedagògiques i tecnològiques actuals.
Impartim els estudis d’ESO i Batxillerat, en les modalitats de ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials, i organitzada en una àmplia oferta d’itineraris, amb la intenció de facilitar l’accés dels nostre alumnat a la Universitat.
La línia pedagògica és oberta i de nivell acadèmic consolidat, en un ambient de treball d’entesa, però també de rigor i exigència. La planificació, organització i funcionament de tots els aspectes relatius a les activitats i accions d’ensenyament – aprenentatge es fa des de l’experiència individual i la reflexió col·lectiva, per tal de donar resposta a les inquietuds i necessitats plantejades.
L’organització de totes les activitats educatives, en tot moment, té en compte:
La valoració personal de l’individu.
La valoració del treball rigorós des de la comprensió, la tolerància, el diàleg i la reflexió.
La diversitat de capacitats, interessos i possibilitats
Som conscients de la responsabilitat i els objectius que la tasca educativa implica. Responsabilitat i objectius que de ben segur són compartits per tota la comunitat educativa Vilatzara per tal d’aconseguir un jovent preparat i responsable, que sigui capaç de bastir, amb tot aquest bagatge de valors i coneixements, una societat millor.

Vilatzara capaç

Aquest projecte es durà a terme amb alumnes de 3r d’ESO durant la setmana que dura el crèdit de síntesi. El tema que es tracta és el d les circumstàncies que envolten a les persones amb capacitats diferents.

L’objectiu del treball de síntesi serà experimentar una mica les dificultats afegides que comporta una limitació parcial o total d’una capacitat, per tal de valorar i sorprendre’ns dels recursos que persones amb aquesta limitació desenvolupen per sortir-se’n bé a la vida.

De discapacitats n’hi ha de molts tipus. N’hem escollit cinc:

 • discapacitat motriu
 • discapacitat visual-comunicació
 • discapacitat visual-mobilitat
 • discapacitat auditiva-vocal
 • capacitats pròpies

Cada grup-classe es subdividirà en grups de treball, i cada grup de treball desenvoluparà una discapacitat diferent. Així, cada grup tindrà l’ oportunitat d’ oferir als altres una informació diferent: el divendres, el dia de les exposicions, tots tindran l’ocasió d’escoltar el treball dels altres i d’apendre coses noves.

L’ avaluació del projecte es realitzarà a diari a través de rúbriques moodle i en tres  direccions diferents: professorat cap a alumne, autoavaluació de l’ alumne i avaluació de l’ alumne als seus companys