CONGRÈS DE ZOOLOGIA. LA VEU DELS ALUMNES

Un cop acabat el projecte i reposa,t hem proposat als alumnes tres preguntes obertes per tal que fessin una valoració.

A continuació exposem les qüestions i les respostes més freqüents

  1. Què t’ha agradat més del projecte de zoologia?Les respostes més freqüents han estat la valoració positiva del treball en grup i la construcció de la maqueta.
  2. Què et va agradar menys del projecte de zoologia? Els alumnes han esmentat diversos aspectes, però principalment destaquen la falta de temps per la realització dels diferents productes.
  3. Ens pots donar un suggeriment per millorar-ho pel curs vinent Destaquen la necessitat que les activitats estiguin més pautades i explicades prèviament i més temps per realitzar-les

Projecte Congrés de Zoologia. Avaluació

Els diferents productes finals s’avaluaran amb una rúbrica (maqueta, congrés, blog, etc).

Els alumnes portaran a terme la seva autoavaluació i coavaluació a partir de graelles amb diversos items indicatius de les tasques fetes a cada sessió. Amb la utilització d’aquestes graelles també hauran d’avaluar la implicació de cada membre del grup en el treball comú.

El dia a dia tenim un quadern de seguiment de cada grup en el qual queda reflectit eltreball diari de cada alumne/a i l’actitud envers el projecte. En aquest quadern deseguiment avaluem de manera individual i en grup.

Una de les evidències que ens demostra que han après és la discussió que es genera entre els iguals en el mateix congrés sobre els descobriments fets. És el moment en què ells i elles fan un procés d’interiorització i exposen els conceptes apresos i procediments utilitzats als seus companys/companyes, familiars i alumnat d’educació primària. Unaaltra evidència del seu aprenentatge és la materialització dels coneixements i competències assolides que queda patent en la maqueta, el pòster i el bloc.

Avaluem el treball en equip i individual mitjançant l’observació i el registre de dades en la carpeta d’aprenentatge.

Projecte Congrés de Zoologia. Implementació

 

Aquest projecte ha de tenir lloc a finals del segon trimestre quan ja s’haurà treballat una sèrie de competències i coneixements en les diverses àrees implicades. Serà llavors quan es podran aplicar durant el transcurs del projecte i es podran adquirir altres nous aprenentatges.

Hi haurà múltiples solucions a la pregunta inicial. Per a descriure i definir cada espècie hauran de fer una recerca a través de diferents suports, per això cada grup proposarà una idea diferent perquè serà fruit de la seva pròpia creació però s’ajustarà a uns paràmetres reals.

En el moment que es comença a implementar el projecte s’entrega a l’alumnat unes graelles que els permetran anar planificant per avançat cada sessió, així com fer una valoració final dels objectius proposats per a cada dia.

El fet que el congrés és un acte comunicatiu genera un debat que fa que l’alumnat esdevingui conscient del seu propi aprenentatge.

El pòster seria la comunicació escrita i la maqueta seria l’objecte final de la seva recerca. Els productes finals de tot el projecte queden reflectits en la capacitat de l’alumnat de transmetre els coneixements treballats documentant-los pas a pas en un blog.