Metodologia (Escola Lluís Millet)

a) Principis metodològics

A l’hora de dur a terme aquest projecte hem seguit  uns principis metodològics que creiem molt importants.

  • Promoure i potenciar al màxim les possibilitats del desenvolupament del nen/a a través de l’acció.
  • Entendre el desenvolupament dels alumnes com un procés continu en què tant mestre com alumne han d’estar implicats. Com a mestres afavorirem que els alumnes esdevinguin a poc a poc éssers cada vegada més independents i autònoms en el seu aprenentatge, però fomentarem des de l’escola que a l’igual que nosaltres, els pares s’anticipin a les possibilitats d’aquests i siguin agents que l’estimulin i promoguin el desenvolupament dels seus fills.
  • Generar i planificar situacions d’ensenyament- aprenentatge on es coneguin els coneixements previs dels alumnes, s’ajustin les actuacions dels mestres a aquests i es donin ajudes educatives de qualitat a fi de promoure aprenentatges significatius.
  • Afavorir que els alumnes atribueixin de sentit  l’aprenentatge, fomentant els factors motivacionals, i assegurant-nos de que els alumnes comprenguin els objectius i els motius de l’aprenentatge. El nostre objectiu és que entenguin la funcionalitat, s’interessin pels continguts i la situació d’aprenentatge i, a més a més, es sentin competents i capaços d’abordar i d’assolir noves metes i reptes amb el nostre suport.
  • Fomentar la participació activa dels alumnes, per mitjà de situacions cooperatives. Aquest treball en equip serveix per fomentar la relació i participació entre tots els membres del grup, ja que així possibilitarem la construcció de coneixement entre alumnes. Suscitarem principalment les situacions cooperatives, configurant-les i tenint en compte las possibilitats de participació de cada un dels membres i la igualtat en les competències.

 b) Organització dels grups de recerca

En aquest projecte en concret hem treballat  inicialment en petit grup, ja que hi havia moltes preguntes a respondre o per investigar i cada grup treballarà una d’elles. A posteriori aquest equip explicarà i exposarà a la resta de grup el seu treball de recerca per concretar la resposta de la pregunta inicial. Després de forma conjunta tot el grup pregunta, argumenta, dóna més informació al respecte i d´aquesta manera compartim l’aprenentatge.

cloud

METODOLOGIA

Pel que fa a la metodologia, es van emprar diferents tècniques i agrupacions per elaborar el projecte:

  • Treball cooperatiu
  • Treball individual

Treball grupal

Per començar el nostre projecte,  vam començar per esbrinar quines eren les nostres idees prèvies, allò que ja sabíem sobre el tema a treballar, aquesta activitat es va realitzar de manera grupal i la mestra anava recollint tot allò què deien. a continuació, cada alumne va pensar alguna pregunta per poder tractar tots els punts importants del tema.En aquesta activitat la mestra també va fer el recull a l’ordinador de totes les preguntes.

En la següent sessió el nostre objectiu era endreçar aquestes preguntes per poder ordenar-les per seccions i elaborar així un mapa conceptual.

Elaborem el mapa conceptual

Com ho vam fer?

Es va distribuir la classe en 5 grups cooperatius, prèviament s’havien establert els càrrecs de cada membre de l’equip així com les seves responsabilitats. La feina d’aquesta sessió va ser ordenar totes les preguntes en subtemes per poder elaborar el mapa conceptual, ells/es havien de retallar les preguntes  i en un full dina 3 ordenar-les i enganxar-les fent la classificació que ells creien més adient.

Un cop van acabar aquesta feina, cada grup havia de sortir a la pissarra a exposar oralment el per què de la classificació i com ho havien fet. Un cop tots els grups van fer l’ explicació pertinent , vam escollir entre tots un mapa conceptual, que ens serviria com a punt de partida del nostre projecte.

Ens repartim les preguntes

Com ho fem?

En la següent sessió ens posem per grups cooperatius i els donem 5 preguntes a cada grup, el coordinador és l’encarregat de repartir aquestes preguntes de tal manera que cada membre de l’equip se li assigna una pregunta de la que s’ha de responsabilitzar i contestar.

Posem en comú les preguntes

Com ho fem?

En aquesta sessió tornem a treballar en grup cooperatiu i els alumnes s’expliquen i es llegeixen les respostes de les preguntes que tenien i que han resolt a nivell individual. Utilitzem la tècnica de lectura cooperativa,en la que un alumne llegeix, els dels costats han d’explicar després el que han entès i l’altre valora si ho han fet correctament o si creu que s’han equivocat.

Un cop contestades les preguntes i explicades s’entrega a la mestra totes les preguntes perquè faci una valoració i una correcció del contingut i l’ortografia.

Comencem a treballar en el nostre lapbook

Com ho fem?

El lapbook és una eina d’aprenentatge on queda recollit tot allò que anem aprenent sobre un tema de manera més visual i plàstica.

Un cop els alumnes han fet la recerca de la informació, la mestra va guiant l’ elaboració del lapbook oferint el material necessari, així com la informació prèviament buscada pels alumnes.

fotos del lapbook

Exposicions dels diferents ecosistemes

Com ho fem?

En aquesta activitat , els alumnes van treballar els diferents ecosistemes de la terra en petit grup, respectant els mateixos grups de treball cooperatiu,i van elaborar un mural i un power point on explicaven un ecosistema.

Els alumnes s’havien d’organtizar les feines i les tasques a realitzar. A les sessions  d’informàtica els vam ensenyar a utilitzar el drive perquè  cadascú pogués treballar la seva part del power tan a l’escola a  les sessions d’informàtica,com a casa.

Finalment l’activitat acabava fent una presentació oral de la feina realitzada.En aquesta sessió els companys que escoltaven havien d’agafar apunts .

Elaborem les preguntes del control

Com ho fem?

Les últimes sessions van estar encaminada a l’elaboració de les preguntes del control. Cada alumne havia d’elaborar 3 preguntes tipu  test sobre la seva pregunta, un cop elaborades s’havien d’entregar a la mestra per tal que pogués fer una tria i escollir les més adients, aquest va ser un dels mètodes d’avaluació.