Repensem l’Edat Mitjana (La veu dels alumnes)

Un cop acabat el projecte, hem cregut oportú passar una enquesta a tots els alumnes per tal de conèixer el seu grau de satisfacció. També és el moment de recollir informació sobre el que els hi ha agradat més, el que menys, que es podria incorporar de cara a l’any vinent, … En fi qualsevol tipus de sugerència de cara a millorar el projecte.

D’altra banda, es podria compartir durant i al final del projecte tot el material multimèdia (fotos, vídeos, …) ja sigui per xarxes socials, blocs o pàgina web del centre.

Repensem l’Edat Mitjana (Planificació)

Punt de partida

El tema principal del projecte seria un nou enfocament d’un tema que ja coneixen, que és l’Edat Mitjana i, per això, l’hem anomenat «Repensem l’Edat Mitjana». A la sessió inicial, es diria com es treballaria, és a dir, la distribució de l’alumnat en sis petits grups i l’assignació dels diferents àmbits : art medieval (romànic, gòtic), clergat, noblesa, camperols i minories religioses. Els alumnes podrien triar l’àmbit de treball, plantejar-se qüestions sobre el seu propi àmbit i sobre d’altres àmbits.

Se’ls explicarà que al final del projecte els avaluarem segons el seu procés de treball, el treball cooperatiu i la cohesió de grup i el producte final.

Pel que fa al context real, es duria a terme el camp d’aprenentatge al Monestir de Poblet on els alumnes tindran l’oportunitat de copsar la pervivència d’elements de l’Edat Mitjana a l’actualitat.

Treball en equip dels docents

 • Per presentar els continguts procedents de diverses àrees, farem reunions on presentarem les activitats, des de cada àmbit.

 • A l’inici del projecte el/la coordinador / a establirà uns objectius generals, que posteriorment es concretaran des de cada àmbit o matèria.

 • El rol del professorat en aquest projecte serà el de cooperar amb l’alumnat, més que no pas dirigir.

 • Per a documentar el projecte es penjaria un document al Drive on cada professor inclouria les tasques, objectius, activitats, pla de treball, etc. a realitzar. Aquest document es lliurarà a l’alumnat a l’inici del projecte.

Repensem l’Edat Mitjana (Avaluació)

Pel que fa a l’avaluació, establiríem tres aspectes fonamentals:

 • Avaluació del procés d’aprenentatge, especificat en l’assoliment d’un seguit d’objectius proposats pels professors implicats. Aquests objectius es classificaran en tres categories : estratègies, conceptes i actitud. Dins de cadascuna d’aquestes categories es definirien un seguit d’ítems valorats en una escala del 0 al 5 cadascun d’ells. Tot això podria quedar recollit en l’anomenada “Carpeta d’aprenentatge”.
 • Avaluació del producte final. Per tal d’avaluar el resultat final del projecte és necessari l’elaboració d’uns criteris d’avaluació, consensuats i redactats per l’equip de professors del Projecte. Els alumnes haurien de conèixer per avançat aquests criteris.
 • Auto-avaluació del projecte. Els alumnes intervenen de manera activa en l’avaluació de la seva feina –individual- i de la feina dels companys- col·lectiu-. En aquest sentit, podem establir taules de valoració individuals i col·lectives, amb criteris qualitatius i quantitatius.
 • Avaluació del disseny i la implementació del projecte per part de l’alumnat i del professorat implicat. ( enquesta)

Aspectes transversals

 • Es faran servir eines d’edició de documents de text, elaboraran presentacions multimèdia i si s’escau processament de dades numèriques. També treballaran el llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.

S’utilitzarà el moodle o blog per compartir documents i elaboració dels mateixos. Aquesta plataforma digital també s’utilitzarà com a eina de comunicació entre el professorat i el alumnes o entre els propis alumnes. Els alumnes també empraran les eines enumerades en el primer punt de la plataforma digital esmentada.

S’empraran diferents tipus de cercadors per la gestió d’informació de la xarxa, tant generals (Google), com específics (Alexandria).

 • Els aprenentatges transversals es realitzaran combinant tant el treball individual com el col·lectiu en funció de les tasques encomanades.

És molt important que les explicacions en aquests treballs siguin clares i concises i amb un suport ja sigui escrit o visual per tal de poder-ho avaluar i compartir.

La col·laboració entre els membres d’un mateix grup, els valors i les actituds s’avaluarà mitjançant la realització d’un producte final i un registre diari de les tasques de grup que s’han anat fent a nivell individual i col·lectiu.

Repensem l’Edat Mitjana (Producte Final)

Definició del producte final

Els alumnes, un cop acabat el projecte hauran de presentar un resum de tot el que han après del seu àmbit per tal de poder-ho compartir amb la resta dels companys en una breu presentació oral. També caldrà representar en diverses performances cadascun dels àmbits. El producte final és col·lectiu i respon a un mateix model formal.

Per a contextualitzar-lo amb l’entorn, en aquest projecte col·laborem amb grups de monitoratge de l’Alberg Jaume I de l’Espluga de Francolí.

Comunicació del producte final

 • La presentació del producte final es farà de dues maneres:

 • Els resultats obtinguts els donaran a conèixer i compartiran mitjançant, materials escrits per ells mateixos, un diari , elements visuals tals com imatges, maquetes, objectes, una representació,….

 • Cada grup farà una explicació del document final a la resta de companys i al professorat i seguidament farà la representació del treball més estètic o plàstic sobre l’àmbit que ha treballat amb la intenció de fer partícips als companys i companyes de la seva recerca.

 • La preparació d’aquestes presentacions les faran en grups, assessorats pel professorat i amb unes directrius bàsiques sobre el document escrit com l’expressió oral i corporal marcades prèviament.

 • Es podria plantejar convidar a les famílies al dia de les presentacions.

Repensem l’Edat Mitjana (Implementació)

Pot haver-hi diferents solucions a les preguntes en funció de la capacitat de treball, la curiositat, l’aprofundiment i l’esperit crític del grup.

La informació s’obté de la xarxa d’internet, manuals, enciclopèdies, explicacions del professorat.

 • De seguida relacionaran allò que no coneixien amb els seus coneixements previs, ampliant-los o fins i tot modificant-los en funció de les conclusions a les que arribin.

És molt important que les explicacions siguin clares i concises i amb un suport ja sigui escrit o visual per tal de poder-ho avaluar i compartir.

 • L’autoregulació passaria perquè l’alumnat coneixes els diferents nivells de la rúbrica de manera que ells mateixos poden autoavaluar-se . Veure si han arribat al nivell 1,2 o 3. En aquest apartat cal ser molt curós i tenir en compte l’avaluació individual i també com a grup.

 • La consciència de fer servir competències transversals probablement és dels aspectes més complexos a assolir i caldrà orientar-los perquè malgrat fer-ne ús no en són conscients. Aqui serà necessària una bona orientació. Potser indicant quins tipus de competències tenim i llavors que les identifiquin en les seves tasques.

Repensem l’Edat Mitjana (Metodologia)

Gestió de l’aula i metodologia

 • Combinarem el treball individual i col·lectiu en funció de les tasques encomanades.

Els grups, en un principi, els formaran ells. Hauran de ser grups de quatre. Depèn de com els hagin plantejat, els validarem o farem petits retocs.

Quant a l’autogestió del grup, cada dia hi hauria un responsable diferent de distribuir les tasques del dia.

 • La recerca pot començar amb dos punts de partida: les preguntes plantejades pel propi alumnat, al costat dels reptes que el professorat pot proposar a partir d’aquests dubtes i d’altres dissenyats exclusivament pels professors. El projecte en sí pot comportar imprevistos i noves recerques al llarg del procés de treball.

 • A l’inici de cada jornada dedicarem una mitja hora de la primera sessió a la posada en comú dels dubtes, problemes, imprevistos, etc. que han sorgit el dia anterior. Aquesta posada en comú la farà el responsable del grup del dia anterior.