Projecte Congrés de Zoologia. Metodologia

El nucli central del Projecte és la realització per l’alumnat d’un Congrés Científic, de tal manera que hi haurà una comunicació entre iguals i a la resta de la comunitat educativa de les espècies d’animals descobertes, per això el títol del projecte és: “Congrés de Zoologia”.

La naturalesa del projecte facilita el plantejament de noves preguntes ja que l’alumnat haurà “d’inventar” dues espècies d’animals i totes les característiques biològiques, ecològiques i etològiques definitòries.

El Projecte s’introdueix a la matèria de CCNN a tot el grup-classe, es suggereix a l’alumnat com a context de l’inici de la seva recerca una expedició naturalística. Cada matèria prepara abans del treball intensiu del projecte un seguit d’activitats d’ensenyament-aprenentatge perquè l’alumnat pugui assolir les competències que els permetin realitzar o crear els diferents productes finals. Aquestes taques tenen una durada de unes tres sessions. Els continguts i competències treballats formen part de les diferents àrees de 1r d’ESO.

Mentre té lloc tot el procés del Projecte se’n durà a terme la cria de grills per desenvolupar en l’alumnat la part afectiva i l’empatia envers els éssers vius, i poder viure “in situ” el cicle biològic d’un animal. L’alumnat tindrà la responsabilitat d’encarregar-se de la cura dels animals.

Durant les dues setmanes que formen el nucli del Projecte es divideixen els dos grups-classe en tres de manera que la ràtio d’alumnat disminueix. Les activitats es fan en petits grups heterogenis que s’autogestionen, la seva constitució s’ha fet prèviament, s’ha triat un cap de grup que és l’encarregat de suggerir les persones amb les que voldria treballar sent elprofessorat qui en última instància supervisa aquesta elecció.

Per començar aquesta fase dos professors/es donen a l’alumnat un document on s’especifiquen, per aquest Projecte, els objectius, les competències bàsiques, els continguts i els criteris d’avaluació de cada matèria. També se’ls proporciona una graella per poder organitzar i temporitzar el seu treball. Es presenten productes finals del Projecte, maquetes i pòsters, de cursos anteriors perquè els puguin servir de models.

Algunes de les activitats proposades són molt pautades i tancades com les fitxes tècniques, el contingut dels pòsters, etc. i altres són més obertes i poc pautades en tant que són activitats que fomenten la creativitat de l’alumnat: maqueta, poema, blog, etc.

 

 

 

 CCNN: Completar les fitxes tècniques que defineixen cada animal descobert. Crear el  nom científic en llatí dels animals.
 CCSS: Elaborar els mapes de la distribució biogeogràfica dels animals i realitzar  els corresponents climogrames.
 Matemàtiques: Treballar la proporcionalitat i el sistema mètric en els dibuixos  i maquetes.
 Anglès: Usar el present simple i passat simple per escriure l’abstract del pòster.  Buscar el nou vocabulari a Word Reference. Crear el nom vernacle en anglès dels  animals.
 Castellà: Treballar la poesia d’Eduardo Chirinos (antologia). Escriure els poemes  enigmes dels animals. Crear els noms vernacles en castellà dels animals.
 Català: Treballar les habilitats cognitivo-lingüístiques: la descripció per escriure  els resultats als pòsters científics i la justificació per fer les conclusions. Crear el  noms vernacles en català dels animals. Fer els guions de les diferents presentacions.
 Educació Física: Treballar l’expressió corporal per les diferents comunicacions.
 Música: Assajar les peces musicals amb la flauta pel concert.
 EVP: Fer dibuixos naturalístics dels animals i realitzar les maquetes.
 Tecnologies: Utilitzar eines diverses per la creació de les maquetes. Usar diferents  TIC per recerca d’informació, maquetació del pòster i creació del blog.

Al final de cada dia a la darrera hora es reflexiona sobre la feina feta pel grup i individualment mitjançant una rúbrica. També es fa la programació de les activitats de l’endemà i es revisa el material necessari per fer-les. S’escriu el diari d’aula que després es farà públic al blog del Projecte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *